Sporazum o vršenju roditeljskog prava i sporazum o deobi zajedničke imovine stečene u braku

1. Sporazum o razvodu braka – vidi Predlog za sporazumni razvod braka (sa decom)  2. Sporazum o vršenju roditeljskog prava – vidi čl. 40 Porodičnog zakona 3. Sporazum o deobi zajedničke imovine – vidi čl. 177-185 Porodičnog zakona Napomene uz sporazum o deobi zajedničke imovine: Sporazum se može zaključiti u toku trajanja braka ili posle njegovog prestanka, Sporazum mora […]

Sporazum naslednika o deobi nasledstva-primer 1

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 228-236 SPORAZUM O DEOBI NASLEDSTVA Koji u ___ dana ___.___. ___. godine zaključuju : ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___, ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___, ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___, ___ iz __, ul. ___ br. __ […]

Sporazum naslednika o deobi nasledstva-primer 2

SPORAZUM O DEOBI NASLEDSTVA   Koji u __ dana ___.___. ___. godine zaključuju : ___ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, ___ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, ___ iz __, ul. __ br. __, JMBG __.   Član 1. Potpisnici ovog Sporazuma konstatuju da je ___ iz __, ulica __ […]

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Vidi – Napomene uz ugovor o doživotnom izdržavanju Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 194-205 UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane :  Davalac izdržavanja: ____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ (u daljem tekstu „Davalac“) Primalac izdržavanja : ___ iz __, ul. […]

Ugovor o ustupanju naslednog dela pre deobe nasledstva

Vidi i Ustupanje naslednog dela pre deobe – Izvod iz Zakona o nasleđivanju  Napomene: Naslednik može pre deobe preneti svoj nasledni deo u potpunosti ili delimično samo na sanaslednika (jednog ili više). Ugovor mora biti sačinjen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i naročito ih […]

Promena visine izdržavanja zavisi i od promene okolnosti na strani deteta i od promene okolnosti na strani roditelja davaoca izdržavanja

Promena visine izdržavanja zavisi i od promene okolnosti na strani deteta i od promene okolnosti na strani roditelja davaoca izdržavanja Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud ocenjuje da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz odredbe člana 164. Porodičnog zakona, ceneći da su se na strani mal. tužioca promenile okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka, […]

Instrukcija o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, lekove i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta

Instrukcija o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, lekove i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta „Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013 – dalje: Zakon) koji je donela […]

ONOVNE ODREDBE – Izvod iz Porodičnog zakona (čl.2 – čl.29)

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015     OSNOVNE ODREDBE Porodica Član 2 (1) Porodica uživa posebnu zaštitu države. (2) Svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života. Brak Član 3 (1) Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. (2) Brak se može sklopiti samo na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika. (3) […]

BRAK I PRESTANAK BRAKA – izvod iz Porodičnog zakona (čl.15 – čl.41)

Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015 BRAK I SKLAPANJE BRAKA   Različitost polova, izjava volje i nadležnost Član 15 Brak sklapaju dva lica različitog pola davanjem izjava volje pred matičarem. Zajednica života Član 16 Brak se sklapa radi ostvarivanja zajednice života supružnika. Smetnje za sklapanje braka Bračnost Član 17 Brak ne može sklopiti […]

VANBRAČNA ZAJEDNICA – izvod iz Porodičnog zakona (čl. 4, 152, 167, 191)

Napomena : nabrojani su samo neki od članova Porodičnog zakona koji regulišu odnose u vanbračnoj zajednici. Za detaljnije informisanje pročitajte Porodični zakon.   Porodični zakon Sl.glasnik RS br. 18/2005, 72/2011, 6/2015 Vanbračna zajednica Član 4 (1) Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji (vanbračni partneri). (2) Vanbračni partneri imaju […]