Sadrži propise o porezu na dohodak, imovinu, dobit privrednih društava, PDV, poreski postupak, mišljenja Ministarstva finansija, propise o taksama, naknadama, poreske akte i dr.

Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na stanu u Republici Srbiji je imalac prava svojine, što znači i fizičko lice koje je državljanin, odnosno rezident strane države

„Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na stanu u Republici Srbiji je imalac prava svojine, što znači i fizičko lice koje je državljanin, odnosno rezident strane države. * * * Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS […]

Kako se utvrđuje dan nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu

Kako se utvrđuje dan nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu „Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način. Kada je predmet oporezivanja porezom na imovinu pravo svojine na nepokretnosti koje je […]

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata

Počev od 01.01.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata „1. Počev od 1.1.2013. godine, na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj […]

Vanredna pravna sredstva mogu se upotrebiti u poreskom postupku u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku

Vanredna pravna sredstva mogu se upotrebiti u poreskom postupku u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku „Ako Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 […]

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – GUBITAK PRAVA

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga – GUBITAK PRAVA „Poreski obveznik koji je stekao pravo na mirovanje glavnog poreskog duga, a koji tokom perioda mirovanja izmiri glavni poreski dug stiče pravo na otpis celokupne kamate i glavnog duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, pod uslovom da je u periodu mirovanja […]

U slučaju statusne promene pripajanja obavezno se podnosi poreski bilans i poreska prijava

U slučaju statusne promene pripajanja obavezno se podnosi poreski bilans i poreska prijava „Saglasno odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), obveznik (društvo prenosilac) koji, u konkretnom slučaju, statusnom […]

Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene

Način utvrđivanja PDV osnovice kada se promet dobara vrši po nižoj ceni od nabavne cene „Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga čini iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV – isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga prima ili treba da primi za isporučena dobra, odnosno pružene usluge od primaoca dobara […]

Ko je poreski dužnik kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja, uključujući i nadziđivanje, građevinskog objekta

Ko je poreski dužnik kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i rekonstrukcija i dogradnja, uključujući i nadziđivanje, građevinskog objekta „Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji u okviru građenja i dogradnje građevinskog objekta vrši obveznik PDV drugom obvezniku PDV, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara ili […]

Porez na imovinu u slučaju kada su više lica obveznici poreza na imovinu na istoj nepokretnosti

Porez na imovinu u slučaju kada su više lica obveznici poreza na imovinu na istoj nepokretnosti „Kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici poreza na imovinu, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost. Kada udeli obveznika na istoj nepokretnosti nisu određeni, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu […]

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost

Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavku sredstva za obavljanje delatnosti iako tu delatnost nije registrovao kao pretežnu delatnost „Obveznik PDV ima pravo da PDV koji mu je obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu za promet dobara i usluga odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova – da poseduje propisanu […]