Obrasci za postupak javne nabavke

Propisani obrasci vezani za postupak javne nabavke objavljeni su na portalu Uprave za javne nabavke http://portal.ujn.gov.rs/PreuzimanjeDokumenata.aspx

Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki

Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki Sl.glasnik RS br. 48/2013   1. UVODNE ODREDBE 1.1. Uputstvom o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Uputstvo), uređuju se uslovi, način i postupak izdavanja uverenja o domaćem […]

Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla

Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla Sl.glasnik RS br. 50/2009 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju dokazi na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu za pružanje usluga ili izvođenje radova u postupcima javnih nabavki podneo domaći ponuđač, odnosno […]

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca Sl.glasnik RS br. 83/2015   Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina akta kojim se uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca (u daljem tekstu: interni akt). Internim aktom u skladu sa Zakonom naročito se uređuje način planiranja nabavki (kriterijumi, […]

Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda

Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda Sl.glasnik RS br. 50/2009 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak otvaranja ponuda u postupcima javnih nabavki i propisuje obrazac za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda. Obrazac za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov […]

Izvod iz više propisa o ogranku i predstavništvu stranog pravnog lica

Izvod iz Zakona o privrednim društvima Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011 Obrazovanje ogranka Član 568 Ogranak se obrazuje odlukom koju donosi skupština, odnosno ortaci ili komplementari, ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno. Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: poslovno ime i matični broj društva; adresu ogranka; pretežnu delatnost ogranka, […]

Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama

Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama Sl.glasnik RS br. 29/2013 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina izveštaja o javnim nabavkama i način vođenja evidencije o javnim nabavkama. Član 2 Naručilac dostavlja Upravi za javne nabavke tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnoj […]

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije i postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanje ispunjenosti uslova

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije i postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanje ispunjenosti uslova Sl.glasnik RS br. 29/2013 I UVODNA ODREDBA Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju obavezni elementi konkursne dokumentacije koja se priprema u postupku javne nabavke (u daljem tekstu: konkursna dokumentacija) i načini dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće u […]

Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla

Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla Sl.glasnik RS br. 33/2013 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način na osnovu kojeg se u postupcima javnih nabavki dokazuje da je ponudu za isporuku dobara podneo ponuđač koji nudi dobra domaćeg porekla. Član 2 Dokaz o domaćem poreklu dobara koja se […]

Zbog kratkog roka za nabavku dobara moguće je sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva

Zbog kratkog roka za nabavku dobara moguće je sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva „Članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 116/2008 – dalje: Zakon) propisano je da naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, […]