Zakon o javnoj svojini

Zakon o javnoj svojini Sl.glasnik RS br. 72/2011, 88/2013     I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravo javne svojine i određena druga imovinska prava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave. Tri oblika javne svojine Član 2 Javnu svojinu čini pravo svojine Republike Srbije – državna svojina, pravo […]

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Sl.glasnik RS br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 Glava prva OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak vraćanja oduzete imovine i obeštećenja za oduzetu imovinu, koja je na teritoriji Republike Srbije primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, […]

Zakon o državnom premeru i katastru

Zakon o državnom premeru i katastru Sl. glasnik RS br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015, 96/2015   Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi i poslovi državne uprave koji se odnose na državni premer, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, topografsko-kartografsku delatnost, procenu vrednosti nepokretnosti, geodetsko-katastarski […]

Zakon o stanovanju

Zakon o stanovanju Sl. glasnik RS br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005, 99/2011     I OPŠTE ODREDBE Član 1 Korišćenje stanova, održavanje stambenih zgrada i stanova i otkup stanova vrši se u skladu sa ovim zakonom. Član 2 Država preduzima mere za stvaranje povoljnih […]

Zakon o održavanju stambenih zgrada

Zakon o održavanju stambenih zgrada Sl. glasnik RS br. 44/95, 46/98, 1/2001, 101/2005, 27/2011, 88/2011 I Osnovne odredbe Član 1 Ovim zakonom se utvrđuju prava i obaveze vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade u pogledu održavanja i korišćenja stambene zgrade i stanova i drugih posebnih delova u zgradi, određuju radovi na održavanju kojima se sprečava […]

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija Sl.glasnik RS br. 96/2015 Član 1 Ovim zakonom uređuje se postupak prijavljivanja i evidentiranja zakupaca na neodređeno vreme stanova u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku vraćanja oduzete imovine. Član 2 Zakupcima na neodređeno […]

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta Sl.glasnik RS br. 23/2015, 77/2015 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije, prema klasi i nameni objekata. Tehnička dokumentacija Član 2 […]

Građevinarstvo – Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti Sl.glasnik RS br. 40/2015 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, za štetu koju može pričiniti […]

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta

Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta Sl.glasnik RS br. 63/2014   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta. Član 2 Katastarsko klasiranje zemljišta je određivanje katastarske kulture i katastarske klase, svake katastarske parcele (u daljem tekstu: parcela), odnosno dela parcele, u okviru jedne katastarske […]

Uredba o lokacijskim uslovima

Uredba o lokacijskim uslovima Sl.glasnik RS br. 35/2015 I UVODNA ODREDBA Predmet uredbe Član 1 Ovom uredbom se, prema klasi i nameni objekta, propisuje: 1) obavezna sadržina, postupak i način izdavanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa; 2) koji se uslovi za projektovanje i priključenje obavezno pribavljaju od imalaca javnih ovlašćenja u postupku izdavanja lokacijskih […]