NEVAŽNOST UGOVORA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Nevažnost ugovora I Ništavi ugovori Ništavost Član 103 (1) Ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima je ništav ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u […]

DVOSTRANI UGOVORI – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Dvostrani ugovori I Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja Član 121 (1) Kod ugovora sa naknadom svaki ugovarač odgovara za materijalne nedostatke svog ispunjenja. (2) Isto tako, ugovarač odgovara i za pravne nedostatke ispunjenja i […]

VIŠA SILA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

Zakon o obligacionim odnosima Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Nemogućnost ispunjenja za koju odgovara druga strana Član 138 (1) Kad je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga strana, njena obaveza se gasi, a ona zadržava […]

OPŠTA DEJSTVA UGOVORA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Opšta dejstva ugovora I Stvaranje obaveza za ugovarače Dejstva ugovora među ugovaračima i njihovim pravnim sledbenicima Član 148 (1) Ugovor stvara prava i obaveze za ugovorne strane. (2) Ugovor ima dejstvo i za univerzalne pravne sledbenike […]

PROUZROKOVANJE ŠTETE – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 PROUZROKOVANJE ŠTETE Odsek 1 Opšta načela Osnovi odgovornosti Član 154 (1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. (2) Za štetu od stvari ili delatnosti, […]

POSLOVODSTVO BEZ NALOGA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 POSLOVODSTVO BEZ NALOGA Odsek 1 Opšte pravilo Član 220 (1) Poslovodstvo bez naloga je vršenje tuđih poslova, pravnih ili materijalnih, bez naloga ili ovlašćenja, ali za račun onoga čiji su poslovi, a radi zaštite njegovih interesa. […]

JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE Odsek 1 Javno obećanje nagrade Kad obavezuje Član 229 (1) Javnim oglasom učinjeno obećanje nagrade onome ko izvrši određenu radnju, postigne neki uspeh, nađe se u određenoj situaciji ili, ako je obećanje učinjeno […]

DEJSTVA OBAVEZA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 DEJSTVA OBAVEZA Odeljak 1 POVERIOČEVA PRAVA I DUŽNIKOVE OBAVEZE Odsek 1 Pravo na naknadu štete I Opšta pravila Ispunjenje obaveze i posledice neispunjenja Član 262 (1) Poverilac u obaveznom odnosu je ovlašćen da od dužnika zahteva […]

PRESTANAK OBAVEZA – izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 PRESTANAK OBAVEZA Odeljak 1 OPŠTE PRAVILO Član 295 (1) Obaveza prestaje kad se ispuni, kao i u drugim zakonom određenim slučajevima. (2) Prestankom glavne obaveze gase se jemstvo, zaloga i druga sporedna prava. Odeljak 2 ISPUNJENJE […]

OSTALI NAČINI PRESTANKA OBAVEZA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 OSTALI NAČINI PRESTANKA OBAVEZA Odsek 1 Prebijanje (kompenzacija) Opšti uslovi Član 336 Dužnik može prebiti potraživanje koje ima prema poveriocu sa onim što ovaj potražuje od njega, ako oba potraživanja glase na novac ili druge zamenljive […]