Kakvo pravno dejstvo ima potpisan izvod iz otvorenih stavki od strane ovlašćenog lica

Kakvo pravno dejstvo ima potpisan izvod iz otvorenih stavki od strane ovlašćenog lica

 

Iz obrazloženja:

Ovaj sud nalazi da je pravilno prvostepeni sud zaključio da je izvodom iz otvorenih stavki koji je sačinjen od strane tuženog na dan 31.10.2008. godine i potpisan od strane lica koje je za to bilo ovlašćeno došlo do prekida roka zastarelosti tužiočevog potraživanja, te da je od tog momenta shodno članu 392. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima rok zastarelosti počeo teći iznova. Tačno je da je zastarelost tužiočevog potraživanja nastupila pre nego što je potpisan izvod iz otvorenih stavki dana 30.11.2011. godine kojim je ponovo konstatovana visina duga tuženog prema tužiocu, a za potraživanje koje među parničnim strankama apsolutno nije bilo sporno, niti je bilo prigovora vezanih za poslovni odnos iz koga potiče predmetno potraživanje.

Međutim, ovaj sud nalazi da je pogrešan stav prvostepenog suda da je u konkretnom slučaju za potpisivanje izvoda iz otvorenih stavki od 30.11.2011. godine bila neophodna saglasnost predsednika izvršnog odbora tuženog, obzirom da je predmetnim IOS-om priznata zastarela obaveza, te da lice koje je imalo ovlašćenje da potpisuje IOS-e i koje je radilo na mestu pomoćnika predsednika izvršnog odbora za finansije, nije bilo za to ovlašćeno. Ovo pre svega što se ne može prihvatiti stav prvostepenog suda da se izvodom iz otvorenih stavki potpisanim od strane ovlašćenog lica može prekinuti rok zastarelosti, a da se bez posebnog ovlašćenja ne može priznati zastarela obaveza, obzirom da su u odnosu na sistematizaciju poslova i radnih mesta kod tuženog, lica koja su radila na poslovima finansija imala ovlašćenje da potpisuju izvode iz otvorenih stavki, a činjenica da taj isti dokument proizvodi različite pravne posledice, odnosno prekida rok zastarelosti ili priznaje zastareli dug, ne utiče na njegovu validnost.“

Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 5377/2013 od 16.01.2014. godine