Kako se utvrđuje razlika između troška reklame i propagande i troška reprezentacije

Kako se utvrđuje razlika između troška reklame i propagande i troška reprezentacije

„Odredbama člana 42. stav 7. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 95/2014 – dalje: Pravilnik) propisano je da se na računu 535 – Troškovi reklame i propagande, iskazuju usluge po osnovu izvršene reklame i propagande, kao i troškovi po osnovu reklamnog i propagandnog materijala.

Odredbama člana 44. stav 3. Pravilnika utvrđeno je da se na računu 551 – Troškovi reprezentacije, iskazuju izdaci za reprezentaciju, uključujući i vrednost sopstvenih proizvoda, robe i usluga.

Imajući u vidu navedeno, a u vezi sa pitanjem pod red. br. 1. iz zahteva, želimo da ukažemo na sledeće:

  • prema našem mišljenju, troškovi putovanja, smeštaja i ishrane učesnika, koji su poslovni partneri konkretnog pravnog lica, na određenom događaju, treba da budu evidentirani kao nematerijalni troškovi na računu 551 – Troškovi reprezentacije, pod uslovom da je ova naknada troškova u funkciji obavljanja posla;
  • ostale troškove koji uključuju: štampanje reklamnog materijala, brošura i sl. bi, prema našem mišljenju, trebalo evidentirati na računu 535 – Troškovi reklame i propagande.

Želimo, posebno, ovom prilikom, da ukažemo da svako pravno lice treba da, razgraničenje troškova reklame i propagande s jedne, odnosno troškova reprezentacije s druge strane, uredi u skladu sa svojim opštim aktom.

Evidentiranje poslovnih promena (uključujući i gore navedene) vrši se na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava u smislu člana 8. stav 1. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013). Dakle, pored faktura (kako je navedeno u zahtevu) kao dokaz da je određeni trošak nastao i po tome izvršeno plaćanje sa tekućeg (poslovnog) računa pravnog lica, može se smatrati bilo koja druga verodostojna računovodstvena isprava na osnovu koje se nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene (npr. ugovor i sl.).

Davanje proizvoda, čiji je distributer pravno lice, poslovnim partnerima (pitanje br. 3. iz zahteva), bi, prema našem mišljenju, takođe trebalo evidentirati u poslovnim knjigama pravnog lica na računu 551 – Troškovi reprezentacije.

Napominjemo da bi svako pravno lice, svojim opštim aktom, trebalo da detaljnije uredi pitanja odobravanja i visine troškova reprezentacije.

Prilikom utvrđivanja da li određeni trošak treba smatrati reklamom i propagandom ili reprezentacijom, trebalo bi poći od pravila da su usluge učinjene za reklamu i propagandu namenjene pod istim uslovima većem broju lica (nepoznatih), za razliku od usluga učinjenih za reprezentaciju koje su namenjene samo unapred određenim (poznatim) licima.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-379/2014-08 od 30.03.2015. godine