Promena adrese stanovanja i pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla

Promena adrese stanovanja i pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla „Prema članu 118. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne […]

Poslodavac ne plaća penale ako je zaključio ugovor o radu sa osobom sa invaliditetom

Poslodavac ne plaća penale ako je zaključio ugovor o radu sa osobom sa invaliditetom Iz obrazloženja: „Iz spisa predmeta proizlazi da je prvostepeni organ, na osnovu izvršenog uvida u poslovnu evidenciju i dokumentaciju tužioca, utvrdio da je tužilac bio u obavezi, u odnosu na broj zaposlenih, da zaposli jednu osobu sa invaliditetom za mesece jun, […]

Gubitak prava na subvenciju plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlena lica usled sprovođenja statusne promene

Gubitak prava na subvenciju plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlena lica usled sprovođenja statusne promene „U slučaju kada je poslodavac („xxx“ d.o.o.) tokom 2006. i 2007. godine zaposlio tri novozaposlena lica mlađa od 30 godina, za koja je koristio oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, pa je u toku korišćenja oslobođenja […]

Preraspodela radnog vremena u šestomesečnom periodu

Preraspodela radnog vremena u šestomesečnom periodu   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), u članu 50. stav 1, propisano je da puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno. Prema čl. 55. i 56. Zakona, radna nedelja, po pravilu traje pet radnih dana a radnih dana, a radni […]

Pravo direktora na naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor zbog razrešenja pre isteka mandata

Pravo direktora na naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor zbog razrešenja pre isteka mandata „Pravo na godišnji odmor je pravo iz radnog odnosa. Ovo pravo ostvaruje i direktor, koji je, saglasno članu 48. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zasnovao radni odnos na određeno ili neodređeno vreme, […]

Zaključivanje ugovora o stručnom usavršavanju vrši se samo sa licem koje ima odgovarajuću vrstu i stepen obrazovanja

Zaključivanje ugovora o stručnom usavršavanju vrši se samo sa licem koje ima odgovarajuću vrstu i stepen obrazovanja „U članu 201. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da: „Poslodavac može da zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju: sa nezaposlenim licem, radi obavljanja pripravničkog staža i […]

Stranom državljaninu radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme

Stranom državljaninu radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme   „U članu 29. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: ZOR), propisano je da strani državljanin ili lice bez državljanstva može da zasnuje radni odnos pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i […]

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno i direktor i jedino lice koje obavlja delatnost u tom društvu ne može da zaključi ugovor o radu sa samim sobom već se smatra osiguranikom samostalnih delatnosti

Osnivač privrednog društva koji je istovremeno i direktor i jedino lice koje obavlja delatnost u tom društvu ne može da zaključi ugovor o radu sa samim sobom već se smatra osiguranikom samostalnih delatnosti „Prema članu 48. st. 1. i 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), direktor […]

Zaposleni koji nema navršene godine života odlučuje sam da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina života

Zaposleni koji nema navršene godine života odlučuje sam da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina života „U skladu sa članom 175. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života […]

Aneks ugovora za prelazak sa nepunog u puno radno vreme za određeno vreme trajanja

Aneks ugovora za prelazak sa nepunog u puno radno vreme za određeno vreme trajanja   „Prema članu 171. stav 1. tačka 6) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), pored zakonom propisanih slučajeva (tač. 1) do 5), poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) […]