Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 75/2014 I UVODNA ODREDBA Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se program i način sprovođenja polaganja stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: stručni ispit), visina takse za polaganje stručnog ispita, iznos naknade za rad članova […]

Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti

Pravilnik o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti Sl.glasnik RS br. 4/2010 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja i sadržina posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti osnovnom sudu radi overavanja potpisa ugovarača. Član 2 Posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti radi overavanja potpisa […]

Pravilnik o pružanju stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja (restitucija)

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS“ , br. 18/05 i 81/05), člana 59.  stav 1. u vezi člana 55. tačka 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“ , broj 72/11) i člana 14. stav 1. tačka 6. Statuta Agencije za restituciju („Službeni glasnik RS“, […]

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar Sl. glasnik RS br. 57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaloga, bez predaje u državinu, pokretnih stvari i prava radi obezbeđenja potraživanja poverioca, ugovor o zalozi, prava i obaveze ugovornih strana, upis založnog prava u registar, […]

Pravilnik o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju

Pravilnik o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju Sl.glasnik RS br. 31/2013 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija potrebna za registraciju ili brisanje podataka iz Registra. Predmet […]

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanje prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu

Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu Sl.glasnik RS br. 67/2011, 20/2012, 109/2013     I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom bliže […]

Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahtev i obliku i sadržini izvoda iz zahteva

Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahtev i obliku i sadržini izvoda iz zahteva Sl.glasnik RS br. 94/2011 Član 1 Ovim pravilnikom se, u cilju primene Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, […]

Uredba za sprovođenje Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda

Uredba za sprovođenje zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda Sl. glasnik RS br. 41/91, 44/91, 4/92, 8/97, 103/2003 Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju odnosi od značaja za izvršenje Zakona o načinu […]

Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure

KORISNE INFORMACIJE I PODACI KOJI SU OBJAVLJENI NA SAJTU MINISTARSTVA GRAĐEVINE Sistematizovan pregled svih postavljenih pitanja i odgovora, u vezi primene Zakona o planiranju i izgradnji http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/sistematizovan-pregled-svih-postavljenih-pitanja-i-odgovora-u-vezi-primene-zakona-o Javni uvid u objavljene akte Ministarstva građevine (građevinske dozvole, lokacijski uslovi, rešenja iz člana 145. Zakona, upotrebne dozvole) SVI AKTI http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/179 Građevinske dozvole http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/objedinjena-procedura-gradjevinska-dozvola Lokacijski uslovi http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/objedinjena-procedura-lokacijski-uslovi Rešenja […]

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova Sl. glasnik RS br. 58/2012, 74/2015, 82/2015   I UVODNE ODREDBE Primena Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i normativi za projektovanje, odnosno izradu tehničke dokumentacije za građenje stambenih zgrada i stanova kao i delova drugih objekata namenjenih za stanovanje. Član 1a Ovaj […]