Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 5 – Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 5 – Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

Sl.glasnik RS br. 35/2014

Cilj

1 Cilj ovog IFRS je da odredi računovodstveno evidentirnje imovine koja se drži za prodaju, kao i prezentaciju i obelodanjivanje prestanka poslovanja. Naročito, ovaj IFRS zahteva:

(a) da se sredstva koja zadovoljavaju kriterijume priznavanja kao sredstva za prodaju odmeravaju po nižoj vrednosti od knjigovodstvene vrednosti i fer vrednosti umanjene za troškove prodaje, i da prestane umanjivanje vrednosti takvih sredstava; i

(b) da se sredstva koja zadovoljavaju kriterijume klasifikovanja kao sredstva za prodaju prezentuju odvojeno u izveštaju o finansijskoj poziciji i da se rezultati prestanka poslovanja prezentuju odvojeno u izveštaju o ukupnom rezultatu.

Delokrug

2 Zahtevi za klasifikacijom i prezentacijom u ovom IFRS se primenjuju na svu priznatu stalnu imovinu1 i na sve grupe za otuđenje jednog entiteta. Zahtevi za odmeravanjem u ovom IFRS se odnose na svu priznatu stalnu imovinu i grupe za otuđenje (kao što je izloženo u paragrafu 4), osim na imovinu naznačenu u paragrafu 5, čije odmeravanje će se nastaviti u skladu sa određenim standardom.

3 Imovina priznata kao stalna u skladu sa IAS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja se ne klasifikuje ponovo kao obrtna imovina dok se ne zadovolje kriterijumi da se ona klasifikuje kao imovina koja se drži za prodaju u skladu sa ovim IFRS. Imovina grupe koju bi entitet uobičajeno smatrao stalnom koja se stiče isključivo zbog ponovne prodaje se ne klasifikuje kao tekuća osim ako ne zadovoljava kriterijume za priznavanje kao imovina koja se drži za prodaju u skladu sa ovim IFRS.

4 Ponekad entitet otuđuje grupu sredstava, često sa nekim direktno povezanim obavezama, zajedno u istoj transakciji. Takva grupa za otuđenje može biti grupa jedinica koje generišu gotovinu, pojedinačna jedinica za generisanje gotovine, ili deo jedinice za generisanje gotovine.2 Grupa može da obuhvata sva sredstva i sve obaveze tog entiteta, uključujući obrtna sredstva, kratkoročne obaveze i sredstva koja paragraf 5 isključuje iz zahteva za odmeravanjem ovog IFRS. Ako je stalna imovina u okviru zahteva za odmeravanjem ovog IFRS deo grupe za otuđenje, zahtevi za odmeravanjem ovog IFRS se primenjuju na grupu u celini, tako da se grupa odmerava po knjigovodstvenoj ili po fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje u zavisnosti od toga koja od ove dve vrednosti je niža (vrednovanje se vrši po nižoj od ove dve vrednosti). Zahtevi za odmeravanjem pojedinačnih sredstava i obaveza u okviru grupe za otuđenje su izneti u paragrafima 18, 19 i 23.

5 Odredbe za odmeravanje u ovom IFRS3 se ne primenjuju na sledeću imovinu, kojom se bave navedeni IFRS, bilo kao pojedinačnom imovinom, bilo kao delom grupe za otuđenje:

(a) odložena poreska sredstva (IAS 12 – Porez na dobitak).

(b) sredstava koja se javljaju od primanja zaposlenih (IAS 19 Primanja zaposlenih).

(c) finansijska sredstva pod delokrugom IAS 39 Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje.

(d) stalna sredstva koja se obračunavaju u skladu sa modelom fer vrednosti iz IAS 40 Investicione nekretnine.

(e) stalna sredstva koja se odmeravaju po fer vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje u skladu sa IAS 41 Poljoprivreda.

(f) ugovorna prava prema ugovorima o osiguranju koja su definisana IFRS 4 Ugovori o osiguranju.

5A Zahtevi klasifikacije, prezentovanja i odmeravanja ovog IFRS koji se primenjuju na obrtnu imovinu (grupu namenjenu otuđenju) koja je klasifikovana kao ona koja se drži za prodaju se takođe primenjuju na obrtnu imovinu (grupu namenjenu otuđenju) koja je klasifikovana kao ona koja se drži za raspodelu vlasnicima.

5B Ovaj IFRS definiše obelodanjivanja zahtevana vezano za stalnu imovinu (ili grupe za otuđenje) koja se klasifikuje kao ona koja se drži za prodaju ili prestanak poslovanja. Obelodanjivanja u drugim IFRS se ne primenjuju na tu imovinu (ili grupe za otuđenje), sem ako ti IFRS zahtevaju:

(a) posebna obelodanjivanja vezano za stalnu imovinu (ili grupe za otuđenje) koja se klasifikuje kao ona koja se drži za prodaju ili prestanak poslovanja; ili

(b) obelodanjivanja o odmeravanju sredstava i obaveza u okviru grupa za otuđenje koja nisu u delokrugu zahteva za obelodanjivanjem iz IFRS 5, i gde takva obelodanjivanja nisu već data u drugim napomenama uz finansijske izveštaje.

Dodatna obelodanjivanja vezano za stalnu imovinu (ili grupe za otuđenje) koja se klasifikuje kao ona koja se drži za prodaju ili prestanak poslovanja mogu biti potrebna u cilju usklađivanja sa opštim zahtevima iz IAS 1, posebno u paragrafima 15 i 125 tog standarda.

__________
1 Za imovinu klasifikovanu u skladu sa pristupom likvidnosti, stalna imovina je imovina koja obuhvata iznose za koje se očekuje da će biti povraćeni više od dvanaest meseci posle datuma bilansa stanja. Paragraf 3 se primenjuje za klasifikaciju takvih sredstava.
2 Međutim, onda kada se očekuje da se tokovi gotovine od jednog sredstva ili grupe sredstava jave od prodaje, a ne od produženja korišćenja, oni postaju manje zavisni od tokova gotovine koji se javljaju iz drugih sredstava, i grupa za otuđenje koja je bila deo jedinice za generisanje gotovine postaje odvojena jedinica za stvaranje gotovine.
3 Osim onih u paragrafima 18 i 19, koje zahtevaju da se sredstva o kojima je reč odmeravaju skladu sa drugim primenljivim IFRS.

Klasifikacija stalne imovine (ili grupe za otuđenje) koja se drži za prodaju ili za raspodelu vlasnicima

6 Entitet klasifikuje stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) kao imovinu koja se drži za prodaju ako se njena knjigovodstvena vrednost može povratiti prevashodno prodajnom transakcijom, a ne daljim korišćenjem.

7 Da bi se ovo desilo, imovina (ili grupa za otuđenje) moraju da budu dostupni za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju isključivo pod uslovima koji su uobičajeni za prodaje takve imovine (ili grupa za otuđenje) i njena prodaja mora biti vrlo verovatna.

8 Da bi prodaja bila vrlo verovatna, odgovarajući nivo uprave mora da se posveti planu za prodaju te imovine (ili grupe za otuđenje) i aktivni program za pronalaženje kupca i izvršenje plana mora da je već počeo. Dalje, imovina (ili grupa za otuđenje) mora da bude aktivno prisutna na tržištu po ceni koja je razumna u odnosu na njegovu sadašnju fer vrednost. Pored toga, trebalo bi da se očekuje da prodaja ispunjava uslove da se klasifikuje kao završena prodaja u roku od jedne godine od datuma priznavanja, osim u slučaju situacija na koje upućuje paragraf 9, a aktivnosti potrebne za izvršenje plana treba da ukažu da je malo verovatno da će doći do značajnih promena plana ili da će se odustati od plana. Verovatnoća odobrenja od strane akcionara (ukoliko se zahteva u pravnom sistemu) se smatra delom procene da li je prodaja vrlo verovatna.

8A Entitet koji je posvećen planu prodaje koja uključuje gubitak kontrole nad zavisnim entitetom klasifikuje svu imovinu i obaveze tog zavisnog entiteta kao one koje se drže za prodaju kada su ispunjeni uslovi iz paragrafa 6-8, bez obzira da li će entitet posle prodaje zadržati učešće koje ne omogućuje kontrolu bivšeg povezanog entiteta.

9 Događaji ili okolnosti mogu produžiti period okončanja prodaje i na više od godinu dana. Produžetak perioda potrebnog za okončanje prodaje ne sprečava da se imovina (ili grupa za otuđenje) klasifikuje kao imovina koja se drži za prodaju ako je odlaganje posledica događaja ili okolnosti koje su van kontrole entiteta i ako postoji dovoljno dokaza da je entitet i dalje posvećen planu da proda imovinu (ili grupu za otuđenje). Ovo će biti slučaj kada su zadovoljeni kriterijumi iz priloga B.

10 Transakcije prodaje obuhvataju razmene stalne imovine za drugu stalnu imovinu kada razmena ima komercijalnu suštinu u skladu sa IAS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema.

11 Kada entitet stekne stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) isključivo u cilju naknadnog otuđenja, on treba da klasifikuje tu stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) kao imovinu koja se drži za prodaju na datum sticanja samo ako je ispunjen jednogodišnji zahtev iz paragrafa 8 (osim ako je to dozvoljeno paragrafom 9) i ako je vrlo verovatno da će svi drugi kriterijumi iz paragrafa 7 i 8 koji nisu zadovoljeni na taj datum biti zadovoljeni u kratkom vremenskom periodu posle sticanja (obično u roku od tri meseca).

12 Ako se kriterijumi iz paragrafa 7 i 8 zadovolje posle izveštajnog perioda, entitet ne klasifikuje stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) kao sredstvo koja se drži za prodaju u finansijskim izveštajima u momentu njihovog objavljivanja. Međutim, kada se ti kriterijumi zadovolje posle izveštajnog perioda, ali pre odobrenja za objavljivanje finansijskih izveštaja, entitet obelodanjuje informacije definisane u paragrafu 41 (a), (b) i (d) u napomenama.

