Izvođač isporučuje investitoru-obvezniku PDV novoizgrađen objekt koji je izgradio sopstvenim materijalom

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„• Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prema odredbi stava 3. tačka 6) istog člana Zakona, prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima.

Saglasno odredbi člana 23. stav 1. Zakona, opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 18%.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kada obveznik PDV – izvođač radova gradi građevinski objekat – benzinsku pumpu od sopstvenog materijala (pri čemu nije reč samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima), po nalogu naručioca – vlasnika zemljišta na kojem se gradi objekat i na čije ime glasi građevinska dozvola (dalje: investitor), isporuka građevinskog objekta – benzinske pumpe od strane obveznika PDV – građevinskog preduzeća investitoru smatra se prometom dobra iz člana 4. stav 3. tačka 6) Zakona koji se oporezuje po opštoj poreskoj stopi od 18%. Za predmetni promet obveznik PDV – građevinsko preduzeće izdaje račun ili drugi dokument koji služi kao račun u skladu sa odredbama člana 42. Zakona i odredbama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 105/2004, 140/2004 i 67/2005).

• Saglasno odredbi člana 27. Zakona, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV:

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom, ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1. do 3. ovog člana.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona, obveznik PDV – izvođač radova koji vrši oporezivi promet, u konkretnom slučaju promet građevinskog objekta – benzinske pumpe investitoru, ima pravo da PDV obračunat od strane obveznika PDV – prethodnog učesnika u prometu, odnosno plaćen pri uvozu, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje predviđenih uslova (da poseduje propisanu dokumentaciju – račun obveznika PDV. prethodnog učesnika u prometu, izdat u skladu sa Zakonom, kao i da nabavljena dobra i primljene usluge koristi za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u konkretnom slučaju promet građevinskog objekta – benzinske pumpe).“

Mišljenje Ministarstvo finansija br. 413-00-941/2011-04 do 18.10.2011. godine