Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dobit pravnih lica

Uslovi pod kojima se pravna lica smatraju povezanim licima

Uslovi pod kojima se pravna lica smatraju povezanim licima „Obveznik poreza na dobit pravnih lica dužan je da transferne cene (cene nastale u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima) posebno iskaže u svom poreskom bilansu. S tim u vezi, a imajući u vidu da, u skladu sa članom 4. Zakona o […]

Više mišljenja o transfernim cenama

OBJAŠNJENJE o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“) bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007 […]

Oporeziva dobit u poreskom bilansu obveznika koji ne primenjuje MRS odnosno MSFI – način utvrđivanja

Oporeziva dobit u poreskom bilansu obveznika koji ne primenjuje MRS odnosno MSFI – način utvrđivanja „Obveznik u svojim poslovnim knjigama evidentira prihode i rashode po osnovu kojih u bilansu uspeha (na odgovarajućoj poziciji) iskazuje rezultat poslovanja, odnosno dobitak (gubitak) pre oporezivanja, pri čemu je dužan da bilans uspeha sastavlja u skladu sa propisima kojima se […]

Da li se na ugovor o zajmu između povezanih lica kojim je predviđeno da se kamata ne obračunava primenjuje princip “van dohvata ruke”

Da li se na ugovor o zajmu između povezanih lica kojim je predviđeno da se kamata ne obračunava primenjuje princip “van dohvata ruke” „Prema odredbi člana 59. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon), transfernom […]

Utvrđivanje stvarnog vlasnika autorskih naknada zbog primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanje

Utvrđivanje stvarnog vlasnika autorskih naknada zbog primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja   „I Shodno članu 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon) na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica, između ostalog, […]

Unošenje nepokretnosti kao nenovčanog uloga u drugo pravno lice – porez na prenos apsolutnih prava i kapitalna dobit

Unošenje nepokretnosti kao nenovčanog uloga u drugo pravno lice – porez na prenos apsolutnih prava i kapitalna dobit   „Odredbom člana 27. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon), propisano je da se kapitalnim dobitkom […]

Priznavanje troškova poslovanja po osnovu premija za dobrovoljno penzijsko osiguranje u poreskom bilansu pravnih lica

Priznavanje troškova poslovanja po osnovu premija za dobrovoljno penzijsko osiguranje u poreskom bilansu pravnih lica   „Odredbom člana 7. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika priznaju […]

Ustupanje nepokretnosti vlasniku pravnog lica naime isplate neraspoređene dobiti i porez na prenos apsolutnih prava

Ustupanje nepokretnosti vlasniku pravnog lica naime isplate neraspoređene dobiti i porez na prenos apsolutnih prava „U skladu sa odredbama čl. 215. i 216. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004), po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se, između ostalog, i za dividende u skladu sa ovim zakonom, […]

Ulaganje obveznika izvršena u adaptaciju postojećeg objekta u njegovom vlasništvu

Ulaganje obveznika izvršena u adaptaciju postojećeg objekta u njegovom vlasništvu   „Odredbom člana 48. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010 – dalje: Zakon), propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva […]

Kupovina stana koji će se koristiti za poslovne svrhe i pravo na poreski kredit

Kupovina stana koji će se koristiti za poslovne svrhe i pravo na poreski kredit   „Odredbom člana 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010 – dalje: Zakon), propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u […]