Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja   „Prema odredbi člana 31. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, […]

Prijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje kada se zaključi aneks ili novi ugovor sa istim zaposlenim

Prijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje kada se zaključi aneks ili novi ugovor sa istim zaposlenim „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisani su slučajevi kada može da se zaključi ugovor o radu na određeno vreme, kao i njegovo trajanje. Prema stavu 4. navedenog […]

Nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju

Nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju „Odredbama člana 218. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, […]

Nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju

Nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju   „Odredbama člana 218. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. […]

Za odlučivanje o pravu na računanje staža sa uvećanim trajanjem nadležan je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Za odlučivanje o pravu na računanje staža sa uvećanim trajanjem nadležan je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   „Ako nije moguće sprovesti postupak utvrđivanja, odnosno evidentiranja radnih mesta na kojima se uvećava staž osiguranja kod poslodavca, osiguranik može podneti zahtev Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (dalje: Fond) da mu se u upravnom postupku […]

Za sticanje prava na starosnu penziju osiguraniku ženi se dve godine posebnog staža po osnovu rođenja trećeg deteta računa prilikom obračuna visine penzije

Za sticanje prava na starosnu penziju osiguraniku ženi se dve godine posebnog staža po osnovu rođenja trećeg deteta računa prilikom obračuna visine penzije  „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, […]

Izvršavanje privremenih i povremenih poslova preko omladinske ili studentske zadruge

Izvršavanje privremenih i povremenih poslova preko omladinske ili studentske zadruge „U članu 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi […]

Visina penzije se određuje na osnovu celokupnog penzijskog staža koji obuhvata staž osiguranja i poseban staž

Visina penzije se određuje na osnovu celokupnog penzijskog staža koji obuhvata staž osiguranja i poseban staž „Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon) definisano […]

Poslodavac ne plaća penale ako je zaključio ugovor o radu sa osobom sa invaliditetom

Poslodavac ne plaća penale ako je zaključio ugovor o radu sa osobom sa invaliditetom Iz obrazloženja: „Iz spisa predmeta proizlazi da je prvostepeni organ, na osnovu izvršenog uvida u poslovnu evidenciju i dokumentaciju tužioca, utvrdio da je tužilac bio u obavezi, u odnosu na broj zaposlenih, da zaposli jednu osobu sa invaliditetom za mesece jun, […]

Zaključivanje ugovora o stručnom usavršavanju vrši se samo sa licem koje ima odgovarajuću vrstu i stepen obrazovanja

Zaključivanje ugovora o stručnom usavršavanju vrši se samo sa licem koje ima odgovarajuću vrstu i stepen obrazovanja „U članu 201. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da: „Poslodavac može da zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju: sa nezaposlenim licem, radi obavljanja pripravničkog staža i […]