Zakon o javnim medijskim sredstvima

Zakon o javnim medijskim sredstvima Sl.glasnik RS br. 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se, u skladu sa evropskim standardima i međunarodnim dokumentima u oblasti elektronskih medija, rad javnih medijskih servisa i to Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“ i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“, njihova delatnost i načela na […]

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije

Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije Sl.glasnik RS br. 129/2007   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom određuje se teritorija teritorijalnih jedinica i uređuju druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju Republike Srbije. Član 2 Teritorijalnu organizaciju Republike Srbije čine opštine, gradovi i grad Beograd kao teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne […]

Zakon o glavnom gradu

Zakon o glavnom gradu Sl.glasnik RS br. 129/2007, 83/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se uređuje položaj, nadležnosti i organi grada Beograda, glavnog grada Republike Srbije. Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na grad Beograd, kao jedinicu lokalne samouprave, primenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi. Član 2 […]

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o lokalnoj samoupravi Sl. glasnik RS br. 129/2007, 83/2014   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se jedinice lokalne samouprave, kriterijumi za njihovo osnivanje, nadležnosti, organi, nadzor nad njihovim aktima i radom, zaštita lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti jedinica lokalne samouprave. Član 2 Lokalna samouprava […]

Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici Sl.glasnik RS br. 25/2015 Glava I PREDMET, PODRUČJE PRIMENE I DEFINICIJE Predmet i područje primene Član 1 Ovom uredbom propisuju se uslovi i način za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici. Mere iz stava 1. ovog člana […]

Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno

Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo Sl.glasnik RS br. 72/2015 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, a u cilju podsticanja privrednih aktivnosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kroz povećanje zaposlenosti […]

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Sl.glasnik RS br. 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta kao dobra od opšteg interesa. Poljoprivredno zemljište je dobro od […]

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima postrojenja za primarnu preradu drveta koju vrše građani kao zanatsku uslužnu delatnost i o knjizi uslužnog rezanja

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima postrojenja za primarnu preradu drveta koju vrše građani kao zanatsku uslužnu delatnost i o knjizi uslužnog rezanja Sl. glasnik SRS“, br. 38/69 Član 1 Postrojenja za primarnu preradu drveta (gateri, tračne testere, noževi za sečenje i ljuštenje drveta, stabilni cirkulari i venecijaneri) moraju biti smeštena u pokrivenoj prostoriji. Uz […]

Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze

Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze Sl.glasnik RS br. 16/2013 Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze. Pod naknadom za vršenje vojne obaveze iz stava 1. ovog člana smatra se naknada zarade ili novčana naknada. Član 2 Licu u rezervnom sastavu […]

Zakon o strancima

Zakon o strancima Sl.glasnik RS br. 97/2008   I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca i nadležnost i poslovi organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije. Primena zakona Član 2 Ovaj zakon se ne […]