Sadrži propise iz oblasti radnih odnosa, doprinosa, mišljenja Ministarstava, opšte i pojedinačne akte pravnih subjekata, rešenja, bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju sa drugim državama

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 162. predviđena je mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o radu ugovore uslove zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa. Zabrana konkurencije predstavlja nemogućnost obavljanja određenih poslova, koji […]

Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca i saglasnost zaposlenog

Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca i saglasnost zaposlenog   „U članu 174. st. 1. i 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), propisano je da zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u […]

Zasnivanje radnog odnosa sa pripravnikom

Zasnivanje radnog odnosa sa pripravnikom   „Saglasno članu 47. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i […]

Probni rad i otkaz ugovora o radu

Probni rad i otkaz ugovora o radu „U članu 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da se ugovorom o radu može ugovoriti probni rad. Probni rad može da traje najduže šest meseci. Za vreme probnog rada poslodavac i zaposleni mogu da otkažu ugovor o radu […]

Premeštaj zaposlenog u drugo mesto van sedišta poslodavca

Premeštaj zaposlenog u drugo mesto van sedišta poslodavca   „Prema članu 173. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada: ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela; ako je udaljenost od mesta […]

Naknada troškova učinjenih na službenom putu u inostranstvu

Naknada troškova učinjenih na službenom putu u inostranstvu „U članu 118. tačka 3) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, najmanje u visini […]

Zasnivanje radnog odnosa posle isteka rada na određeno vreme

Zasnivanje radnog odnosa posle isteka rada na određeno vreme    „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) je propisano da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i […]

Zaključenje ugovora o radu posle isteka 12 meseci

Zaključenje ugovora o radu posle isteka 12 meseci   „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) utvrđeno je da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno […]

Angažovanje lica starijeg od 30 godina za obavljanje privremenih ili povremenih poslova

Angažovanje lica starijeg od 30 godina za obavljanje privremenih ili povremenih poslova „U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor […]

Forma pismenog otkaza radnog odnosa zaposlenog

Forma pismenog otkaza radnog odnosa zaposlenog „Članom 178. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) utvrđeno je da zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka […]