Kakav poreski tretman ima naknada troškova po osnovu službenih putovanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

Kakav poreski tretman ima naknada troškova po osnovu službenih putovanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

„Prema navodima iz dopisa, agencija organizuje edukativne skupove u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i snosi troškove smeštaja i ishrane fizičkim licima koja nisu zaposlena u agenciji, a koja na poziv agencije prisustvuju skupovima u svojstvu predavača ili gosta, bez ostvarivanja prihoda po tom osnovu, tj. agencija ne vrši isplate naknada tim licima po osnovu rada.

Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US i 7/2012 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da fizička lica plaćaju porez na dohodak građana na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti Zakonom.

Prema članu 85. stav 1. tačka 13) Zakona, ostalim prihodima, u smislu Zakona smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca. Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini oporezivi prihod (bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%), u skladu sa odredbama člana 85. st. 1. do 3. i člana 86. Zakona.

Izuzetno od člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona, porez na druge prihode, saglasno odredbi člana 85. stav 4. tačka 1) Zakona, ne plaća se na dokumentovane naknade troškova po osnovu službenih putovanja, najviše do iznosa tih troškova koji su izuzeti od plaćanja poreza na zarade za zaposlene po članu 18. tač. 2) do 4) tog zakona, ako se isplata vrši fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a ta lica su upućena, odnosno pozvana od strane državnog organa ili organizacije, sa pravom naknade troškova, nezavisno od toga iz kojih sredstava se vrši isplata.

Dakle, imajući u vidu zakonske odredbe i navode iz predmetnog slučaja, kada Agencija kao isplatilac prihoda vrši naknadu troškova po osnovu službenih putovanja (dnevnice, troškovi smeštaja i prevoza) fizičkim licima (konkretno predavačima ili gostima na edukativnim skupovima) koja nisu zaposlena kod isplatioca, ukoliko Agencija saglasno pozitivnim propisima koji uređuju sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava i posebnih organizacija, ima status državnog organa ili organizacije, primenjuje se odredba člana 85. stav 4. tačka 1) Zakona.

Međutim, ukoliko nisu ispunjeni uslovi navedeni u odredbi člana 85. stav 4. tačka 1) Zakona, naknada troškova službenog putovanja u celosti podleže oporezivanju, saglasno odredbi člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-16/2012-04 od 06.04.2012. godine