12A Obrtna imovina (ili grupa za otuđenje) je klasifikovana kao ona koja se drži za raspodelu vlasnicima kada je entitet prihvatio raspodelu imovine (ili grupe za otuđenje) vlasnicima. Da bi ovo bio slučaj, imovina mora biti odmah raspoloživa za raspodelu i sama raspodela mora biti vrlo verovatna. Da bi se raspodela smatrala vrlo verovatnom, moraju biti otpočete aktivnosti uz očekivanje da će se one izvršiti u roku od jedne godine od datuma klasifikovanja. Aktivnosti neophodne za izvršenje raspodele moraju da ukazuju da je malo verovatno da će doći do značajnih izmena u pogledu raspodele ili da će se od raspodele odustati. Verovatnoća odobrenja od strane akcionara (ukoliko se zahteva u pravnom sistemu) se smatra delom procene da li je raspodela vrlo verovatna.

Stalna imovina koja treba da se napusti

13 Entitet stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) ne klasifikuje kao imovinu koja se drži za prodaju, ukoliko je treba napustiti. Ovo je zbog toga što će njena knjigovodstvena vrednost biti povraćena prvenstveno daljim korišćenjem. Međutim, ako grupa za otuđenje koju treba napustiti zadovoljava kriterijume iz paragrafa 32(a)-(c), entitet prezentuje rezultate i tokove gotovine u vezi sa grupom za otuđenje kao prestanak poslovanja u skladu sa paragrafima 33 i 34 na datum na koji ona prestane da se koristi. Stalna imovina (ili grupe za otuđenje) koju treba napustiti obuhvata stalnu imovinu (ili grupe za otuđenje) koja treba da se koristi do kraja ekonomskog veka i stalnu imovinu (ili grupe za otuđenje) koja treba da se povuče, a ne da se proda.

14 Entitet ne obračunava stalnu imovinu koja se privremeno nije koristila ako je bila već napuštena.

Odmeravanje stalne imovine (ili grupe za otuđenje) koja je klasifikovana kao imovina koja se drži za prodaju

Odmeravanje stalne imovine (ili grupe za otuđenje)

15 Entitet odmerava stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) klasifikovanu kao imovina koje se drži za prodaju, po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrednosti ili fer vrednost umanjenoj za troškove prodaje.

15A Entitet odmerava stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) klasifikovanu kao imovina koja se drži za raspodelu vlasnicima, po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrednosti ili fer vrednost umanjenoj za troškove raspodele.4

16 Ako novostečena imovina (ili grupa za otuđenje) zadovoljava kriterijume za klasifikovanje kao imovina koja se drži za prodaju (videti paragraf 11), primena paragrafa 15 će imati za posledicu da se imovina (ili grupa za otuđenje) odmerava pri početnom priznavanju po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrednosti da nije bila tako klasifikovana (na primer, nabavna vrednost) i fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje. Stoga, ako je imovina (ili grupa za otuđenje) stečena kao deo poslovne kombinacije, ona se odmerava po fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje.

17 Kada se očekuje da se prodaja dogodi posle jedne godine, entitet odmerava troškove prodaje po njihovoj sadašnjoj vrednosti. Svako povećanje sadašnje vrednosti troškova prodaje koje se javlja zbog protoka vremena se prezentuje u bilansu uspeha kao trošak finansiranja.

18 Neposredno pre početne klasifikacije imovine (ili grupe za otuđenje) koja se drži za prodaju, knjigovodstvene vrednosti imovine (ili sve imovine i obaveza u grupi) se odmerava u skladu sa primenljivim IFRS.

19 Posle naknadnog ponovnog odmeravanja grupe za otuđenje, knjigovodstvene vrednosti sve imovine i obaveza koji nisu pod delokrugom zahteva za obelodanjivanjem ovog IFRS, ali su uključeni u grupu za otuđenje klasifikovanu kao grupa koja se drži za prodaju, ponovo se odmeravaju u skladu sa primenljivim IFRS pre nego što se ponovo odmeri fer vrednost umanjena za troškove otuđenja grupe.

Priznavanje gubitaka od umanjenja vrednosti i storniranje

20 Entitet priznaje gubitak od umanjenja vrednosti za svako početno ili naknadno smanjenje vrednosti imovine (ili grupe za otuđenje) na fer vrednosti umanjenu za troškove prodaje, u meri u kojoj nije priznata u skladu sa paragrafom 19.

21 Entitet priznaje dobitak za svako naknadno povećanje fer vrednosti umanjene za troškove prodaje imovine, ali ne u obliku prekoračenja kumulativnih troškova od umanjenja vrednosti koji je priznavan ili u skladu sa ovim IFRS ili prethodno u skladu sa IAS 36 Umanjene vrednosti imovine.

22 Entitet priznaje dobitak za svako naknadno povećanje fer vrednosti umanjene za troškove prodaje grupe za otuđenje:

(a) u meri u kojoj nije bio priznat u skladu sa paragrafom 19; ali

(b) ne u obliku prekoračenja kumulativnog gubitka od umanjenja vrednosti koji je priznat, ili u skladu sa ovim IFRS ili prethodno u skladu sa IAS 36, za stalnu imovinu koja se odmerava u skladu sa zahtevima ovog IFRS.

23 Gubitak od umanjenja vrednosti (ili svaki naknadni dobitak) priznat za grupu za otuđenje smanjuje (ili povećava) knjigovodstvenu vrednost stalne imovine u grupi koja se odmerava u skladu sa zahtevima ovog IFRS, prema redosledu alokacije iznetom u paragrafima 104(a) i (b) i 122 IAS 36 (koji je revidiran 2004. godine).

24 Dobitak ili gubitak koji nisu prethodno priznati do datuma prodaje stalne imovine (ili grupe za otuđenje) se priznaje na datum prestanka priznavanja. Zahtevi koji se odnose na prestanak priznavanja su izneti u:

(a) paragrafima 67-72 IAS 16 (koji je revidiran 2003. godine) za nekretnine, postrojenja i opremu, i

(b) paragrafima 112-117 IAS 38 Nematerijalna imovina (koji je revidiran 2004. godine) za nematerijalnu imovinu.

25 Entitet ne amortizuje stalnu imovinu dok je ona klasifikovana kao imovina koja se drži za prodaju ili dok je deo grupe za otuđenje klasifikovane kao grupa koja se drži za prodaju. Kamata i drugi rashodi koji se mogu pripisati obavezama grupe za otuđenje klasifikovane kao grupa koja se drži za prodaju, priznaju se i dalje.

Promene plana prodaje

26 Ako entitet klasifikuje imovinu (ili grupu za otuđenje) kao imovinu koja se drži za prodaju, ali više nisu zadovoljeni kriterijumi iz paragrafa 7-9, entitet prestaje da klasifikuje tu imovinu (ili grupu za otuđenje) kao imovinu koja se drži za prodaju.

27 Entitet odmerava stalnu imovinu koja prestaje da se klasifikuje kao imovina koja se drži za prodaju (ili prestaje da bude uključena u grupu za otuđenje klasifikovanu kao grupa koja se drži za prodaju) po nižoj od sledeće dve vrednosti:

(a) knjigovodstvene vrednosti pre nego što je imovina (ili grupa za otuđenje) klasifikovana kao imovina koje se drži za prodaju, korigovane za amortizaciju ili revalorizaciju koja bi bila priznata da imovina (ili grupa za otuđenje) nije klasifikovana kao imovina koje se drži za prodaju, i

(b) njene nadoknadive vrednosti na datum naknadne odluke da se ona ne proda.5

28 Entitet obuhvata svako zahtevano korigovanje knjigovodstvene vrednosti stalne imovine koja prestaje da se klasifikuje kao imovina koje se drži za prodaju u bilansu uspeha6 iz poslovanja koje se nastavlja u periodu u kom se više ne zadovoljavaju kriterijumi iz paragrafa 7-9. Finansijski izveštaji za periode od klasifikacije kao sredstva koja se drže za prodaju se koriguju na odgovarajući način, ako grupa za otuđenje ili stalno sredstvo koje prestane da bude klasifikovano kao ono koje se drži za prodaju je zavisni entitet, zajedničko poslovanje, zajednički poduhvat, pridruženi entitet, ili deo učešća u zajedničkom poduhvatu ili pridruženom entitetu. Entitet prezentuje to korigovanje, ako ga ima, u istom delu izveštaja o ukupnom rezultatu koji se koristi za prezentaciju dobitka ili gubitka priznatih u skladu sa paragrafom 37.

29 Ako entitet ukloni pojedinačnu imovinu ili obavezu iz grupe za otuđenje klasifikovane kao grupa koja se drži za prodaju, preostala imovina i obaveze grupe za otuđenje koja treba da se proda, se i dalje odmerava kao grupa samo ako ta grupa zadovoljava kriterijume iz paragrafa 7-9. U suprotnom, preostala stalna imovina grupe koja pojedinačno zadovoljava kriterijume da se klasifikuje kao imovina koja se drži za prodaju, odmerava se pojedinačno po nižem od sledeća dva iznosa: knjigovodstvene vrednosti i fer vrednosti umanjene za troškove prodaje na taj datum. Svako stalna imovina koja ne zadovoljava kriterijume prestaje da se klasifikuje kao imovina koja se drži za prodaju u skladu sa paragrafom 26.

__________
4 Troškovi raspodele su inkrementalni troškovi direktno pripisivi raspodeli, izuzimajući finansijske i poreske rashode.
5 Ako je stalna imovina deo jedinice koja generiše gotovinu, njena nadoknadiva vrednost je knjigovodstvena vrednost koja bi bila priznata posle alokacije gubitaka od umanjenja vrednosti koji potiču od jedinice koja generiše gotovinu u skladu sa IAS 36.
6 Osim ako ta imovina nije nekretnina, postrojenje i oprema ili nematerijalna imovina koja se revalorizuje u skladu sa IAS 16 i IAS 38 pre klasifikacije kao imovina koja se drži za prodaju, i u tom slučaju korigovanje se tretira kao revalorizaciono povećanje ili smanjenje.

