Prigovor na rešenje o izvršenju (u privrednim sporovima)

______ (upisuje se broj spora) PRIVREDNI SUD ___ ul. __  POVERILAC: “__” d.o.o. /preduzetnik iz __ ul. __ br. __, PIB __ koje zastupa __ račun __ DUŽNIK:        “__” d.o.o. /preduzetnik iz __ ul. __ br. __, PIB __ koje zastupa __ račun __ PRIGOVOR DUŽNIKA NA REŠENJE O IZVRŠENJU   Vrednost: _________ dinara u […]

Obaveza prijavljivanja izmene podataka o privrednim društvima i preduzetnicima

Prijavljivanje SVIH podataka o pravnom subjektu (privrednom društvu ili preduzetniku) Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi je zakonska obaveza pravnog subjekta (privrednog društva ili preduzetnika). Kao jedan od podataka koji se često menja je podatak o brojevima računa u bankamai klijenti često zaboravljaju da prijave ovaj podatak.  Prijavljivanje se vrši : Ako menjate i […]

Zatezna kamata posle 25.12.2012. godine

Zatezna kamata posle 25.12.2012. godine Iz obrazloženja: Pogrešno je međutim primenio materijalno pravo prvostepeni sud kada je na dugovani iznos glavnog duga tužiocu priznao i zateznu kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate za period od 25.12.2012. godine, jer je 25.12.2012. godine stupio na snagu Zakon o zateznoj kamati, kojim je stavljen van snage […]

Obaveza stranaka da poštuju opšte i posebne uslove u formularnim ugovorima

Obaveza stranaka da poštuju opšte i posebne uslove u formularnim ugovorima   Iz obrazloženja: „Stranke su bile u ugovornom odnosu po osnovu ugovora o posebnim uslovima korišćenja GSM mreže od 27.12.2004. godine. Među strankama je bilo sporno da li je tuženi u obavezi da tužiocu plati potraživanje za izvršene usluge, kao i naknadu štete na […]

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor

Da li ugovor o kratkoročnom kreditu između banke i pravnog lica može da bude tretiran kao zelenaški ugovor Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima predmet tužbenog zahteva banke u stečaju je da sud utvrdi njegovo potraživanje prema tuženom u utuženom iznosu, a na ime obračunate kamate, te pratećih troškova, a po osnovu zaključenih Ugovora o […]

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i bez davanja naknadnog roka za ispunjenje   Iz obrazloženja: „Kako je navedeni Ugovor zaključen radi isporuke publikacija iz 1999. godine, a do trenutka zaključenja glavne rasprave pred prvostepenim sudom tužilac nesporno nije predao tuženom navedene publikacije, to je iz samog ponašanja tužioca očigledno da on svoju obavezu neće izvršiti ni […]

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora

Ustupanjem ugovora vrši se zamena dužnika bez izmene obaveza iz tog ugovora Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima drugotuženi je prodavao sporne nepokretnosti putem prikupljanja javnih ponuda. Kako je lice koje je imalo prema zapisniku najpovoljniju ponudu E. V. odustao od ugovora, to je drugotuženi kao prodavac ugovor zaključio sa prvotuženim u svojstvu kupca „M.P“ […]