Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka koje se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornog odnosa

Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka koje se odnose na utvrđivanje ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova po osnovu ugovornog odnosa Sl.glasnik RS br. 63/2013   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom propisuju se posebne mere zaštite tajnih podataka, koje se odnose na način i postupak utvrđivanja ispunjenosti organizacionih i tehničkih uslova za čuvanje […]

Posebne uzanse u ugostiteljstvu

POSEBNE UZANSE U UGOSTITELJSTVU Sl. list SFRJ“, br. 69/83   I OPŠTE ODREDBE Posebne uzanse u ugostiteljstvu 1 Ovim posebnim uzansama utvrđuju se poslovni običaji za poslove koji imaju za predmet ugostiteljske usluge. Uzanse se primenjuju ako su ih stranke ugovorile ili ako iz okolnosti proizlazi da su htele njihovu primenu. 2 Poslovi za koje […]

Posebne uzanse o građenju

Posebne uzanse o građenju Sl.list SFRJ 18/77     I – OPŠTE ODREDBE Primenjivanje uzansi 1 Posebnim uzansama o građenju uređuju se odnosi između naručioca i izvođača radova (u daljem tekstu: ugovarači) u poslovima izvođenja radova na građevinskim objektima. 2 Posebne uzanse o građenju primenjuju se ako su ugovarači pristali na njihovu primenu. Smatra se […]

Posebne uzanse u turizmu

Posebne uzanse u turizmu Sl.glasnik RS 33/2001  I OPŠTE ODREDBE 1 Ovim posebnim uzansama uređuju se poslovni običaji koji nastaju iz ugovora o pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga. Uzanse se primenjuju ako su ih stranke ugovorile ili ako iz okolnosti proizilazi da su htele njihovu primenu. 2 Predmet ovih uzansi su sledeći ugovori u turizmu […]

Posebne uzanse za promet knjiga

Posebne uzanse za promet knjiga Sl.SFRJ 19/84   I OPŠTE ODREDBE 1 Ove posebne uzanse imaju za cilj unapređivanje prometa knjiga, negovanje dobrih poslovnih običaja i razvijanje socijalističkog poslovnog morala. 2 Učesnici u prometu knjiga dužni su da u pravnom prometu postupaju u skladu sa dobrim poslovnim običajima. Na odnose u prometu knjiga obavezno se […]

Opšti uslovi poslovanja međunarodnih logističara i špeditera Srbije

OPŠTI USLOVI POSLOVANjA MEĐUNARODNIH LOGISTIČARA I ŠPEDITERA SRBIJE („Sl. glasnik RS“, br. 105/2008) I VAŽENjE USLOVA  Član 1 Ovi opšti uslovi primenjuju se na sve poslove koje logističar i špediter (u daljem tekstu: izvršilac) u granicama svojih ovlašćenja obavlja, po ugovoru, dogovoru, nalogu, ili u cilju zaštite interesa poslovnih partnera. Smatraće se da su se […]

NASTANAK OBAVEZE – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 NASTANAK OBAVEZA Odeljak 1 UGOVOR   Odsek 1 Zaključenje ugovora   I Saglasnost volja Kad je ugovor zaključen Član 26 Ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora. Obavezno zaključenje i […]

KAPARA I ODUSTANICA – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

IX Kapara i odustanica 1. Kapara Vraćanje i uračunavanje kapare Član 79 (1) Ako je u trenutku zaključenja ugovora jedna strana dala drugoj izvestan iznos novca ili izvesnu količinu drugih zamenljivih stvari kao znak da je ugovor zaključen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kad je kapara data, ako nije što drugo ugovoreno. (2) U slučaju […]

ZASTUPANJE – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Zastupanje I O zastupanju uopšte Mogućnost zastupanja Član 84 (1) Ugovor kao i drugi pravni posao može se preduzeti i preko zastupnika. (2) Ovlašćenje za zastupanje zasniva se na zakonu, opštem aktu pravnog lica, aktu nadležnog […]

TUMAČENJE UGOVORA – izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 Tumačenje ugovora Primena odredaba i tumačenje spornih odredaba Član 99 (1) Odredbe ugovora primenjuju se onako kako glase. (2) Pri tumačenju spornih odredbi ne treba se držati doslovnog značenja upotrebljenih izraza, već treba istraživati zajedničku nameru […]