Prezentacija i obelodanjivanje

30 Entitet prezentuje i obelodanjuje informacije koje omogućavaju korisnicima finansijskih izveštaja da procenjuju finansijske uticaje prestanka poslovanja i otuđenja stalne imovine (ili grupa za otuđenje).

Prezentovanje prestanka poslovanja

31 Neki deo entiteta se sastoji od poslovanja i tokova gotovine koji se mogu jasno razlikovati, poslovno i za svrhe finansijskog izveštavanja, od ostatka entiteta. Drugim rečima, deo entiteta će biti jedinica koja generiše gotovinu ili grupa jedinica koja generiše gotovinu dok se drži za korišćenje.

32 Prestanak poslovanja predstavlja deo entiteta koji je ili otuđen, ili je klasifikovan kao deo koji se drži za prodaju, i

(a) predstavlja odvojenu značajnu liniju poslovanja ili geografsku oblast poslovanja,

(b) deo je jednog koordiniranog plana za otuđenje odvojene značajne linije poslovanja ili geografske oblasti poslovanja ili

(c) je zavisni entitet stečen isključivo u cilju ponovne prodaje.

33 Entitet obelodanjuje:

(a) jedan iznos u samom izveštaju o ukupnom rezultatu koji se sastoji od ukupnog iznosa:

(i) dobitka ili gubitka od prekinutih poslovanja utvrđenog posle oporezivanja i

(ii) dobitka ili gubitka utvrđenog posle oporezivanja priznatog posle odmeravanja prema fer vrednosti umanjenoj za troškove prodaje ili posle otuđenja sredstava ili grupe(a) za otuđenje koja čini prekinuto poslovanje.

(b) analizu jednog iznosa iz (a) u:

(i) prihode, rashode i dobitak i gubitak pre oporezivanja prestanka poslovanja;

(ii) odgovarajući rashod poreza na dobitak kako zahteva paragraf 81(h) IAS 12; i

(iii) dobitak ili gubitak priznat posle odmeravanja na fer vrednost umanjenu za troškove prodaje ili posle otuđenja imovine ili grupe(a) za otuđenje koje sačinjavaju prestanak poslovanja.

Analiza može biti prezentovana u napomenama ili u izveštaju o ukupnom rezultatu. Ako je prezentovana u izveštaju o ukupnom rezultatu, ona se prezentuje u delu identifikovanom kao deo koji se odnosi na prestanak poslovanja, to jest odvojeno od poslovanja koja se nastavljaju. Analiza se ne zahteva za grupe za otuđenje koje su novostečeni zavisni entiteti koji zadovoljavaju kriterijume da se klasifikuju kao grupe koje se drže za prodaju posle sticanja (videti paragraf 11).

(c) neto tokove gotovine koji se mogu pripisati poslovnim, investicionim aktivnostima i aktivnostima finansiranja prestanka poslovanja. Ova obelodanjivanja mogu biti prezentovana ili u napomenama ili u finansijskim izveštajima. Ova obelodanjivanja se ne zahtevaju za grupe za otuđenje koje su novostečeni zavisni entiteti koji zadovoljavaju kriterijume da se klasifikuju kao grupe koje se drže za prodaju posle sticanja (videti paragraf 11).

(d) iznos prihoda od kontinuiranog poslovanja i prestanka poslovanja pripisiv vlasnicima matičnog entiteta. Ova obelodanjivanja se mogu prezentovati ili u napomenama ili u izveštaju o ukupnom rezultatu.

33A Ako entitet prezentuje stavke dobitka ili gubitka u zasebnom izveštaju, kao što je opisano u paragrafu 10A u IAS 1 (izmenjenog 2011. godine), deo identifikovan kao deo povezan sa prestankom poslovanja se prezentuje u tom zasebnom izveštaju.

34 Entitet ponovo prezentuje obelodanjivanja iz paragrafa 33 za prethodne periode prezentovane u finansijskim izveštajima tako da se obelodanjivanja odnose na sve prestanke poslovanja do kraja izveštajnog perioda za poslednji prezentovani period.

35 Korigovanje iznosa koji su prethodno prezentovani u prestanku poslovanja koji se direktno odnose na otuđenje prestanka poslovanja u prethodnom periodu, u tekućem periodu, klasifikuju se odvojeno u prestanku poslovanja. Priroda i iznos takvih korigovanja se obelodanjuju. Primeri okolnosti u kojima se mogu javiti ova korigovanja uključuju sledeće:

(a) otklanjanje neizvesnosti koje potiču od uslova transakcije otuđenja, kao što su razrešenje korigovanja kupovne cene i pitanja obeštećenja kupca.

(b) otklanjanje neizvesnosti koje potiču od dela poslovanja pre njenog otuđenja i direktno su povezane sa otuđenjem, kao što su obaveze rezerve za životnu okolinu i za proizvod koja kao jemstvo zadržava prodavac.

(c) izmirenje obaveza po osnovu plana primanja zaposlenih, pod uslovom da se izmirenje direktno odnosi na transakciju otuđenja.

