Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na dobit pravnih lica

Ne smatra se povezanim licem fizičko ili pravno lice koje ima učešće u kapitalu obveznika manje od 25%

Ne smatra se povezanim licem fizičko ili pravno lice koje ima učešće u kapitalu obveznika manje od 25% „Prema navodima iz zahteva, dva fizička lica (otac i sin) i pravno lice „A“ čiji je 100% vlasnik sin, imaju učešće u kapitalu obveznika, tako što otac poseduje 14,64%, sin 11,27% i pravno lice „A“ 4,66% akcija […]

Kako se oporezuje kamata koju pravno lice – rezident Republike Srbije isplaćuje povezanom pravnom licu iz Holandije

Kako se oporezuje kamata koju pravno lice – rezident Republike Srbije isplaćuje povezanom pravnom licu iz Holandije „Kako se navodi u podnetom zahtevu, rezidentno pravno lice je, kao zajmoprimac, zaključilo (2007. godine) ugovor o zajmu sa povezanim licem – nerezidentnim obveznikom (pravnim licem iz Holandije) kao zajmodavcem. Zajmoprimac se obavezao da prilikom isplate zajma zajmodavcu […]

Da li se može koristiti poreski kredit po osnovu poreza po odbitku koji je plaćen u drugoj državi

Da li se može koristiti poreski kredit po osnovu  poreza po odbitku koji je plaćen u drugoj državi   „Kako navodite u podnetom zahtevu, obveznik – rezidentno pravno lice izvršilo je prodaju licenci kupcu – nerezidentnom pravnom licu (rezidentu Republike Grčke), pri čemu između obveznika i kupca ne postoji međusobna povezanost, i po tom osnovu […]

Način utvrđivanja nabavne cene u cilju utvrđivanja kapitalnog dobitka nepokretnosti čija cena nije iskazana u poslovnim knjigama

Način utvrđivanja nabavne cene u cilju utvrđivanja kapitalnog dobitka nepokretnosti čija cena nije iskazana u poslovnim knjigama „U slučaju kada nerezidentno pravno lice vrši prodaju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, kapitalni dobitak se određuje u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, […]

Amortizacija opreme nabavljena u inostranstvu i isporučena nerezidentnom pravnom licu sa kojim obveznik ima zaključen ugovor o zajedničkoj proizvodnji

Amortizacija opreme nabavljena u inostranstvu i isporučena nerezidentnom pravnom licu sa kojim obveznik ima zaključen ugovor o zajedničkoj proizvodnji „U navedenom slučaju, obveznik namerava da nabavi opremu u inostranstvu, pri čemu se tako nabavljena oprema neće uvoziti, već će biti isporučena nerezidentnom pravnom licu sa kojim obveznik ima zaključen tzv. ugovor o zajedničkoj proizvodnji. S […]

Obaveza prikazivanja transfernih cena kada poreski obveznik prodaje svoje proizvode isključivo povezanom licu

Obaveza prikazivanja transfernih cena kada poreski obveznik prodaje svoje proizvode isključivo povezanom licu „Rezidentni obveznik koji proizvodi dijetetske suplemente po jedinstvenoj formuli, a potom ih prodaje isključivo povezanom licu (takođe rezidentnom obvezniku), dužan je da u svom poreskom bilansu posebno prikaže transakcije sa povezanim licem po transfernim cenama, kao i da u okviru dokumentacije koju […]

Izdaci za oglašavanje lekova i njihovo priznanje kao rashod za reklamu i propagandu

Izdaci za oglašavanje lekova i njihovo priznanje kao rashod za reklamu i propagandu „U slučaju kada obveznik – privredno društvo koje vrši proizvodnju i promet lekova, iskaže u svojim poslovnim knjigama rashod po osnovu oglašavanja lekova u skladu sa zakonom koji uređuje lekove i medicinska sredstva (npr. reklamiranje lekova putem sredstava javnog informisanja, promocija lekova […]

Da li se pravila o transfernim cenama primenjuju obzirom na mogućnost korišćenja prava na umanjenje poreza po nekom osnovu

Da li se pravila o transfernim cenama primenjuju obzirom na mogućnost korišćenja prava na umanjenje poreza po nekom osnovu „Pravila o transfernim cenama primenjuju se pod uslovima propisanim odredbama čl. 59. do 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, […]

Da li se rashodi od kamata i negativnih kursnih razlika koji su uzeti u cilju obavljanja poslovne delatnosti priznaju u poreskom bilansu

Da li se rashodi od kamata i negativnih kursnih razlika koji su uzeti u cilju obavljanja poslovne delatnosti priznaju u poreskom bilansu „U slučaju kada obveznik (privredno društvo) iskaže u svojim poslovnim knjigama rashod od kamata i negativnih kursnih razlika po osnovu kredita uzetog u cilju obavljanja poslovne delatnosti, tako iskazan rashod priznaje se u […]

Pravna lica – obveznici poreza na dobit i uslovi pod kojima se smatraju povezanim licima

Pravna lica – obveznici poreza na dobit i uslovi pod kojima se smatraju povezanim licima „Obveznik poreza na dobit pravnih lica dužan je da transferne cene (cene nastale u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima) posebno iskaže u svom poreskom bilansu. S tim u vezi, a imajući u vidu da, u […]