Sadrži propise o porezu na dohodak, imovinu, dobit privrednih društava, PDV, poreski postupak, mišljenja Ministarstva finansija, propise o taksama, naknadama, poreske akte i dr.

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza

Kakav poreski tretman imaju usluge savetovanja u oblasti poreza „Povodom zahteva br. 337-00-78/2015-10 od 1.4.2015. godine obaveštavamo vas da poreski propisi, koji uređuju poreski sistem Republike Srbije, ne sadrže ograničenja u smislu određivanja lica koja imaju pravo, odnosno koja mogu da vrše usluge savetovanja u oblasti poreza, niti ograničenja po pitanju načina pružanja predmetnih usluga. […]

Način naknadnog smanjenja PDV osnovice

Način naknadnog smanjenja PDV osnovice  „Ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga naknadno izmeni – smanji, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara i usluga može izmeniti iznos PDV samo ako obveznik PDV kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti obveznika PDV – […]

Rok zastarelosti za naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5 godina

Rok zastarelosti za naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5 godina „Rok zastarelosti prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, tj. od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi tu obavezu, odnosno od […]

Pogodnosti u obliku zarade koje poslodavac daje zaposlenima u obliku “jačanja timskog duha” su oporeziva

Pogodnosti u obliku zarade koje poslodavac daje zaposlenima u obliku “jačanja timskog duha” su oporeziva „Kada poslodavac na teret sopstvenih sredstava zaposlenima obezbeđuje učestvovanje u aktivnostima koje za cilj imaju jačanje timskog duha (tzv. team building), takvo primanje predstavlja činjenje pogodnosti zaposlenima koje podleže oporezivanju porezom na dohodak građana na zaradu i plaćanju doprinosa za […]

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu Sl.glasnik RS br. 41/2009,99/2012, 64/2013, 67/2015 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrola otpremanja […]

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova

Zaposleni koji radi kod kuće i koristi sopstvena sredstva za rad – poreski tretman i tretman plaćanja doprinosa na naknade tih i drugih troškova „1. Primanja koja po osnovu naknade za korišćenje i upotrebu sredstava za rad – sopstvena sredstva zaposlenog, kao i po osnovu naknade drugih troškova rada, ostvari zaposleni od poslodavca sa kojim […]

Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku na obrascu PPDG-2R

Od 01.04.2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku na Obrascu PPDG-2R-godišnji porez „1. Godišnji porez na dohodak građana Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji […]

DOBIT – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica Otvori i preuzmi : Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP Kako popuniti obrazac – pročitaj član 3.-8. Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica  

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Otvori novu PDP prijavu – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica Sl.glasnik RS br. 30/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica koju podnosi poreski obveznik (u daljem […]

Mogućnost ponavljanja poreskog postupka na osnovu pravosnažno utvrđene presude o poništenju ugovora kao pravnog osnova za nastanak poreske obaveze

Mogućnost ponavljanja poreskog postupka na osnovu pravosnažno utvrđene presude o poništenju ugovora kao pravnog osnova za nastanak poreske obaveze „Kada nadležni sud pravnosnažnom presudom utvrdi da je ugovor koji je predstavljao pravni osnov za utvrđivanje poreskih obaveza ništav (apsolutna ništavost), poreski obveznik ima pravo da nadležnom poreskom organu podnese zahtev za ponavljanje postupka u skladu […]