Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Napomene : Ugovor o zakupu regulisan je odredbama članova 567-599 Zakona o obligacionim odnosima Ako su obe ugovorne strane pravna lica (privredna društva ili preduzetnici) u ugovor treba uneti sve njihove poslovne podatke (tačan naziv firme, adresu, PIB, matični broj, broj poslovnog računa) Ugovor o zakupu prestaje : sporazumno, ugovor zaključen na neodređeno vreme – […]

Ugovor o zakupu nepokretnosti-zapisnik o primopredaji

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI Koji potpisuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane : Zakupodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Zakupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Po osnovu Ugovora o zakupu Zakupodavac predaje a Zakupac prima […]

Ugovor o raskidu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (sa mišljenjima MIF o plaćanju poreza)

UGOVOR O RASKIDU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI Koji zaključuju : __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ Član 1. Potpisnici saglasno konstatuju da su kod __, kao nadležnog organa za overu ugovora, dana __ godine pod brojem __ overili Ugovor o kupoprodaji jednog useljivog […]

Punomoćje za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

P U N O M O Ć J E Ovim opunomoćujem i ovlašćujem punomoćnika __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ l.k. __ MUP __ da može u moje ime i za moj račun da zaključi i kod javnog beležnika ili suda overi Ugovor o kupoprodaji/poklonu stana koji se nalazi u __, ul. __ […]

Korisne informacije za zaključivanje ugovora o nepokretnostima

Vlasnički list nema rok važnosti ali je veoma poželjno da on „svež“ pre zaključivanja predugovora ili ugovora. Državni organi prilikom rešavanja o nekom zahtevu građana (građevinska dozvola i sl.) zahtevaju da vlasnički list bude ne stariji od 6 meseci. Kada se zaključuje ugovor o nepokretnosti vlasnički list koji se daje kupcu na uvid prilikom kupoprodaje […]