UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 12/2013 ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, doneta u Istanbulu 11. maja 2011. godine, u originalu na […]

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Zakon o ratifikaciji Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 11/81 ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, usvojena 18. decembra 1979. godine u Njujorku, u originalu na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije u originalu na engleskom jeziku i u […]

Konvencija Međunarodne organizacije rada br. 183 o zaštiti materinstva

Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 183 o zaštiti materinstva Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010   ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija broj 183 o zaštiti materinstva, koju je, u originalu na engleskom i francuskom jeziku, Međunarodna organizacija rada usvojila u Ženevi 30. maja 2000. godine. ČLAN 2 Tekst Konvencije Međunarodne organizacije rada broj […]

Međunarodna Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Zakon o ratifikaciji međunarodne Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije Sl.list SFRJ br. 31/67   ČLAN 1 Ratifikuje se Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, usvojena na plenarnoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 21. decembra 1965. godine, čiji je original na francuskom jeziku i prevod na jezicima naroda Jugoslavije objavljen u […]

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 42/2009   ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom usvojena na 61. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na sednici od 13. decembra 2006. godine u Njujorku, u originalu na engleskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije o pravima osoba sa […]

Ne može se uknjižiti u katastar pravo svojine na bespravno izgrađenoj nepokretnosti

Ne može se uknjižiti u katastar pravo svojine na bespravno izgrađenoj nepokretnosti Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je odbacio tužbu u delu kojim je tužilac tražio da se utvrdi pravo svojine na osnovu održaja u korist K. C. d.o.o. na objektu … i pravo korišćenja zemljišta … (…) Pogrešan je zaključak prvostepenog […]

Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava

Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava   „Kupac nepokretnosti – poslovnog prostora nije obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, niti jemac za izmirenje poreske obaveze, na prenos po osnovu pravnog posla u kome nije bio ugovorna strana, a koji pravni posao je prethodio […]

Pravni tretman imovine stečene u braku

Imovina stečena u braku smatra se zajedničkom imovinom sa zakonskom pretpostavkom da su udeli supružnika jednaki i da se imovina stečena u braku tretira kao susvojina Iz obrazloženja: „Izvršni poverilac je podneo naknadno uređeni predlog za promenu sredstva izvršenja, obzirom da je račun izvršnog dužnika u blokadi od 27.1.2009. godine, i to prodajom označene nepokretnosti […]

Zakonska pretpostavka je da su udeli supružnika jednaki iz čega se može zaključiti da se imovina stečena u braku tretira kao susvojina

Zakonska pretpostavka je da su udeli supružnika jednaki iz čega se može zaključiti da se imovina stečena u braku tretira kao susvojina   Iz obrazloženja: „Izvršni poverilac je podneo naknadno uređeni predlog za promenu sredstva izvršenja, obzirom da je račun izvršnog dužnika u blokadi od 27.1.2009. godine, i to prodajom označene nepokretnosti i namirenjem izvršnog poverioca […]

Deoba zajedničke imovine između supružnika koja je stečena u toku trajanja braka

Deoba zajedničke imovine između supružnika koja je stečena u toku trajanja braka   „Prema odredbama člana 14. st. 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009 i 101/2010 – […]