BROKERI, DILERI – Direktiva o objavljivanju indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

PROČITAJ I ZA DRUGE DELATNOSTI :
 1. Računovođe : https://www.overa.rs/za-racunovode-direktova-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html
 2. Revizori : https://www.overa.rs/revizori-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html
 3. Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti : https://www.overa.rs/posrednici-u-prometu-nekretnina-direktiva-o-objavljivanju-indikatora-za-prepoznavanje-sumnje-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma.html

*********************************************

„Na osnovu člana 65. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 72/2009, 91/2010), i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 101/2007) vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca donosi

DIREKTIVU O OBJAVLJIVANJU INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJE DA SE RADI O PRANJU NOVCA ILI FINANSIRANJU TERORIZMA

Na zvaničnoj veb stranici Uprave za sprečavanje pranja novca objavljuje se izmenjena i dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva, posrednike u trgovanju hartijama od vrednosti i ovlašćene banke.

Navedeni obveznici su, u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 7/2010 i 41/2011), dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznici su dužni da primenjuju ovu listu indikatora počev od 1.10.2015. godine.

 1. Učestalo trgovanje hartijama od vrednosti kada se kupovina obavlja polaganjem gotovine na namenske račune, a ubrzo zatim vrši prodaja hartija od vrednosti ispod cene.
 2. Ugovorene blok trgovine akcijama, a naročito kada se kao kupci pojavljuju nepoznate ili novonastale kompanije, a posebno one koje dolaze sa of-šor destinacija.
 3. U obraćanju brokersko-dilerskom društvu fizičko lice – investitor istupa isključivo preko punomoćnika.
 4. Kupovina hartija od vrednosti koja se obavlja sredstvima položenim na više računa u različitim bankama, a naročito ako su deponovana sredstva u iznosu nešto ispod iznosa za prijavljivanje.
 5. Stranka ulaže u prvorazredne ili u vrlo profitabilne hartije od vrednosti sa dobrim prinosima, a ne pokazuje interes za rezultate ili ih iznenada i bez razloga prodaje.
 6. Stranka ima lošu reputaciju, poznate su njene nezakonite aktivnosti iz prošlosti ili se njena prošlost ne može proveriti.
 7. Stranka često menja brokersko-dilerska društva u nastojanju da prikrije aktivnosti na tržištu kapitala i finansijsko stanje ili ima više računa kod različitih brokersko-dilerskih društava.
 8. Trgovanje akcijama u berzanskom i vanberzanskom poslovanju koje su bile predmet zaloge po osnovu odobrenih pozajmica vlasnicima akcija – tzv. provlačenje akcija kroz berzu.
 9. Stranka pokazuje interes za kupovinu hartija od vrednosti za velike iznose bez posebnih analiza ili saveta investicionog savetnika, a takva transakcija nema jasnu finansijsku svrhu.
 10. Stranka dolazi iz zemlje koja, na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija i Uprave za sprečavanje pranja novca, ne primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ili se trgovanje obavlja na berzama iz tih zemalja.
 11. FOP transakcije (free of payment) – transakcije preknjižavanja vlasništva hartija od vrednosti koje vrše brokersko-dilerska društva u ime svojih stranaka kod centralnog registra hartija od vrednosti.
 12. Preknjižavanje akcija u vidu poklona licima koja nisu u srodstvu, poklon akcija od strane radnika u korist rukovodstva pravnog lica, preknjižavanje akcija koje kao pravni osnov imaju sudska ili vansudska poravnanja između lica u većim iznosima, aktiviranje zaloge za neizvršenje obaveza za odobrene pozajmice, unos akcija radi osnivanja pravnih lica, ugovori o spajanju uz pripajanje, kao i preknjižavanja hartija od vrednosti između lica u konzorcijumu.
 13. Stranka često (više puta u toku jednog meseca) kupuje ili prodaje akcije u iznosima koje su neznatno ispod iznosa od 15.000 EUR.
 14. Stranka koja ranije nije bila aktivna, iznenada obavlja transakcije na tržištu kapitala u velikom obimu i vrednosti.
 15. Trgovanje hartijama od vrednosti u slučajevima kada vlasnici hartija daju ovlašćenja trećim licima da upravljaju njihovim vlasničkim i novčanim računima i gde postoje „povezane“ novčane transakcije u trgovanju sa hartijama od vrednosti između vlasnika i ovlašćenih lica.
 16. Trgovanje hartijama od vrednosti u korist pravnih lica sa of-šor destinacija koja koriste usluge kastodi banaka u poslovima vođenja vlasničkih računa i saldiranja transakcija.
 17. Stranka iskazuje neuobičajen zahtev za zaštitom privatnosti, posebno u vezi sa podacima koji se odnose na njen identitet, delatnost, imovinu ili poslovanje.
 18. Stranka odustaje od naloga radi izbegavanja utvrđivanja identiteta nakon što je u skladu sa odredbama zakona upoznata sa obavezom da se identifikuje.
 19. Stranka ne pokazuje interesovanje za proviziju, druge troškove i rizike transakcije.
 20. Stranka pokušava da stvori sliku stvarne trgovine hartijama od vrednosti, a vrši fiktivnu ili simulovanu trgovinu tim hartijama od vrednosti.
 21. Stranka je novoosnovano domaće pravno lice čiji je osnivački kapital mali a ulaže značajne sume novca u trgovanje hartijama od vrednosti.
 22. Trgovanje hartijama od vrednosti gde dolazi do odstupanja od fluktuacije cena – ponude, koje enormno odstupaju od zone fluktuacije.
 23. Stranka vrši značajne kupovine ili prodaje hartija od vrednosti neposredno pre objavljivanja vesti koja utiče na cenu tih hartija od vrednosti. Na primer, stranka nikada nije investirala u vlasničke hartije od vrednosti ali to uradi u nekom povoljnom trenutku.
 24. Poznato je da stranka ima prijatelje ili članove porodice koji rade za izdavaoca hartija od vrednosti.
 25. Stranka koja trguje hartijama od vrednosti male vrednosti iznenada uzima značajan udeo u određenim hartijama od vrednosti i od njih ostvaruje značajan profit.
 26. Stranka učestvuje u unapred dogovorenom ili nekonkurentskom trgovanju hartijama od vrednosti, kao što je WASH (fiktivno) ili CROSS trgovanje nelikvidnim ili hartijama od vrednosti sa niskom cenom.
 27. Trgovanje hartijama od vrednosti koje su bile nelikvidne duži vremenski period se vrši iznenada, preko dva ili više nepovezanih računa u brokersko-dilerskom društvu ili u više društava.
 28. Transakcije jedne ili više povezanih strana isključivo tako da jedna strana ostvaruje dobit a druga gubitak.
 29. Stranka se raspituje o tome koliko brzo bi mogao da likvidira račun ne objašnjavajući zašto to namerava, ili dajući sumnjiva objašnjenja.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. OP-000102-0022/2015 od 11.09.2015. godine