Kojе uslovе treba da ispuni osiguranik da bi stekao pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

Servis računara online zakazivanje

Kojе uslovе treba da ispuni osiguranik da bi stekao pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje

 

„Prema odredbi člana 37. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), utvrđeno je da telesno oštećenje postoji kad kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili delova tela, što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potreba, bez obzira na to da li prouzrokuje ili ne prouzrokuje invalidnost. Stavom 2. istog člana, utvrđeno je da osiguranik, kod koga telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom bolešću iznosi najmanje 30% stiče pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Članom 22. stav 1. Zakona, utvrđeno je da se povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma. Stavom 2. istog člana utvrđeno je da se povredom na radu smatra i povreda prouzrokovana na način iz stava 1. ovog člana, koju osiguranik – zaposleni pretrpi pri obavljanju posla na koji nije raspoređen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen. Stavom 3. utvrđeno je da se povredom na radu smatra i povreda prouzrokovana na način iz stava 1. ovog člana, koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto, na putu preduzetom radi izvršavanja službenih poslova i na putu preduzetom radi stupanja na rad, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom. Takođe je stavom 4. definisano da se povredom na radu smatra i oboljenje osiguranika koje je nastalo neposredno ili kao isključiva posledica nekog nesrećnog slučaja ili više sile za vreme obavljanja posla po osnovu koga je osiguran ili u vezi s njim. Stavom 5. propisano je da se povredom na radu smatra i povreda prouzrokovana na način iz st. 1. do 4. ovog člana, koju osiguranik pretrpi u vezi s korišćenjem prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti.

Članom 23. Zakona, definisano je da se povredom na radu smatra povreda prouzrokovana na način predviđen u članu 22. Zakona koju osiguranici pretrpe učestvujući:

1)     u akcijama spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća;

2)     u vojnoj vežbi ili u vršenju drugih obaveza iz oblasti odbrane zemlje utvrđenih zakonom;

3)     na radnom kampu ili takmičenju (proizvodnom, sportskom i dr.);

4)     na drugim poslovima i zadacima za koje je zakonom utvrđeno da su od opšteg interesa.

Shodno navedenom pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje utvrđuje se samo u slučaju kada je telesno oštećenje posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Telesna oštećenja kao i stepeni tih oštećenja propisani su Pravilnikom o utvrđivanju telesnih oštećenja („Sl. glasnik RS“, br. 105/2003 i 120/2008), što znači da će se samo ono telesno oštećenje koje je kao takvo utvrđeno ovim pravilnikom, smatrati telesnim oštećenjem. Postojanje telesnog oštećenja, stepen i visina novčane naknade utvrđuje se na osnovu nalaza, mišljenja i ocene organa veštačenja, rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Članom 93. Zakona, propisano je da kada je prilikom rešavanja o pravu iz penzijskog i invalidskog osiguranja potrebno utvrđivanje postojanja invalidnosti, telesnog oštećenja, uzroka invalidnosti i telesnog oštećenja, potpune nesposobnosti za rad i nesposobnosti za samostalan život i rad, fond utvrđuje te činjenice na osnovu nalaza, mišljenja i ocene organa veštačenja čije se obrazovanje i način rada uređuje opštim aktom fonda.

Prema tome, da bi osiguranik ostvario pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje, shodno Zakonu potrebno je da je telesno oštećenje nastalo kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti kao i da je organ veštačenja u Fondu ustanovio činjenice postojanja telesnog oštećenja i uzroka telesnog oštećenja.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 07-00-172/2014-07 od 22.04.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje