Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini Sl.glasnik RS br. 70/2014 Član 1 Ovom uredbom propisuje se sadržina i način vođenja evidencije o stanju, vrednosti i kretanju nepokretnosti u javnoj svojini koju vode korisnici i nosioci prava korišćenja, rokovi za dostavljanje podataka Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) i način vođenja […]

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti Sl.glasnik RS br. 40/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, za štetu koju može pričiniti […]

U kojoj formi se zaključuje ugovor o kupoprodaji privremenog objekta

U kojoj formi se zaključuje ugovor o kupoprodaji privremenog objekta   Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi je sporni lokal kupio od Ž.P, a zatim je isti prodao tužiocu o čemu su sačinili ugovor o kupoprodaji nepokretnosti dana 28.9.1994. godine, koji nisu overili u sudu, a kao prodavac označen je Ž.P. Ugovor su potpisali […]

Kalkulator za izračunavanje sudskih taksa

KALKULATOR ZA OBRAČUN SUDSKIH TAKSI  Podatak o tome koliko ćete platiti  sudske takse za različite podneske u sudskim postupcima možete informativno videti na pojedinim sajtovima ali je uvek najsigurnije da se vide na sajtu suda pa smo izabrali veoma detaljan kalkulator koji možete koristiti  na ovom sajtu : http://www.le.os.sud.rs/kalkulator-sudske-takse/ Napominjemo da se podaci za plaćanje takse […]

Predugovor o kupoprodaji stana

PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Kupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Prodavac je jedini vlasnik nepokretnosti koja se sastoji od useljivog […]

Ugovor o kupoprodaji kuće

Vidi – Provera dokumenacije o vlasništvu UGOVOR O KUPOPRODAJI KUĆE Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Kupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Prodavac je jedini vlasnik […]

Ugovor o kupoprodaji zemljišne parcele

Vidi – Provera dokumentacije o vlasništvu nepokretnoti UGOVOR O KUPOPRODAJI ZEMLJIŠNE PARCELE Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Kupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Prodavac je jedini […]

Ugovor o poklonu nepokretnosti

UGOVOR O POKLONU NEPOKRETNOSTI Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane : Poklonodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Poklonoprimac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Poklonodavac je zemljišnoknjižni vlasnik nepokretnosti i na osnovu ovog […]

Ugovor o zameni nepokretnosti

UGOVOR O ZAMENI NEPOKRETNOSTI Zaključen u ___ dana_______ između : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. _____ je jedini i isključivi vlasnik useljivog __ stana koji se nalazi u ____ ,ul. ___ br. […]

Ugovor o zajmu sa zalogom

UGOVOR O ZAJMU SA ZALOGOM Koji zaključuju dana __ ____ godine ugovorne strane : Zajmodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Zajmoprimac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ Član 1. Na osnovu ovog Ugovora Zajmodavac daje Zajmoprimcu zajam u […]