Kako se u poslovnim knjigama evidentira ustupanje potraživanja

Servis računara online zakazivanje

Kako se  u poslovnim knjigama evidentira ustupanje potraživanja

 

„Pravno lice i preduzetnik, saglasno članu 9. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006 – dalje: Zakon), dužni su da knjiženje poslovnih promena na imovini, obavezama i kapitalu, prihodima i rashodima vrše na osnovu računovodstvenih isprava, koje mogu biti u pisanom ili elektronskom obliku.

Prema stavu 2. ovog člana Zakona, računovodstvena isprava predstavlja pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promeni i obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave može saznati osnov i vrsta poslovne promene i koja je potpisana od strane lica koje je ovlašćeno za sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava.

Članom 8. stav 1. Zakona, utvrđeno je da pravna lica i preduzetnici opštim aktom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu.

Takođe, u članu 20. stav 1. Zakona propisano je da su pravna lica i preduzetnici dužni da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.

Na osnovu navedenog, pravno lice, odnosno preduzetnik dužni su da računovodstvenu ispravu, koja ispunjava uslove iz člana 9. Zakona, proknjiže u poslovnim knjigama i prikažu u finansijskim izveštajima.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-196/2008-16 od 10.07.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje