Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini Sl.glasnik RS br. 52/2014 Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini (u daljem tekstu: krediti) preduzetnika, mikro pravnih lica, malih, […]

Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova

Pravilnik o sadržini ugovora o mirovanju dugova Sl.glasnik RS br. 21/2012 Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržina ugovora o mirovanju dugova u toku sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava (u daljem tekstu: finansijsko restrukturiranje). Član 2 Ugovor iz člana 1. ovog pravilnika sadrži odredbe kojima se uređuje: 1) predmet finansijskog restrukturiranja – pojedinačna i zbirna […]

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Sl.glasnik RS br. 88/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način izrade, predlaganja i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva; određuju subjekti nadležni, odnosno ovlašćeni za predlaganje i realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva; prava i obaveze javnih i privatnih partnera; oblik i sadržina ugovora o […]

Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke

Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke Sl.glasnik RS br. 56/2014 Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se opšti rečnik nabavke, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. OPŠTI REČNIK NABAVKE GLAVNI REČNIK Oznaka Naziv 03000000-1 […]

Uredba o klasifikaciji delatnosti

Uredba o klasifikaciji delatnosti Sl.glasnik RS br. 54/2010 Član 1 Ovom uredbom propisuje se Klasifikacija delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija). Klasifikacija je opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti. Klasifikacija je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2 Na osnovu Klasifikacije […]

Kodeks poslovne etike

KODEKS POSLOVNE ETIKE Sl. glasnik RS br. 1/2006 I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene Član 1 Kodeksom poslovne etike (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuju se principi i pravila poslovne etike koji obavezuju privredne subjekte, članove privredne komore, zaposlene, članove organa i lica angažovana po ugovornom osnovu u privrednom subjektu. Kodeks obavezuje privredni subjekt, njegove ogranke (filijale) […]

Zakon o zaštiti poslovne tajne

Zakon o zaštiti poslovne tajne Sl.glasnik RS br. 72/2011 I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita poslovne tajne od svih radnji nelojalne konkurencije. Informacijama koje se štite kao poslovna tajna u smislu ovog zakona smatraju se naročito: finansijski, ekonomski, poslovni, naučni, tehnički, tehnološki, proizvodni podaci, studije, testovi, rezultati istraživanja, uključujući […]

Zakon o zateznoj kamati

Zakon o zateznoj kamati Sl.glasnik RS br. 119/2012 Član 1 Ovim zakonom uređuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate koju plaća dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze. Član 2 Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze, pored glavnice, duguje i zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, i to po stopi […]

Odredbe opšteg akta kojim se propisuje da on stupa na snagu danom usvajanja su neustavne jer Ustav uslovljava stupanje na snagu opšteg akta protekom određenog roka od dana njegovog objavljivanja

Odredbe opšteg akta kojim se propisuje da on stupa na snagu danom usvajanja su neustavne jer Ustav uslovljava stupanje na snagu opšteg akta protekom određenog roka od dana njegovog objavljivanja Obrazloženje: „Ustavnom sudu podneta je inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 34. Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju Sindikata zaposlenih u socijalnoj […]

Ugovaranjem kursnih razlika stiče se pravo na zakonsku zateznu kamatu

Ugovaranjem kursnih razlika stiče se pravo na zakonsku zateznu kamatu   Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi kojima se pobija primena materijalnog prava od strane tuženog i ukazuje da tužiocu na iznos kursnih razlika ne pripada i zakonska zatezna kamata, jer je ugovaranjem valutne klauzule tužilac sebe zaštitio, nisu osnovani i bez uticaja su na drugačiju odluku. […]