36 Ako entitet prestane da klasifikuje deo entiteta kao deo koji se drži za prodaju, rezultati poslovanja tog dela prethodno prezentovani u prestanku poslovanja skladu sa paragrafima 33-35 se ponovo klasifikuju i uključuju u prihod od poslovanja koje je nastavljeno u svim prezentovanim periodima. Iznosi za prethodne periode se opisuju kao da su ponovo prezentovani.

36A Entitet koji je prihvatio plan prodaje koji uključuje gubitak kontrole na zavisnim entitetom obelodanjuje informacije zahtevane paragrafima 33-36 kada je zavisni entitet klasifikovan u grupu za otuđenje koja ispunjava definiciju poslovanja koje se obustavlja u skladu sa paragrafom 32.

Dobici ili gubici koji se odnose na poslovanja koja su nastavljena

37 Svaki dobitak ili gubitak od ponovnog odmeravanja stalne imovine (ili grupe za otuđenje) klasifikovane kao imovina koja se drži za prodaju a ne zadovoljava definiciju prestanka poslovanja, uključuje se u dobit ili gubitak od poslovanja koja se nastavljaju.

Prezentacija stalne imovine ili grupe za otuđenje koje su klasifikovane kao ona koja se drži za prodaju

38 Entitet prezentuje stalnu imovinu klasifikovanu kao imovinu koja se drži za prodaju i imovinu grupe za otuđenje koja se drži za prodaju odvojeno od druge imovine u izveštaju o finansijskoj poziciji. Obaveze grupe za otuđenje klasifikovane kao grupa koja se drži za prodaju, prezentuju se odvojeno od drugih obaveza u izveštaju o finansijskoj poziciji. Ta imovina i obaveze se ne prebijaju i prezentuju kao jedan iznos. Značajnije klase imovine i obaveza klasifikovane kao one koje se drže za prodaju, obelodanjuju se odvojeno od drugih obaveza u izveštaju o finansijskoj poziciji ili u napomenama, osim u slučaju koji zahteva paragraf 39. Entitet odvojeno prezentuje svaki kumulativni prihod ili rashod priznat u ukupnom ostalom rezultatu koji se odnosi na stalnu imovinu (ili grupu za otuđenje) klasifikovanu kao imovinu koja se drži za prodaju.

39 Ako je grupa za otuđenje novostečeni zavisni entitet koji zadovoljava kriterijume da se klasifikuje kao grupa koja se drži za prodaju posle sticanja (videti paragraf 11) ne zahteva se obelodanjivanje najznačajnijih grupa imovine i obaveza.

40 Entitet ne klasifikuje ponovo niti ponovo prezentuje iznose prezentovane kao stalna imovina ili kao imovina i obaveze grupa za otuđenje klasifikovanih kao grupe koja se drže za prodaju u bilansima stanja za prethodne periode da bi prikazao klasifikaciju u izveštaju o finansijskoj poziciji za poslednji prezentovani period.

Dodatna obelodanjivanja

41 Entitet obelodanjuje sledeće informacije u napomenama u periodu u kom se stalna imovina (ili grupa za otuđenje) klasifikuje kao imovina koje se drži za prodaju ili je prodata:

(a) opis stalne imovine (ili grupe za otuđenje);

(b) opis činjenica i okolnosti prodaje, ili okolnosti koji vode do očekivanog otuđenja, kao i očekivani način i vreme tog otuđenja;

(c) gubitak ili dobitak koji se priznaju u skladu sa paragrafima 20-22 i ako nisu odvojeno prezentovani u izveštaju o ukupnom rezultatu , odeljak izveštaju o ukupnom rezultatu koji obuhvata taj gubitak ili dobitak;

(d) ako je primenljivo, segment o kome se izveštava u kom se stalna imovina (ili grupa za otuđenje) prezentuje u skladu sa IFRS 8 Segmenti poslovanja.

42 Ako se primenjuju ili paragraf 26 ili paragraf 29, entitet obelodanjuje, u periodu odluke da se promeni plan za prodaju stalne imovine (ili grupe za otuđenje), opis činjenica i okolnosti koji su doveli do te odluke i uticaj te odluke na rezultate poslovanja za taj period i za svaki prethodno prezentovani period.

Prelazne odredbe

43 Ovaj IFRS se primenjuje prospektivno na stalnu imovinu (ili grupe za otuđenje) koja zadovoljava kriterijume za klasifikovanje kao imovina koja se drži za prodaju i za poslovanja koja zadovoljavaju kriterijume da se klasifikuju kao prestanak poslovanja posle datuma stupanja na snagu ovog IFRS. Entitet može da primenjuje zahteve ovog IFRS na svu stalnu imovinu (ili grupe za otuđenje) koja zadovoljavaju kriterijume za klasifikovanje kao ona koja se drže za prodaju i na poslovanja koja zadovoljavaju kriterijume da se klasifikuju kao prestanak poslovanja posle datuma stupanja na snagu ovog IFRS, pod uslovom da su procene i druge informacije potrebne za primenu ovog IFRS pribavljene u vreme kada su ovi kriterijumi prvobitno biti zadovoljeni.

