IEPEDV – obrazac izmene podataka o PDV obvezniku

Servis računara online zakazivanje

Izmene podataka o PDV obvezniku

 

O promenama podataka PDV obveznika (dobijanje novih poslovnih računa kod banaka i/ili gašenje već postojećih računa, podaci o sedištu, e-mail adresi i dr.) treba dostaviti Poreskoj upravi na obrascu IEPDV.

Obaveštavanje Poreske uprave o izmenama je i zakonska obaveza (član 60. tačka 15. Zakona o PDV) i ukoliko se ova obaveza ne izvrši, propisana moguća kazna iznosi od 100.000-1.000.000 za pravno lice i od 10.000-50.000 za odgovorno lice.

Obrazac se popunjava u 2 primerka, potpisuje i pečatira i predaje Poreskoj upravi koja će vam jedan primerak overiti i vratiti za vašu dokumentaciju.

 

                                                                                            Obrazac IEPDV

 

PRIJAVA ZA IZMENU PODATAKA ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA POREZA NA DODATU VREDNOST

 

Obveznik PDV : _____________________

______________ ul. ______________ br. ____

 

PIB ________broj potvrde o izvršenom PDV evidentiranju __________________

 

Red br. Opis Podatak iz potvrde o evidentiranju (stari) Podatak koji treba izmeniti (novi)
1 2 3 4
Firma (puna oznaka)  
Firma (skraćena oznaka)  
Ime i prezime (za JMBG)    
Poštanski broj i mesto  
Opština  
Ulica  
Kućni broj (broj i slovo)  
Sprat, broj stana i slovo  
Nadležna filijala u kojoj se podnose PPPDV  
Pozivni broj i broj telefona – faxa  
Pozivni broj i broj faxa  
E-mail  
Šifra delatnosti  
Procenat  
Šifra delatnosti  
Procenat  
Šifra delatnosti  
Procenat  
Iznos ukupnog prometa u prethodnih 12 meseci _____________ din. na dan __.___.20__. god. _____________ din. na dan __.___.20__. god.
Broj računa u poslovnoj banci  

* Napomena: ne popunjavaju se svi podaci od rednog broja 1 do 20, već samo podatak na rednom broju koji se menja, zaokruživanjem tog broja i upisivanjem podatka u kolonu 3 i 4. Ukoliko se promenom sedišta obveznika menja nadležna filijala za procesuiranje PDV-a obveznika obavezan je upis nadležne filijale.

 

Filijala/CVPO      _____________________

 

U Beogradu, datum ______                                               Ovlašćeno lice obveznika PDV

_______________________________

Datum prijema     _____________________

 

Potpis primaoca   _____________________

 

 

Servis računara online zakazivanje