Način utvrđivanja vrednosti po kojoj se vode zalihe robe u trgovini na veliko onih privrednih društava koja su registrovana za trgovinu na veliko

Servis računara online zakazivanje

Način utvrđivanja vrednosti po kojoj se vode zalihe robe u trgovini na veliko onih privrednih društava koja su registrovana za trgovinu na veliko

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 20. Zakona propisano je da za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI.

Izbor vrednosti po kojoj se zalihe robe vode u računovodstvu uređuje se internim aktom pravnog lica kojim se detaljnije uređuju računovodstvene politike. Uz finansijske izveštaje obelodanjuju se Napomene, u okviru kojih pravna lica navode informacije o usvojenim računovodstvenim politikama i usvojenim principima odmeravanja vrednosti zaliha.

Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014) propisano je da se zalihe robe u veleprodaji mogu voditi po nabavnim ili prodajnim cenama.

Posebno ukazujemo na primenu MRS 2: Zalihe, kojim su detaljnije uređena pitanja načina računovodstvenog obuhvatanja zaliha. Naime, u skladu sa paragrafom 9. MRS 2: Zalihe, propisano je da se zalihe odmeravaju po nižoj od sledeće dve vrednosti – nabavnoj vrednosti/ceni koštanja ili neto ostvarivoj vrednosti. Kada se zalihe robe prodaju, njihova knjigovodstvena, odnosno nabavna vrednost se priznaje kao rashod perioda u kom je priznat povezani prihod od prodaje.

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da je neophodno da privredno društvo „AB“ doo svoje zalihe robe vodi u poslovnim knjigama po nabavnim ili prodajnim cenama, s tim da se evidentiranje robe na rashodima vrši u skladu sa metodama koje su propisane u skladu sa MRS 2: Zalihe (FIFO metoda ili metoda prosečnog ponderisanog troška).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-1560/2014-16 od 03.02.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje