Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 – Segmenti poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 8 – Segmenti poslovanja

Sl.glasnik RS br. 35/2014

Osnovni princip

1 Entitet obelodanjuje informacije da bi omogućio korisnicima svojih finansijskih izveštaja da ocenjuju prirodu i finansijske efekte poslovnih aktivnosti u kojima učestvuje i ekonomsko okruženje u kom posluje.

Delokrug

2 Ovaj IFRS se primenjuje na:

(a) zasebne ili pojedinačne finansijske izveštaje entiteta:

(i) čijim se dužničkim instrumentima ili instrumentima kapitala trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi ili na slobodnom berzanskom tržištu, uključujući lokalna i regionalna tržišta), ili

(ii) koji dostavlja, ili je u procesu dostavljanje finansijskih izveštaja kod komisije za hartije od vrednosti ili kod neke druge regulatorne organizacije u cilju emitovanja bilo koje klase instrumenata na nekom javnom tržištu; i

(b) konsolidovane finansijske izveštaje grupe sa matičnim entitetom:

(i) čijim se dužničkim instrumentima ili instrumentima kapitala trguje na javnom tržištu (domaćoj ili stranoj berzi ili na slobodnom berzanskom tržištu, uključujući lokalna i regionalna tržišta), ili

(ii) koji dostavlja, ili mu je u toku dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja kod Komisije za hartije od vrednosti ili kod neke druge regulatorne organizacije u cilju emitovanja bilo koje klase instrumenata na nekom javnom tržištu.

3 Ako se neki entitet, koji nema obavezu da primenjuje ovaj IFRS odluči da obelodanjuje informacije o segmentima koje nisu u skladu sa ovim IFRS, on ne opisuje te informacije kao informacije o segmentu.

4 Ako neki finansijski izveštaj sadrži i konsolidovane finansijske izveštaje matičnog entiteta koji su u delokrugu ovog IFRS kao i zasebne finansijske izveštaje matičnog entiteta, informacije o segmentima su neophodne samo u konsolidovanim finansijskim izveštajima.

Segmenti poslovanja

5 Segment poslovanja je ona komponenta nekog entiteta:

(a) koja se bavi poslovnim aktivnostima po osnovu kojih se ostvaruju prihodi i nastaju rashodi (uključujući i prihode i rashode vezane za transakcije sa drugim komponentama istog entiteta),

(b) čije rezultate poslovanja redovno pregleda glavni organ upravljanja u cilju donošenja odluke o resursima koji se dodeljuju tom segmentu i ocene njegove performanse, i

(c) za koji su dostupne posebne finansijske informacije.

Segment poslovanja se može baviti poslovnim aktivnostima od kojih tek treba da ostvari prihod, na primer, aktivnosti započinjanja posla mogu biti segmenti poslovanja pre ostvarenja prihoda.

6 Nije svaki deo entiteta nužno i segment poslovanja ili deo nekog segmenta poslovanja. Na primer, sedište neke korporacije ili neka funkcionalna odeljenja mogu da ne ostvaruju prihode ili mogu ostvarivati prihode koji su samo sporedni za te aktivnosti i ne mogu da budu segmenti poslovanja. Za svrhe ovog IFRS planovi primanja po prestanku radnog odnosa nisu segmenti poslovanja.

7 Termin „glavni organ upravljanja“ određuje funkciju, ne nužno rukovodioca sa konkretnim zvanjem. NJegova funkcija je da vrši alokaciju resursa na segmente poslovanja entiteta i ocenjuje njihove performanse. Često je glavni organ upravljanja entiteta generalni direktor ili izvršni direktor ali, to može biti i, na primer, grupa izvršnih direktora ili drugih.

8 Za mnoge entitete, tri karakteristike segmenata poslovanja opisane u paragrafu 5 jasno određuju njihove segmente poslovanja. Međutim, neki entitet može sastavljati izveštaje u kojima se poslovne aktivnosti prikazuju na različite načine. Ako glavni organ upravljanja koristi više skupova informacija o segmentima, drugim faktorima se može identifikovati samo jedan skup komponenti koji čini segmente poslovanja entiteta, uključujući prirodu poslovnih aktivnosti svake komponente i postojanje rikovodilaca odgovornih za njih i informacije predstavljene odboru direktora.

9 Segment poslovanja obično ima rukovodioca segmenta koji direktno odgovara glavnom organu upravljanja i održava redovan kontakt sa njim u cilju razmatranja poslovnih aktivnosti, finansijskih rezultata, prognoza, ili planova segmenta. Termin „rukovodilac segmenta“ određuje funkciju, ne nužno rukovodioca sa konkretnim zvanjem. Glavni izvršilac sa pravom odlučivanja takođe može biti rukovodilac nekih segmenata poslovanja. Jedan rukovodilac može biti rukovodilac više segmenata poslovanja. Kada se karakteristike iz paragrafa 5 primenjuju na više skupova komponenti neke organizacije, a rukovodioci segmenata se smatraju odgovornim za samo jedan skup, taj skup komponenti čini segmente poslovanja.

10 Karakteristike iz paragrafa 5 se mogu primeniti za dva ili više skupova komponenti koji se preklapaju, a za koje se rukovodioci smatraju odgovornima. Ta struktura se ponekad naziva matrica organizacije. Na primer, u nekim entitetima, neki rukovodioci su odgovorni za različite proizvodne i uslužne linije širom sveta, dok su drugi rukovodioci odgovorni za posebne geografske oblasti. Glavni organ upravljanja redovno vrši pregled rezultata poslovanja oba skupa komponenti i finansijske informacije su dostupne za oba. U toj situaciji, entitet određuje koji skup komponenti predstavlja segmente poslovanja pozivajući se na osnovni princip.

Segmenti o kojima se izveštava

11 Entitet u odvojenim izveštajima podnosi informacije o svakom segmentu poslovanja koji:

(a) je identifikovan u skladu sa paragrafima 5-10 ili je ishod grupisanja dva ili više takvih segmenta u skladu sa paragrafom 12, i

(b) prelazi kvantitativne norme iz paragrafa 13.

U paragrafima 14-19 se definišu druge situacije u kojima treba da se sačinjavaju odvojene informacije o segmentu poslovanja.

Kriterijumi za grupisanje

12 Segmenti poslovanja često pokazuju slične dugoročne finansijske performanse ako imaju slične ekonomske karakteristike. Na primer očekivalo bi se da dva segmenta poslovanja imaju slične dugoročne prosečne bruto marže ako bi njihove ekonomske karakteristike bile slične. Dva ili više segmenata poslovanja se mogu grupisati u jedan segment poslovanja ako je grupisanje konzistentno sa osnovnim principom ovog IFRS, segmenti imaju slične ekonomske karakteristike i slični su u svakom od sledećih pogleda:

(a) prirodi proizvoda i usluga;

(b) prirodi proizvodnih procesa;

(c) vrsti ili klasi kupca tih proizvoda i usluga;

(d) metodama koje se koriste za distribuciju proizvoda ili pružanje usluga; i

(e) ako je primenjivo, prirodi regulatornog okruženja, na primer, u bankarstvu, osiguranju ili javnim komunalnim uslugama.

Kvantitativne norme

13 Entitet u odvojenim izveštajima podnosi informacije o segmentu poslovanja koji ispunjava bilo koji od sledećih kvantitativnih normi:

(a) Njegov iskazani prihod, uključujući i prodaje eksternim kupcima i prodaje među segmentima ili transfere među segmentima, iznosi 10 procenata ili više od zajedničkog prihoda, internog i eksternog, svih segmenata poslovanja.

(b) Apsolutni iznos njegovog iskazanog dobitka ili gubitka iznosi 10 procenata ili više od većeg od sledeća dva iznosa, u apsolutnom iznosu: od (i) ukupno iskazanog dobitka svih segmenata poslovanja koji nisu iskazali gubitak i od (ii) ukupno iskazanog gubitka svih segmenata poslovanja koji su iskazali gubitak.

(c) Njegova imovina iznosi 10 procenata ili više od ukupne imovine svih segmenata poslovanja.

Segmenti poslovanja koji ne ispunjavaju nijednu kvantitativnu normu mogu se smatrati segmentima o kojima se i odvojeno izveštava i obelodanjuje, ako rukovodstvo smatra da bi informacije o tom segmentu bile korisne korisnicima finansijskih izveštaja.

14 Entitet može kombinovati informacije o segmentima poslovanja koji ne ispunjavaju kvantitativne norme sa informacijama o drugim segmentima poslovanja koji ne ispunjavaju kvantitativne norme da bi stvorili segment o kome se izveštava, samo ako segmenti poslovanja imaju slične ekonomske karakteristike i zajednička im je većina kriterijuma za grupisanje, navedenih u paragrafu 12.

15 Ako ukupni eksterni prihodi koje su iskazali segmenti poslovanja čini manje od 75 procenata prihoda entiteta, dodatni segmenti poslovanja se identifikuju kao segmenti o kojima se izveštava (čak i ako ne zadovoljavaju kriterijume iz paragrafu 13) sve dok se najmanje 75 procenata prihoda entiteta ne nađe u segmentima poslovanja o kojima se izveštava.

16 Informacije o drugim poslovnim aktivnostima i segmentima poslovanja o kojima se ne izveštava se kombinuju i obelodanjuju u kategoriji „svi drugi segmenti“ odvojeno od drugih usklađenih stavki koje se usklađuju prema zahtevima paragrafa 28. Izvori prihoda uključeni u kategoriju „svi drugi segmenti“ treba da budu opisani.

17 Ako rukovodstvo prosudi da segment poslovanja, identifikovan kao segment o kome se izveštava u prethodnom periodu, ima kontinuirani značaj, informacije o tom segmentu i dalje se iskazuju u odvojenim izveštajima u tekućem periodu čak i ako on više ne zadovoljava kriterijume za izveštavanje iz paragrafa 13.

18 Ako se segment poslovanja identifikuje kao segment o kome se izveštava u tekućem periodu u skladu sa kvantitativnim normama, prepravljaju se podaci o segmentu za prethodni period predstavljeni u komparativne svrhe da bi se segment o kome se izveštava od skoro prikazao kao zasebni segment, čak i ako taj segment nije zadovoljio kriterijume za izveštavanje u paragrafu 13 u prethodnom periodu, osim u slučaju kada neophodne informacije nisu raspoložive, a troškovi njihovog dobijanja bi bili preterani.

19 Može postojati praktično ograničenje broja segmenata o kojima se izveštava, a koje entitet odvojeno obelodanjuje jer bi prelaženjem te granice informacije o segmentima postale suviše detaljne. Iako nije utvrđena nikakva precizna granica, kada se broj segmenata o kojima se izveštava u skladu sa paragrafima 13-18 poveća iznad deset, entitet treba da razmotri da li je dostignuta praktična granica.

Obelodanjivanje

20 Entitet obelodanjuje informacije da bi omogućio korisnicima svojih finansijskih izveštaja da ocenjuju prirodu i finansijske efekte poslovnih aktivnosti u kojima učestvuje i ekonomsko okruženje u kom posluje.

21 Da bi princip u paragrafu 20 imao efekta, entitet obelodanjuje sledeće informacije za svaki period za koji se prikazuje izveštaj o ukupnom rezultatu:

(a) opšte informacije kao što je opisano u paragrafu 22;

(b) informacije o iskazanom dobitku ili gubitku segmenta, uključujući tačno određene prihode i rashode obuhvaćene iskazanim dobitkom ili gubitkom segmenta, imovinom segmenta, obavezama segmenta i osnovom za odmeravanje, kao što je opisano u paragrafima 23-27; i

(c) usklađivanja ukupnih prihoda segmenta, iskazanih dobitaka ili gubitaka segmenta, imovine segmenta, obaveza segmenta i drugih materijalno značajnih stavki segmenta sa odgovarajućim iznosima entiteta kao što je opisano u paragrafu 28.

Usklađivanja iznosa u izveštaju o finansijskoj poziciji za segmente o kojima se izveštava sa iznosima u izveštaju o finansijskoj poziciji entiteta se zahtevaju za svaki datum na koji se prikazuje izveštaj o finansijskoj poziciji. Informacije za prethodne periode se prepravljaju kao što je opisano u paragrafima 29 i 30.

Opšte informacije

22 Entitet obelodanjuje sledeće opšte informacije:

(a) faktore koji se koriste za identifikovanje segmenata entiteta o kojima se izveštava, uključujući osnovu organizovanja (na primer, da li se rukovodstvo opredelilo za organizovanje entiteta prema razlikama u proizvodima i uslugama, geografskim oblastima, regulatornim okruženjima ili kombinacijom faktora i da li su segmenti poslovanja grupisani), i

(b) vrste proizvoda i usluga kojima svaki segment o kome se izveštava ostvaruje svoje prihode.

Informacije o dobitku ili gubitku, imovini i obavezama

23 Entitet izveštava o odmeravanju dobitka ili gubitka za svaki segment o kom se izveštava. Entitet izveštava o odmeravanju obaveza za svaki segment o kome se izveštava ako se takvi iznosi redovno obezbeđuje glavnom organu upravljanja. Entitet takođe obelodanjuje sledeće informacije o svakom segmentu o kome se izveštava ako su definisani iznosi uključeni u iznos po kom je izvršeno odmeravanje dobitka ili gubitka segmenta i koji je pregledao glavni organ upravljanja, ili se on na neki drugi način redovno obezbeđuje glavnom organu upravljanja, čak i ako nije uključen u iznos dobiti ili gubitka segmenta:

(a) prihodi od eksternih kupaca;

(b) prihodi od transakcija sa drugim segmentima poslovanja istog entiteta;

(c) prihod od kamate;

(d) rashod kamate;

(e) depresijacija i amortizacija;

(f) materijalno značajne stavke prihoda i rashoda koje se obelodanjuju u skladu sa paragrafom 97 IAS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja (revidiranog 2007.);

(g) učešće entiteta u dobitku ili gubitku pridruženog entiteta i zajedničkih poduhvata obračunatih metodom udela;

(h) poreski rashod ili prihod; i

(i) materijalno značajne nenovčane stavke osim depresijacije i amortizacije.

Entitet prezentuje prihod od kamate odvojeno od rashoda kamate za svaki segment o kome se izveštava osim ako većina prihoda segmenta nije od kamate i glavni izvršilac sa pravom odlučivanja se oslanja prevashodno na neto prihod od kamate kada ocenjuje performanse datog segmenta i donosi odluke o resursima koje treba dodeliti tom segmentu. U toj situaciji, entitet može prikazati prihod od kamate tog segmenta umanjen za rashoda kamate i obelodaniti da je to uradio.

24 Entitet treba da obelodani sledeće informacije o svakom izveštajnom segmentu ako su definisani iznosi uključeni u iznos po kom je izvršeno odmeravanje imovine segmenta, a koji je pregledao glavni organ uprave, ili se on redovno obezbeđuju glavnom organu uprave, čak i ako nije uključen u odmeravanje imovine segmenta:

(a) iznos investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate obračunat metodom udela, i

(b) iznose dodataka stalnoj imovini1 izuzev finansijskih instrumenata, odloženih poreskih sredstava, neto sredstava po osnovu definisanih primanja (videti IAS 19 Primanja zaposlenih) i prava po osnovu ugovora o osiguranju.

__________
1 Za imovinu klasifikovanu u skladu sa pristupom likvidnosti, stalna imovina je imovina koja obuhvata iznose za koje se očekuje da će biti povraćeni više od dvanaest meseci posle datuma bilansa stanja.

Odmeravanje

25 Iznos svake izveštajne stavke segmenta je iznos po kom je izvršeno odmeravanje i koji se dostavlja glavnom organu upravljanja u svrhe donošenja odluka o alociranju resursa tom segmentu i ocenjivanju njegovih performansi. Korigovanja i eliminisanja izvršena prilikom pripremanja finansijskih izveštaja entiteta i alokacije prihoda, rashoda i dobitaka ili gubitaka se uključuju u određivanje iskazane dobiti ili gubitka segmenta samo ako su uključena u iznosu po kom je izvršeno odmeravanje dobiti ili gubitka segmenta koji koristi glavni organ upravljanja. Slično tome, samo ona imovina i obaveze koji su uključeni u iznos po kom je izvršeno odmeravanje imovine segmenta i obaveza segmenta, a koje koristi glavni organ upravljanja se prezentuju za taj segment. Ako se iznosi alociraju na dobitak ili gubitak, imovinu ili obaveze izveštajnog segmenta ti iznosi treba da budu alocirani na razumnoj osnovi.

26 Ako glavni organ upravljanja koristi samo jedno odmeravanje dobitka ili gubitka segmenata poslovanja, imovine segmenta ili obaveza segmenta prilikom ocenjivanja performansi tog segmenta i odlučivanja o načinu alokacije resursa, izveštavanje o dobitku ili gubitku segmenta, imovini i obavezama treba da vrši po tom odmeravanju. Ako glavni organ upravljanja koristi više od jednog odmeravanja dobitka ili gubitka segmenta poslovanja, imovine segmenta ili obaveza segmenta, odmeravanje koje se izveštava je ono za koje rukovodstvo smatra da je određeno u skladu sa mernim principima najkonzistentnijim sa onim koji su korišćeni za odmeravanja odgovarajućih iznosa u finansijskim izveštajima entiteta.

27 Entitet obezbeđuje objašnjenje u vezi sa odmeravanjem dobitka ili gubitka segmenta, imovine segmenta i obaveza segmenta za svaki segment o kome se izveštava. Entitet najmanje obelodanjuje sledeće:

(a) računovodstvenu osnovu svih transakcija između segmenata o kojima se izveštava.

(b) prirodu eventualnih razlika između odmeravanja dobiti ili gubitka segmenata o kojima se izveštava i dobiti ili gubitka entiteta pre oduzimanja poreskih rashoda ili prihoda i poslovanja koja prestaju (ako nije očigledno iz usklađivanja opisanih u paragrafu 28). Te razlike bi mogle da obuhvate računovodstvene politike i politike alokacije troškova nastalih na centralnom nivou koji su neophodni za razumevanje informacija o izveštajnom segmentu.

(c) prirodu eventualnih razlika između odmeravanja imovine segmenata o kojima se izveštava i imovine entiteta (ako nije očigledno na osnovu usklađivanja opisanih u paragrafu 28). Te razlike bi mogle obuhvatati računovodstvene politike i politiku alokacije zajednički korišćene imovine koja je neophodna za razumevanje informacija o izveštajnom segmentu.

(d) prirodu eventualnih razlika između odmeravanja obaveza izveštajnih segmenata i obaveza entiteta (ako nije očigledno na osnovu usklađivanja opisanih u paragrafu 28). Te razlike bi mogle da podrazumevaju računovodstvene politike i politike alokacije zajednički korišćenih obaveza koje su neophodne za razumevanje informacija o izveštajnim segmentima.

(e) prirodu eventualnih promena metoda odmeravanja korišćenih za određivanje dobiti ili gubitka izveštajnog segmenta u odnosu na prethodne periode, i efekat, tih promena ako se javljaju promene u odmeravanju dobiti ili gubitka segmenta.

(f) prirodu i efekat eventualnih asimetričnih alokacija na izveštajne segmente. Na primer, entitet bi mogao da alocira rashod amortizacije na neki segment bez alociranja povezane imovine koja se amortizuje, tom segmentu.

Usklađivanja

28 Entitet treba da obezbedi usklađivanja sledećeg:

(a) ukupnih prihoda izveštajnih segmenata sa prihodom entiteta.

(b) ukupno odmeravanih iznosa dobitka ili gubitka izveštajnih segmenata sa iznosima dobitka ili gubitka entiteta pre oporezivanja (porez na dobitak) i poslovanja koja prestaju. Međutim, ako entitet alocira na izveštajne segmene a stavke poput poreskog rashoda (porez na dobit), entitet može uskladiti ukupan iznos po kom je izvršeno odmeravanje dobitka ili gubitka segmenata sa iznosom dobiti ili gubitka entiteta posle tih stavki.

(c) ukupne imovinu segmenata o kojima se izveštava sa imovinom entiteta.

(d) ukupnog iznosa obaveza segmenata o kojima se izveštava sa obavezama entiteta ako se o obavezama segmenta izveštava u skladu sa paragrafom 23.

(e) informacije o iznosima svih ostalih materijalno značajnih stavki izveštajnog segmenta sa odgovarajućim iznosima za ceo entitet.

Sve materijalno značajne stavke koje se usklađuju se odvojeno identifikuju i opisuju. Na primer, iznos svakog materijalno značajnog korigovanja potrebnog za usklađivanje dobiti ili gubitka segmenata o kojima se izveštava sa dobiti ili gubitkom entiteta zbog različitih računovodstvenih politika se odvojeno identifikuje i opisuje.

