Obračun PDV kod prometa dobara kojim se kupcu odobrava popust s tim da on deo odobrenog popusta prenese na tržište

Obračun PDV kod prometa dobara kojim se kupcu odobrava popust s tim da on deo odobrenog popusta prenese na tržište „Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara čini iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV – isporučilac dobara prima ili treba da primi za isporučena dobra, od primaoca dobara ili trećeg lica […]

Raskid ugovora o prometu na osnovu koga je plaćen avans i ispravka odbitka poreske osnovice i prethodnog poreza

Raskid ugovora o prometu na osnovu koga je plaćen avans i ispravka odbitka poreske osnovice i prethodnog poreza „Obveznik PDV koji plati naknadu ili deo naknade za budući promet dobara ili usluga koji je oporeziv PDV i kojem obveznik PDV – primalac naknade po tom osnovu izda račun u skladu sa Zakonom o porezu na […]

Obračun PDV kada je ugovorena vrednost prometa u stanoj valuti a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti i uticaj promene kursa valute-više mišljenja

Obračun PDV kada je ugovorena vrednost prometa u stanoj valuti a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti i uticaj promene kursa valute „Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka […]

Kakav PDV tretman imaju pri utvrđivanju osnovice popusti i druga umanjenja cena

Kakav PDV tretman imaju pri utvrđivanju osnovice popusti i druga umanjenja cena „Osnovicu za obračunavanje PDV kod prometa dobara čini iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi za predmetni promet od primaoca dobara ili trećeg lica (bez PDV), a u koju se uračunavaju akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali […]

PDV tretman usluge dorade – sklapanje materijala od inodobavljača radi izvoza u inostranstvo

PDV tretman usluge dorade – sklapanje materijala od inodobavljača radi izvoza u inostranstvo „Kada obveznik PDV u Republici Srbiji vrši sklapanje elektro-ormana po nalogu naručioca – lica koje će predmetna dobra otpremiti u inostranstvo, od materijala naručioca, reč je o prometu usluge koji se oporezuje po opštoj stopi PDV od 20%, s obzirom da se […]

Kakav PDV tretman imaju usluge sklapanja dobara od materijala lica koje će ta dobra otpremiti u inostranstvo

Kakav PDV tretman imaju usluge sklapanja dobara od materijala lica koje će ta dobra otpremiti u inostranstvo „Kada obveznik PDV u Republici Srbiji vrši sklapanje elektro-ormana po nalogu naručioca – lica koje će predmetna dobra otpremiti u inostranstvo, od materijala naručioca, reč je o prometu usluge koji se oporezuje po opštoj stopi PDV od 20%, […]

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza „1. Promet objekata i ekonomski deljivih celina u okviru objekata oslobođen je PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako se radi o prvom prenosu prava raspolaganja na novoizgrađenom građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru […]

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja

Kakav PDV tretman imaju usluge obrazovanja odraslih koje se vrše u okviru delatnosti ostalog obrazovanja „Na promet usluga obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje, više i visoko) i profesionalne prekvalifikacije koji vrše lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, pri čemu se ove delatnosti obavljaju u skladu sa propisima koji uređuju oblast predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog […]

Na unos dobara koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije koje strano lice unosi kao ulog u domaće privredno društvo obračunava se i plaća PDV

Na unos dobara koja se nalaze na teritoriji Republike Srbije koje strano lice unosi kao ulog u domaće privredno društvo obračunava se i plaća PDV „Kada strano privredno društvo, tj. privredno društvo koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu (dalje: strano privredno društvo), kao ulog u domaće privredno društvo unese dobra […]

Promet konsultantskih usluga stranog privrednog društva domaćem privrednom društvu i PDV obaveza

Promet konsultantskih usluga stranog privrednog društva domaćem privrednom društvu i PDV obaveza „1. Između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije zaključen je ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu („Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori“, br. 5/96 – dalje: Ugovor), koji se primenjuje od 1. januara […]