Datum stupanja na snagu

44 Entitet primenjuje ovaj IFRS za godišnje periode koji počinju 1. januara 2005. godine ili kasnije. Ranija primena se podstiče. Ako entitet primenjuje ovaj IFRS za period koji počinje pre 1. januara 2005. godine, on obelodanjuje tu činjenicu.

44A Objavljivanjem IAS 1 (revidiranog 2007. godine) izmenjena je terminologija u svim IFRS. Osim toga su izmenjeni i paragrafi 3 i 38, a dodat je paragraf 33A. Entitet primenjuje te izmene za godišnje periode koji počinju 1. januara 2009. godine ili kasnije. Ako entitet bude primenjivao IAS 1 (revidiran 2007. godine) za neki raniji period, primenjivaće i izmene za taj raniji period.

44B Objavljivanjem IAS 27 Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji (izmenjen 2008. godine) dodat je paragraf 33(d). Entitet primenjuje te izmene za godišnje periode koji počinju 1. jula 2009. godine ili kasnije. Ako entitet bude primenjivao IAS 27 (revidiran 2008. godine) za neki raniji period, primenjivaće i izmene za taj raniji period. Izmena će se primenjivati retroaktivno.

44C U okviru projekta Poboljšanja IFRS koji je objavljen u maju 2008. godine dodati su paragrafi 8A i 36A. Entitet primenjuje ove izmene za godišnje periode koji počinju 1. jula 2009. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Međutim, entitet ne može da primenjuje te izmene za godišnje periode koji počinju pre 1 jula 2009. godine osim ukoliko ne primeni i IAS 27 (izmenjen u januaru 2008. godine). Ukoliko entitet primeni izmene pre 1. jula 2009. godine obelodanjuje tu činjenicu. Entitet primenjuje ove izmene prospektivno od datuma na koji je prvi put primenio IFRS 5, u skladu sa prelaznim odredbama paragrafa 45 IAS 27 (izmenjen u januaru 2008. godine).

44D Paragrafi 5A, 12A i 15A su dodati a paragraf 8 je izmenjen usled IFRIC 17 Raspodela nemonetarne imovine vlasnicima u novembru 2008. godine. Ove izmene se primenjuju prospektivno na svu obrtnu imovinu (ili grupe za otuđenje) koje su klasifikovane kao one koje se drže za raspodelu vlasnicima u godišnjim periodima koji počinju 1. jula 2009. godine ili kasnije. Retrospektivna primena nije dozvoljena. Ranija primena je dozvoljena. Ukoliko entitet primeni izmene za periode koji počinju pre 1. jula 2009. godine obelodanjuje tu činjenicu i takođe primenjuje IFRS 3 Poslovne kombinacije (koji je revidiran 2008. godine), IAS 27 (izmenjen u januaru 2008. godine) i IFRIC 17.

44E Paragraf 5B je izmenjen u okviru Poboljšanja IFRS objavljenih u aprilu 2009. godine. Entitet primenjuje ove izmene prospektivno za godišnje periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije. Ranija primena je dozvoljena. Ako entitet primeni ovu izmenu za neki raniji period, obelodanjuje tu činjenicu.

44F [Ovaj paragraf se odnosi na izmene koje stupaju na snagu posle 1. januara 2013. godine i stoga nije uključen u ovom izdanju.]

44G Objavljivanjem IFRS 11 Zajednički aranžmani, koji je izdat u maju 2011. godine, izmenjen je paragraf 28. Entitet primenjuje tu izmenu kada primenjuje IFRS 11.

44H Objavljivanjem IFRS 13 Odmeravanje fer vrednosti, u maju 2011. godine, izmenjena je definicija fer vrednosti u Prilogu A. Entitet primenjuje tu izmenu kada primenjuje IFRS 13.

44I Objavljivanjem Prezentacije stavki u ukupnom ostalom rezultatu (Izmene IAS 1), u junu 2011. godine, izmenjen je paragraf 33A. Entitet primenjuje te izmene kada primenjuje IAS 1, sa izmenama iz juna 2011. godine.

Povlačenje IAS 35

45 Ovaj IFRS zamenjuje IAS 35 Prestanak poslovanja.

PRILOG A

Definicije

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS.

jedinica koja generiše
gotovinu
Najmanja prepoznatljiva grupa sredstava koja generiše prilive gotovine koji su u najvećoj meri nezavisni od priliva gotovine drugih sredstava ili grupa sredstava.
deo entiteta Poslovanje i gotovinski tokovi koji se mogu jasno izdvojiti za svrhe poslovanja i finansijskog izveštavanja od ostatka entiteta.
troškovi prodaje Dodatni troškovi koji se mogu direktno pripisati otuđenju sredstva (ili grupe za otuđenje) osim troškova finansiranja i poreza na dobitak.
obrtno
sredstvo
Entitet klasifikuje sredstvo kao obrtno kada:

(a) očekuje da će realizovati to sredstvo, ili namerava da ga proda ili potroši, u toku redovnog poslovnog ciklusa entiteta;

