OSNIVANJE I POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA,
OPŠTI AKTI PRAVNIH SUBJEKATA, POSLOVNI UGOVORI I RAČUNOVODSTVENI AKTI

Zakon o privatizaciji

Zakon o privatizaciji Sl. glasnik RS br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007, 30/2010, 93/2012, 119/2012, 51/2014   I OSNOVNE ODREDBE 1. Predmet zakona i načela privatizacije Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala (u daljem tekstu: privatizacija). Član 2 Privatizacija se zasniva na sledećim načelima: 1) stvaranje […]

Pravilnik o utvrđivanju rashoda na koji se ne plaća PDV za dobra za koja normativ rashoda nije uređen Uredbom Vlade i aktom poreskog organa

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima a u vezi sa članom 3. tačka 3.  Zakona o  PDV direktor „__“ d.o.o. dana __.__.20__. godine donosi Pravilnik o utvrđivanju rashoda na koji se ne plaća PDV za dobra za koja normativ rashoda nije uređen Uredbom Vlade i aktom poreskog organa Član 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se […]

Obaveza pokretanja stečajnog postupka kada iz likvidacionog izveštaja proizilazi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih poverilaca

Obaveza pokretanja stečajnog postupka kada iz likvidacionog izveštaja proizilazi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih poverilaca Iz obrazloženja: „Prema stanju u spisima likvidacioni upravnik je kao predlagač prvostepenom sudu dana 3.2.2014. godine podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Prvostepeni sud je razmatrajući predlog i sadržaj priložene dokumentacije utvrdio da je […]

Dokumentacija za prijavu novoosnovanog privrednog društva i preduzetnika Poreskoj upravi

Novoosnovan pravni subjekat ( privredno društvo ili preduzetnik) podnosi Poreskoj upravi sledeću dokumentaciju radi evidentiranja i to : Privredno društvo – Poreska prijava PDP – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i overen vraća poreskom obvezniku) Preduzetnik – Poreska prijava PPPDG – u 2 primerka (jedan primerak overava Poreska uprava i jedan overen […]

Ako pravno lice ne dostavi APR-u u propisanom roku i u elektronskom obliku finansijski izveštaj APR će podneti prijavu nadležnom sudu protiv pravnog lica

Ako pravno lice ne dostavi APR-u u propisanom roku i u elektronskom obliku finansijski izveštaj APR će podneti prijavu nadležnom sudu protiv pravnog lica   „U skladu sa odredbama člana 51. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), pravna lica biće u obavezi da dostavljaju APR-u finansijske izveštaje i podatke za […]

Kriterijumi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti

Kriterijumi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti   „Načelno ukazujemo da je oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti uređeno odredbama čl. 31. do 51. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – […]

Obračunavanje i plaćanje doprinosa po osnovu naknade zarade za preduzetnika za vreme porodiljskog odsustva

Obračunavanje i plaćanje doprinosa po osnovu naknade zarade za preduzetnika za vreme porodiljskog odsustva   „Odredbom člana 11. stav 3. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009), propisano je da se naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada […]

Preduzetnici-izvod iz Zakona o privrednim društvima

Zakon o privrednim društvima Sl.glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 PREDUZETNIK Pojam preduzetnika Član 83 Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se […]

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti Sl. glasnik RS br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem […]

PAUŠALCI-Grupe delatnosti u koje se razvrstavaju preduzetnici-paušalci

Napomena: izmene koje su donete i objavljene u Sl.glasniku 25/2013 su označene bojom. ——————————————————————————————————————————————————- IZVOD IZ UREDBE O BLIŽIM USOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI Sl. glasnik RS br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014 II KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE VISINE PAUŠALNOG PRIHODA Radi […]