Sadrži propise iz oblasti radnih odnosa, doprinosa, mišljenja Ministarstava, opšte i pojedinačne akte pravnih subjekata, rešenja, bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju sa drugim državama

Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa

Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 78. je predviđeno da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo). Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako […]

Mirovanje prava i obaveza za vreme neplaćenog odsustva

 Mirovanje prava i obaveza za vreme neplaćenog odsustva   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 78. je predviđeno da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo). Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava […]

Neplaćeno odsustvo – mogućnost korišćenja, prava i obaveze zaposlenog

Neplaćeno odsustvo – mogućnost korišćenja, prava i obaveze zaposlenog „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 78. je predviđeno da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo). Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava […]

Zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju ima pravo na otpremeninu ali ne i zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu

Zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju ima pravo na otpremeninu ali ne i zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa […]

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima može da se zaključi samo sa starosnim penzionerom ali ne i sa porodičnim ili invalidskim penzionerom

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima može da se zaključi samo sa starosnim penzionerom ali ne i sa porodičnim ili invalidskim penzionerom „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u delu koji se odnosi na zasnivanje radnog odnosa utvrđuje opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa. Opšti uslov […]

U kom obimu zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje prava iz radnog odnosa

U kom obimu zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje prava iz radnog odnosa „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), u članu 40. propisuje da zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima sva prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina […]

Vreme korišćenja godišnjeg odmora lica koje je zaposleno na određeno vreme

Vreme korišćenja godišnjeg odmora lica koje je zaposleno na određeno vreme „U skladu sa Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 I 61/2005 – dalje: Zakon) pravo na godišnji odmor u punom trajanju za svaku kalendarsku godinu ima zaposleni na neodređeno ili određeno vreme, ako u kalendarskoj godini u kojoj je prvi put zasnovao […]

Zarada izražena u stranoj valuti

Zarada izražena u stranoj valuti   „U skladu sa članom 33. stav 1. tačka 10) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ugovor o radu sadrži novčani iznos osnovne zarade i elemente za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog. Zakon ne predviđa u kojoj […]

Jubilarna nagrada za stalnost u radu – mišljenja i sudske odluke

Jubilarna nagrada za stalnost u radu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005) u članu 120. propisano je da opštim aktom, odnosno ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na: jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć, naknadu za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora i druga primanja. Prema tome, pravo zaposlenih […]

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme   „Radni odnos na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, samo ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos. „Članom 37. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 […]