Obaveza poslodavca da Fondu penzijskog osiguranja redovno podnosi obrazac M-UN

Obaveza poslodavca da Fondu penzijskog osiguranja redovno podnosi obrazac M-UN „Svako lice koje po osnovu određenog radnog angažovanja ostvari odgovarajuću zaradu, odnosno naknadu, stiče svojstvo obavezno osiguranog lica u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 […]

Ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenog koji radi kod dva poslodavca koji su matično i zavisno privredno društvo

Ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenog koji radi kod dva poslodavca koji su matično i zavisno privredno društvo „Članom 40. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima sva prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, […]

Da li kolegijalni organ privrednog društva (odbor izvršnih direktora i sl.) ima pravo da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih po onovu rada

Da li kolegijalni organ privrednog društva (odbor izvršnih direktora i sl.) ima pravo da odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih po onovu rada „Prema članu 192. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) o pravima, obavezama i odgovornosti iz radnog odnosa u pravnom […]

Solidarna pomoć i obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Solidarna pomoć i obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje „Ministarstvo finansija je u mišljenju br. 413-00-3646/2010-04 od 22.12.2010. godine, postupajući po zahtevu broj 103/2010 od 20.12.2010. godine, u vezi sa poreskim tretmanom solidarne pomoći koju poslodavac isplaćuje zaposlenima, navelo da „ne plaća se porez na dohodak građana na zarade na primanja zaposlenih po osnovu […]

Plaćanje doprinosa za PIO u slučaju kada fizičko lice ostvaruje prihode po više različitih osnova

Plaćanje doprinosa za PIO u slučaju kada fizičko lice ostvaruje prihode po više različitih osnova „Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009 – dalje: Zakon), kao sistemskog zakona koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje, osiguranik je fizičko […]

Kontrola bolovanja zaposlenog

Kontrola bolovanja zaposlenog „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), u članu 103. stav 1. propisana je obaveza zaposlenog da u roku od tri dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad, u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, o tome dostavi poslodavcu potvrdu lekara koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za […]

Pravo na radnu knjižicu lica starijeg od 15 godina života

Pravo na radnu knjižicu lica starijeg od 15 godina života „Prema članu 204. st. 1-3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), radnu knjižicu zaposleni predaje poslodavcu prilikom zasnivanja radnog odnosa. Radna knjižica je javna isprava, koju izdaje opštinska uprava. U članu 5. Zakona o radu zaposlenim se smatra fizičko lice […]

Važnost radne knjižice izdate od druge republike

Važnost radne knjižice izdate od druge republike   „U članu 33. Pravilnika o radnoj knjižici („Sl. glasnik RS“, br. 17/97) utvrđeno je da u radnu knjižicu, izdatu na teritoriji druge republike članice Savezne Republike Jugoslavije, mogu da se unose podaci utvrđeni gore pomenutim pravilnikom, ali i da se na zahtev imaoca takve radne knjižice, može […]

Zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju „Članom 201. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) predviđeno je da poslodavac može da zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju sa licem koje želi da se stručno usavrši i stekne posebna znanja i sposobnosti za rad […]

Poslodavac kod koga je zaposleni radio pre prestanka radnog odnosa, dužan je da zaposlenom izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora

Poslodavac kod koga je zaposleni radio pre prestanka radnog odnosa, dužan je da zaposlenom izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 68. utvrđeno je da zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa zakonom. Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos […]