Sadrži propise o porezu na dohodak građana, mišljenja Ministarstva finansija

Plaćanje poreza na dohodak na prihod od kamate po devizne štednje i drugih depozita

Plaćanje poreza na dohodak na prihod od kamate po devizne štednje i drugih depozita   „Zakonom o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda („Sl. glasnik RS“, br. 5/2009 – dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 30.1.2009. godine, uređeno je privremeno izuzimanje od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta […]

Da li se na obuću i odeću koju zaposleni dobijaju od poslodavca radi obavljanja poslova radnog mesta plaća porez na dohodak građana

Da li se na obuću i odeću koju zaposleni dobijaju od poslodavca radi obavljanja poslova radnog mesta plaća porez na dohodak građana   „U konkretnom slučaju, javno preduzeće je svojim opštim aktom (pravilnikom) uredilo odnose i uslove (postupka, načina nabavke, upotrebe i rokova trajanja) pod kojim zaposleni u javnom preduzeću mogu dobiti i koristiti radnu […]

Poreski tretman prihoda autora koji ostvaruje od pravnog lica – kupca i izdavača tog autorskog dela

Poreski tretman prihoda autora koji ostvaruje od pravnog lica – kupca i izdavača tog autorskog dela    „Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), porez na dohodak građana plaća […]

Poreske obaveze fizičkog lica – autor publikacije koje je istovremeno i izdavač te publikacije

Poreske obaveze fizičkog lica – autor publikacije koje je istovremeno i izdavač te publikacije   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: […]

Troškovi isplaćeni za rekreativni odmor zaposlenih ne podležu oporezivanju ukoliko su na njih prethodno plaćeni porez i doprinosi na zarade

Troškovi isplaćeni za rekreativni odmor zaposlenih ne podležu oporezivanju ukoliko su na njih prethodno plaćeni porez i doprinosi na zarade   „U konkretnom slučaju, prema odredbama posebnog kolektivnog ugovora, u cilju prevencije radne invalidnosti poslodavac je obavezan da izdvaja 0,20% iz mase sredstava isplaćenih na ime plata za svaki mesec, za korišćenje organizovanog rekreativnog odmora, […]

Poreski tretman novčanog iznosa naime jubilarne nagrade

Poreski tretman novčanog iznosa naime jubilarne nagrade   „U konkretnom slučaju, u određenom vremenskom periodu (od 2.2.2007. godine do28.5.2008. godine), u skladu sa opštim aktom poslodavca izvršeno je nekoliko isplata zaposlenima u preduzeću na ime jubilarne nagrade zaposlenima za navršenih 10, 20 i 30 godina radnog staža u preduzeću, za krsnu slavu preduzeća, za krsnu […]

Porez na isplatu naknade troškova službenog putovanja koja se isplaćuje fizičkom licu – konsultantu koji je angažovan po osnovu ugovora o delu

Porez na isplatu naknade troškova službenog putovanja koja se isplaćuje fizičkom licu – konsultantu koji je angažovan po osnovu ugovora o delu   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr. i 31/2009 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak […]

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i […]

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv

Prihod po osnovu posredovanja između domaćih i stranih pravnih lica je oporeziv   „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i […]

Prihod koji ostvare članovi učeničke zadruge je oporeziv

Prihod koji ostvare članovi učeničke zadruge je oporeziv   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) odredbom člana 85. stav 5. propisano je, pored ostalog, da se na druge prihode koje ostvari član učeničke zadruge, obračunati porez […]