Prepravljanje prethodno objavljenih informacija

29 Ako entitet promeni strukturu svoje interne organizacije i time promeni sastav svojih segmenata o kojima se izveštava, odgovarajuće informacije za ranije periode, uključujući i međuperiode, se prepravljaju osim u slučaju kada neophodne informacije nisu raspoložive, a troškovi njihovog dobijanja bi bili preterano visoki. Utvrđivanje da li informacije nisu raspoložive i da bi troškovi njihovog dobijanja bili preterani se vrši za svaku pojedinačnu stavku obelodanjivanja. Nakon promene sastava segmenata o kojima se izveštava, entitet obelodanjuje da li je prepravio odgovarajuće informacije o segmentima za ranije periode.

30 Ako entitet promeni strukturu svoje interne organizacije i time promeni sastav svojih segmenata o kojima se izveštava i ako se informacije o segmentima za ranije periode, uključujući i međuperiode, ne preprave da bi odrazile tu promenu, entitet obelodanjuje, u godini u kojoj se promena javlja, informacije o segmentima za tekući period i po prethodnoj osnovi i po novoj osnovi podele na segmente, osim u slučaju kada neophodne informacije nisu raspoložive, a troškovi njihovog dobijanja bi bili preterano visoki.

Obelodanjivanja za ceo entitet

31 Paragrafi 32-34 važe za sve entitete na koje se odnosi ovaj IFRS uključujući i one entitete koji imaju samo jedan segment o kome se izveštava. Poslovne aktivnosti nekih entiteta nisu organizovane na temelju razlika među sličnim proizvodima i uslugama ili razlika između poslovanja na različitim geografskim oblastima. Segmenti takvog entiteta o kojima se izveštava mogu ostvarivati prihode od širokog asortimana suštinski različitih proizvoda i usluga ili više njegovih segmenata o kojima se izveštava može obezbediti suštinski iste proizvode i usluge. Slično tome, segmenti entiteta o kojima se izveštava mogu držati sredstva u različitim geografskim oblastima i ostvarivati prihode od kupaca u različitim geografskim oblastima, ili više njegovih segmenata o kojima se izveštava mogu poslovati u istoj geografskoj oblasti. Informacije koje se zahtevaju prema paragrafima 32-34 obezbeđuju se samo ako nisu obezbeđene kao deo informacija o segmentima o kojima se izveštava što se zahteva prema ovom IFRS.

Informacije o proizvodima i uslugama

32 Entitet saopštava prihode od eksternih kupaca za svaki proizvod i uslugu ili svaku grupu sličnih proizvoda i usluga, osim u slučaju kada neophodne informacije nisu raspoložive, a troškovi njihovog dobijanja bi bili preterani, i u tom slučaju ta činjenica se obelodanjuje. Iznosi prikazanih prihoda se zasnivaju na finansijskim informacijama koje se koriste za sastavljanje finansijskih izveštaja entiteta.

Informacije o geografskim oblastima

33 Entitet prikazuje sledeće informacije o geografskim oblastima, osim u slučaju kada neophodne informacije nisu raspoložive, a troškovi njihovog dobijanja bi bili preterano visoki:

(a) prihodi od eksternih kupaca (i) pripisani zemlji u kojoj je sedište entiteta i (ii) pripisani svim stranim zemljama ukupno, od kojih entitet ostvaruje prihode. Ako su prihodi od eksternih kupaca koji se pripisuju nekoj pojedinačnoj stranoj zemlji materijalno značajni, ti prihodi se obelodanjuju odvojeno. Entitet obelodanjuje osnovu za pripisivanje prihoda od eksternih kupaca pojedinačnim zemljama.

(b) stalna imovina2 osim finansijskih instrumenata, odloženih poreskih sredstava, sredstava koja se primaju po prekidu radnog odnosa, i prava po osnovu ugovora o osiguranju (i) locirana u zemlji sedišta entiteta i (ii) locirana u svim stranim zemljama ukupno, u kojima entitet drži sredstva. Ako su sredstva u nekoj stranoj zemlji materijalno značajna, ta sredstva se obelodanjuju odvojeno.

