Ugovor o zakupu stana

Napomene : Vidi Zakon o obligacionim odnosima, čl. 567-599 Ugovor o zakupu prestaje : sporazumno, ugovor zaključen na neodređeno vreme – otkazom jedne od ugovornih strana u ugovorenom otkaznom roku a ako dužina otkaznog roka nije određena ugovorom ili zakonom ili mesnim običajima, iznosi 8 dana, s tim da otkaz ne može biti dat u nevreme, […]

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Napomene : Ugovor o zakupu regulisan je odredbama članova 567-599 Zakona o obligacionim odnosima Ako su obe ugovorne strane pravna lica (privredna društva ili preduzetnici) u ugovor treba uneti sve njihove poslovne podatke (tačan naziv firme, adresu, PIB, matični broj, broj poslovnog računa) Ugovor o zakupu prestaje : sporazumno, ugovor zaključen na neodređeno vreme – […]

Ugovor o zakupu nepokretnosti-zapisnik o primopredaji

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI Koji potpisuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane : Zakupodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Zakupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Po osnovu Ugovora o zakupu Zakupodavac predaje a Zakupac prima […]

Ugovor o raskidu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (sa mišljenjima MIF o plaćanju poreza)

UGOVOR O RASKIDU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI Koji zaključuju : __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ Član 1. Potpisnici saglasno konstatuju da su kod __, kao nadležnog organa za overu ugovora, dana __ godine pod brojem __ overili Ugovor o kupoprodaji jednog useljivog […]

Punomoćje za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

P U N O M O Ć J E Ovim opunomoćujem i ovlašćujem punomoćnika __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ l.k. __ MUP __ da može u moje ime i za moj račun da zaključi i kod javnog beležnika ili suda overi Ugovor o kupoprodaji/poklonu stana koji se nalazi u __, ul. __ […]

Prećutno obnavljanje zakupa nepokretnosti nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen

Prećutno obnavljanje zakupa nepokretnosti nakon isteka roka na koji je ugovor zaključen Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud je utvrdio da su parnične stranke bile u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o zakupu koji je bio zaključen na određeno vreme do okončanja postupka privatizacije nad tuženim, najkasnije do 31.12.2008. godine. Ugovor o zakupu zaključen na određeno vreme, […]

Korisne informacije za zaključivanje ugovora o nepokretnostima

Vlasnički list nema rok važnosti ali je veoma poželjno da on „svež“ pre zaključivanja predugovora ili ugovora. Državni organi prilikom rešavanja o nekom zahtevu građana (građevinska dozvola i sl.) zahtevaju da vlasnički list bude ne stariji od 6 meseci. Kada se zaključuje ugovor o nepokretnosti vlasnički list koji se daje kupcu na uvid prilikom kupoprodaje […]

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu državine je prekluzivne pravne prirode

Rok za podnošenje tužbe za zaštitu državine je prekluzivne pravne prirode Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima, tužilac je dana 7.10.2013. godine podneo tužbu protiv tuženih zbog smetanja poseda sa predlogom za donošenje privremene mere. Tužbom je tražio da sud utvrdi da je Agencija iz S. oduzela vozilo na samovlasan način, u poslednjem faktičkom i mirnom […]

Ne može se uknjižiti u katastar pravo svojine na bespravno izgrađenoj nepokretnosti

Ne može se uknjižiti u katastar pravo svojine na bespravno izgrađenoj nepokretnosti Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je odbacio tužbu u delu kojim je tužilac tražio da se utvrdi pravo svojine na osnovu održaja u korist K. C. d.o.o. na objektu … i pravo korišćenja zemljišta … (…) Pogrešan je zaključak prvostepenog […]

Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava

Upis prava na nepokretnosti može se izvršiti u katastru bez dokaza o plaćenom porezu na promet apsolutnih prava   „Kupac nepokretnosti – poslovnog prostora nije obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, niti jemac za izmirenje poreske obaveze, na prenos po osnovu pravnog posla u kome nije bio ugovorna strana, a koji pravni posao je prethodio […]