(b) drži sredstvo prvenstveno radi prodaje;

(c) očekuje da će realizovati to sredstvo u roku od dvanaest meseci nakon izveštajnog perioda; ili

(d) je sredstvo gotovina ili gotovinski ekvivalent (definisan u IAS 7) osim ako razmena ili korišćenje sredstva za izmirenje obaveze nisu zabranjeni tokom perioda od najmanje dvanaest meseci nakon izveštajnog perioda.

prestanak poslovanja Deo entiteta koji je otuđen ili klasifikovan kao onaj koji se drži radi prodaje i:

(a) predstavlja odvojenu značajnu liniju poslovanja ili geografsku oblast poslovanja,

(b) deo je jednog koordiniranog plana za otuđenje odvojene značajne linije poslovanja ili geografske oblasti poslovanja ili

(c) je zavisni entitet stečen isključivo u cilju ponovne prodaje.

grupa
za otuđenje
Grupa sredstava koja treba da se otuđi, prodajom ili na drugi način, zajedno kao grupa u jednoj transakciji, i obaveze direktno povezane sa tim sredstvima koje će biti prenete u toj transakciji. Grupa obuhvata gudvil stečen u poslovnoj kombinaciji ako je grupa jedinica koja generiše gotovinu na koju je gudvil raspoređen u skladu sa zahtevima paragrafa 80-87 u IAS 36 Umanjenje vrednosti imovine (revidiran 2004. godine), ili je poslovanje unutar takve jedinice koja generiše gotovinu.
fer vrednost Fer vrednost je cena koja bi se naplatila za prodaju sredstva ili platila za prenos obaveze u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum odmeravanja. (videti IFRS 13)
utvrđena
obaveza
kupovine
Sporazum sa nezavisnom stranom koji obavezuje obe strane i koji se obično može pravno sprovesti koji (a) određuje sve značajne uslove uključujući i cenu i vreme transakcije i (b) obuhvata destimulaciju za neizvršenje koje je dovoljno krupna da učini izvršenje veoma verovatnim.
vrlo
verovatno
Značajno više verovatno od verovatnog.
stalna
imovina
Imovina koje ne zadovoljava definiciju obrtne imovine.
verovatno Izvesnije da će se dogoditi nego da neće.
nadoknadiva vrednost Fer vrednost sredstva (ili jedinice koja generiše gotovinu) umanjena za troškove prodaje ili upotrebna vrednost u zavisnosti koja je od ovih vrednosti veća.
upotrebna vrednost Sadašnja vrednost procenjenih tokova gotovine koji se očekuju od nastavka upotrebe sredstva i od njegovog otuđenja po isteku korisnog veka.

PRILOG B

Prilog za primenu

Ovaj prilog je sastavni deo ovog IFRS.

Produžetak perioda potrebnog za završetak prodaje

B1 Kao što je primećeno u paragrafu 9, produžetak perioda potrebnog da se završi prodaja ne sprečava klasifikovanje imovine (ili grupe za otuđenje) kao imovine koja se drži za prodaju ako je odlaganje uzrokovano događajima ili okolnostima koji su izvan kontrole entiteta i ako postoji dovoljno dokaza da entitet ostaje posvećen planu za prodaju imovine (ili grupe za otuđenje). Izuzetak od jednogodišnjeg zahteva u paragrafu 8 se stoga primenjuje u sledećim situacijama u kojima se takvi događaji ili okolnosti javljaju:

(a) na datum na koji se entitet obaveže na plan za prodaju stalne imovine (ili grupe za otuđenje) on opravdano očekuje da će drugi (ne kupac) nametnuti uslove za prenos tog sredstva (ili grupe za otuđenje) koji će produžiti period potreban da se završi prodaja, i:

(i) akcije neophodne da se odgovori na te uslove ne mogu da započnu dok se ne dobije utvrđena obaveza kupovin, i

(ii) utvrđena obaveza kupovine je vrlo verovatna u roku od jedne godine.

(b) entitet stiče čvrstu obavezu kupovine i, kao rezultat, kupac ili drugi neočekivano nameću uslove prenosa stalne imovine (ili grupe za otuđenje) prethodno klasifikovane kao imovina koja se drži za prodaju kojima će se produžiti period potreban da se završi prodaja, i:

(i) pravovremene akcije neophodne da se odgovori na date uslove su preduzete, i

(ii) očekuje se povoljan ishod faktora odlaganja.

(c) tokom početnog jednogodišnjeg perioda, javljaju se okolnosti koje su ranije smatrane malo verovatnim i, kao rezultat toga, stalna imovina (ili grupa za otuđenje) prethodno klasifikovana kao imovina koja se drži za prodaju, se ne prodaje do kraja tog perioda, i:

(i) tokom početnog jednogodišnjeg perioda entitet je preduzeo akcije neophodne da se odgovori na promenu okolnosti,

(ii) stalna imovina (ili grupa za otuđenje) se aktivno prodaje na tržištu po ceni koja je razumna, imajući u vidu promenu okolnosti, i

(iii) kriterijumi u paragrafima 7 i 8 su zadovoljeni.