Prikazani iznosi se temelje na finansijskim informacijama koje se koriste za sastavljanje finansijskih izveštaja entiteta. Ako neophodne informacije nisu raspoložive, i ako bi troškovi njihovog pribavljanja bili preterano visoki, ta činjenica se obelodanjuje. Entitet može da, pored informacija zahtevanih prema ovom paragrafu, obezbedi i međuzbirove podataka o teritorijalnim oblastima, to jest, o grupama zemalja.

Informacije o glavnim kupcima

34 Entitet obezbeđuje informacije o stepenu oslanjanja na svoje glavne kupce. Ako prihodi od transakcija sa samo jednim eksternim kupcem iznose 10 procenata ili više od prihoda entiteta, entitet obelodanjuje tu činjenicu, ukupan iznos prihoda od svakog kupca, i identitet segmenta ili segmenata koji iskazuju te prihode. Entitet ne treba da obelodanjuje identitet glavnog kupca ili iznos prihoda od tog kupca koji svaki segment iskazuje. Za svrhe ovog IFRS, grupa entiteta, za koju entitet koji podnosi izveštaj zna da je pod zajedničkom kontrolom, se smatra jednim kupcem. Međutim, prosuđivanje je potrebno da bi se procenilo da li vlada (uključujući državne agencije ili slična tela, bilo da su lokalna, nacionalna ili međunarodna) i entiteti za koje entitet koji dostavlja izveštaj zna da su pod kontrolom te vlade se smatraju jednim kupcem. U vršenju te procene, entitet koji dostavlja izveštaj razmatra u kojoj meri postoji ekonomska integrisanost između tih entiteta.

__________
2 Za imovinu klasifikovanu u skladu sa pristupom likvidnosti, stalna imovina je imovina koja obuhvata iznose za koje se očekuje da će biti povraćeni više od dvanaest meseci posle datuma bilansa stanja.

Prelazne odredbe i datum stupanja na snagu

35 Entiteti primenjuju ovaj IFRS u svojim godišnjim finansijskim izveštajima za periode počev od 1. januara 2009. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ako neki entitet primeni ovaj IFRS u svojim finansijskim izveštajima za neki period pre 1. januara 2009. godine, on obelodanjuje tu činjenicu.

35A Paragraf 23 je izmenjen u okviru Poboljšanja IFRS objavljenih u aprilu 2009. godine. Entitet primenjuje te izmene za godišnje periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ako entitet primeni ovu izmenu za neki raniji period, obelodanjuje tu činjenicu.

36 Informacije o segmentima za prethodne godine koje se prijavljuju kao komparativne informacije za prvu godinu primene (uključujući primenu izmena paragrafa 23 u aprilu 2009. godine) se prepravljaju da bi se postupalo u skladu sa zahtevima ovog IFRS, osim u slučaju kada neophodne informacije nisu raspoložive, a troškovi njihovog dobijanja bi bili preterano visoki.

36A Objavljivanjem IAS 1 (revidiranog 2007. godine) izmenjena je terminologija u svim IFRS. Osim toga je izmenjen paragraf 23(f). Entitet primenjuje te izmene za godišnje periode koji počinju 1. januara 2009. godine ili kasnije. Ako entitet bude primenjivao IAS 1 (revidiran 2007. godine) za neki raniji period, primenjivaće i izmene za taj raniji period.

36B Objavljivanjem IAS 24 Obelodanjivanje povezanih strana (revidiranog 2009. godine) izmenjen je paragraf 34 za godišnje periode koji počinju 1. januara 2011. godine ili kasnije. Ako entitet bude primenjivao IAS 24 (revidiran 2009. godine) za neki raniji period, primenjivaće i izmene paragrafa 34 za taj raniji period.

Povlačenje IAS 14

37 Ovaj IFRS zamenjuje IAS 14 Izveštavanje po segmentima.

PRILOG A

Definicija

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS.

segment
poslovanja
Segment poslovanja je ona komponenta nekog entiteta:

(a) koja se bavi poslovnim aktivnostima po osnovu kojih se ostvaruju prihodi i nastaju rashodi (uključujući i prihode i rashode vezane za transakcije sa drugim komponentama istog entiteta),

(b) čije rezultate poslovanja redovno pregleda glavni organ upravljanja u cilju donošenja odluke o resursima koji se dodeljuju tom segmentu i ocene njegove performanse, i

(c) za koji su dostupne posebne finansijske informacije.