Sadrži propise o porezu na dohodak građana, mišljenja Ministarstva finansija

Direktor – zarada (više mišljenja)

Zakon o radu (Član 48) Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 Direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos na određeno vreme može da traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odnosno do njegovog razrešenja. Međusobna prava, obaveze i […]

Oporezivanje prihoda fizičkog lica koje iznajmljuje putničko vozila bez naknade

Oporezivanje prihoda fizičkog lica koje iznajmljuje putničko vozila bez naknade   „Odredbom člana 82. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na prihode od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih […]

Troškovi i drugi rashodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca

Troškovi i drugi rashodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca   „Kada pravno lice koje je isplatilac prihoda fizičkom licu koje nije u radnom odnosu kod njega, uplati sredstva po osnovu naknade troškova za učešće tog lica na seminarima i predavanjima, posmatrano sa poreskog aspekta, deo dokumentacije koji se odnosi na „pravdanje troškova“, pored ostalog, […]

Pravo na otpremninu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu

Pravo na otpremninu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu   „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne […]

Ostvarivanje prava na otpremninu zaposlenog kome je prestao radni odnos po drugom osnovu a ne po odlasku u penziju

Ostvarivanje prava na otpremninu zaposlenog kome je prestao radni odnos po drugom osnovu a ne po odlasku u penziju „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini […]