UGOVORI I PROPISI O NEPOKRETNOSTIMA, PROPISI O PORODICI I BRAKU SA UGOVORIMA I SUDSKOM PRAKSOM, RAZNI UGOVORI

Zakon o rešavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim, porodičnim i naslednim odnosima

Zakon o rešavanju sukoba zakona i nadležnosti u statusnim, porodičnim i naslednim odnosima Sl. list SFRJ br. 9/79 i 20/90, Sl. list SRJ br. 46/96, Sl. list SCG br. 1/2003   I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom propisuju se pravila za rešavanje sukoba republičkih zakona u oblasti statusnih odnosa fizičkih i pravnih lica, bračnih […]

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom Sl.glasnik RS br. 33/2006     Prvi deo OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se opšti režim zabrane diskriminacije po osnovu invalidnosti, posebni slučajevi diskriminacije osoba sa invaliditetom, postupak zaštite osoba izloženih diskriminaciji i mere koje se preduzimaju radi podsticanja ravnopravnosti i socijalne uključenosti osoba […]

Zakon o ravnopravnosti polova

Zakon o ravnopravnosti polova Sl. glasnik RS br. 104/2009 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i obaveza, preduzimanje posebnih mera za sprečavanje i otklanjanje diskriminacije zasnovane na polu i rodu i postupak pravne zaštite lica izloženih diskriminaciji. Poštovanje međunarodnih standarda i ustavno jemstvo Član 2 […]

Zakon o socijalnoj zaštiti

Zakon o socijalnoj zaštiti Sl.glasnik RS br. 24/2011   I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se delatnost socijalne zaštite, ciljevi i načela socijalne zaštite, prava i usluge socijalne zaštite, postupci za ostvarivanje prava u socijalnoj zaštiti i korišćenje usluga socijalne zaštite, prava i obaveze korisnika socijalne zaštite, osnivanje i rad ustanova […]

Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete (u Vojvodini)

Odluka o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete Sl.list AP Vojvodene br. 4/2013 Član 1 Ovom odlukom utvrđuje se viši stepen zaštite porodice u vidu novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete (u daljem tekstu: novčana pomoć porodici za treće dete), kao i uslovi i način ostvarivanja ove novčane […]

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta

Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 15/90, Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori br. 4/96 i 2/97   ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta, usvojena 20. novembra 1989. godine na 44. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, sačinjena u originalu […]

Konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 12/2013 ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja, koja je pod okriljem Haške konferencije za međunarodno privatno pravo zaključena u Hagu 29. maja 1993. godine, u originalu na […]

Evropska Konvencija o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i o ponovnom uspostavljanju odnosa staranja

Zakon o potvrđivanju Evropske Konvencije o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i o ponovnom uspostavljanju odnosa staranja Sl.list SRJ – Međunarodni ugovori br. 1/2001 ČLAN 1 Potvrđuje se Evropska konvencija o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i o ponovnom uspostavljanju odnosa staranja, usvojena 20. maja 1980. godine u Luksemburgu, u originalu […]

Konvencija o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece

Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 20/2015 ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece, […]

Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece

Zakon o ratifikacija Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 7/91 ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece, potpisane 25. oktobra 1980. godine u Hagu, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije u originalu na engleskom i u prevodu na […]