Obračun kamate na potraživanje u deviznoj vrednosti i dinarskoj protivvrednosti

Obračun kamate na potraživanje u deviznoj vrednosti i dinarskoj protivvrednosti   Iz obrazloženja: „U konkretnom slučaju parnične stranke su bile u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o delu, tako što je tuženi kao naručilac od tužioca kao poslenika naručio izradu projekta precizno navedenog u ugovoru od 21.4.2011. godine, ugovorena je naknada i način plaćanja. Tužilac […]

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji Sl. glasnik RS br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007, 30/2010, 93/2012, 119/2012, 51/2014   I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i načela privatizacije Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala (u daljem tekstu: privatizacija). Član 2 Privatizacija se zasniva na sledećim načelima: 1) stvaranje […]

Obaveza pokretanja stečajnog postupka kada iz likvidacionog izveštaja proizilazi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih poverilaca

Obaveza pokretanja stečajnog postupka kada iz likvidacionog izveštaja proizilazi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih poverilaca Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima likvidacioni upravnik je kao predlagač prvostepenom sudu dana 3.2.2014. godine podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Prvostepeni sud je razmatrajući predlog i sadržaj priložene dokumentacije utvrdio da je […]

Ako pravno lice ne dostavi APR-u u propisanom roku i u elektronskom obliku finansijski izveštaj APR će podneti prijavu nadležnom sudu protiv pravnog lica

Ako pravno lice ne dostavi APR-u u propisanom roku i u elektronskom obliku finansijski izveštaj APR će podneti prijavu nadležnom sudu protiv pravnog lica   „U skladu sa odredbama člana 51. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), pravna lica biće u obavezi da dostavljaju APR-u finansijske izveštaje i podatke za […]

Razlike između privrednog društva i preduzetnika

Tema Privredno društvo (uobičajen oblik d.o.o. – društvo sa ograničenom odgovornošću) Preduzetnik (pod raznim nazivima: radnja, agencija i sl.) Dokumentacija za osnivanje Jedinstvena registraciona prijava osnivanja Jedinstvena registraciona prijava osnivanja Ako društvo osniva jedan osnivač on donosi Odluku o osnivanju (u najmanje 4 primerka) i u sudu overava svoj potpis na Odluci o osnivanju   […]

Kakva je pravna priroda sporazuma u visini preostalog duga

Kakva je pravna priroda sporazuma u visini preostalog duga Iz obrazloženja: „Među parničnim strankama nije bilo sporno da su bile u poslovnom odnosu po osnovu usmeno zaključenog Ugovora o poslovnoj saradnji u cilju osposobljavanja poslovnog prostora tuženog u ul. O. br. 28 u B, a radi otvaranja ordinacije, te da je sadržaj sporazuma bio da […]

Osnivanje (i promene) preduzetnika – postupak i dokumentacija

O osnivanju preduzetnika detaljnije je sadržano u članku (klikni) „Osnivanje i poslovanje preduzetnika„ POSTUPAK REGISTRACIJE OSNIVANJA PREDUZETNIKA Rok za donošenje rešenja o registraciji osnivanja preduzetnika kao i rešenja o svim promenama je 5 dana. Potrebna dokumentacija za osnivanje preduzetnika: jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, […]

Zakon o privrednim društvima

Zakon o privrednim društvima Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2014 Deo prvi OSNOVNE ODREDBE PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravni položaj privrednih društava, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika. Odredbe ovog zakona primenjuju […]

Zakon o stečaju

Zakon o stečaju Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon i 71/2012 – odluka US I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima. Stečaj se, u smislu ovog zakona, sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom. Pod bankrotstvom se podrazumeva namirenje poverilaca prodajom […]

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova Sl.glasnik RS br. 86/2015   I UVODNA ODREDBA Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju obavezni elementi konkursne dokumentacije koju naručilac priprema u postupku javne nabavke (u daljem tekstu: konkursna dokumentacija) i način dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće […]