Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu

Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na stanu u Republici Srbiji je imalac prava svojine, što znači i fizičko lice koje je državljanin, odnosno rezident strane države

„Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na stanu u Republici Srbiji je imalac prava svojine, što znači i fizičko lice koje je državljanin, odnosno rezident strane države. * * * Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS […]

Kako se utvrđuje dan nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu

Kako se utvrđuje dan nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu „Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način. Kada je predmet oporezivanja porezom na imovinu pravo svojine na nepokretnosti koje je […]

Porez na imovinu u slučaju kada su više lica obveznici poreza na imovinu na istoj nepokretnosti

Porez na imovinu u slučaju kada su više lica obveznici poreza na imovinu na istoj nepokretnosti „Kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici poreza na imovinu, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost. Kada udeli obveznika na istoj nepokretnosti nisu određeni, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu […]

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava

Prenos nepokretnosti sa fizičkog lica na njegovu preduzetničku radnju nije oporeziv porezom na prenos apsolutnih prava „Prema mišljenju Ministarstva privrede od 10.11.2014. godine, „Obavljanje privredne delatnosti u statusu preduzetnika znači da preduzetnik obavlja delatnost, a ne radnju. Radnja se u Zakonu o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i […]

Kada nastaje poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za objekat koji nije u potpunosti završen

Kada nastaje poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za objekat koji nije u potpunosti završen Imajući u vidu da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način, u slučaju kada je […]

Prilikom prenosa prava svojine na zgradi smatra se da je izvršen i promet zemljišta na kome se zgrada nalazi jer predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu

Prilikom prenosa prava svojine na zgradi smatra se da je izvršen i promet zemljišta na kome se zgrada nalazi jer predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu „Imajući u vidu da zgrada i zemljište na kome se zgrada nalazi, kao i zemljište koje služi za redovnu upotrebu te zgrade, predstavljaju jedinstvenu pravnu i faktičku celinu, smatra […]

Porez na poklon se plaća i na novčana sredstva koja se doniraju udruženju u cilju humanitarne svrhe

Porez na poklon se plaća i na novčana sredstva koja se doniraju udruženju u cilju humanitarne svrhe   „Na novac koji udruženje primi na poklon – porez na poklon se plaća, osim u slučajevima kada se, u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – […]

Porez na imovinu se plaća bez obzira da li se on rekontruiše i nije korišćen

Porez na imovinu se plaća bez obzira da li se on rekontruiše i nije korišćen „Za objekat (pa i za magacinsku halu) za koji je 2001. godine nastala obaveza po osnovu poreza na imovinu, poreska obaveza nije prestala iz razloga što taj objekat poreski obveznik namerava da rekonstruiše, pri čemu iz ekonomskih razloga rekonstrukcija nije […]

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je nepokretnost koja je predmet oporezivanja, a vrši se primenom Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, […]

Poreska osnovica poreza na imovinu za nepokretnost koja je nastala u toku godine

Poreska osnovica poreza na imovinu za nepokretnost koja je nastala u toku godine   „Osnovica poreza na imovinu za 2014. godinu za nepokretnost za koju je obvezniku poreza na imovinu – privrednom društvu nastala poreska obaveza u toku 2014. godine, je nabavna vrednost te nepokretnosti iskazana u poslovnim knjigama obveznika. * * * Prema odredbi […]