Sadrži propise o porezu na dohodak građana, mišljenja Ministarstva finansija

Porez na naknadu za troškove službenog puta zaposlenom koji je istovremeno i osnivač i direktor

Porez na naknadu za troškove službenog puta zaposlenom koji je istovremeno i osnivač i direktor   „U konkretnom slučaju, preduzeće ima poslovnu karticu koju isključivo koristi fizičko lice koje je zaposleno u tom preduzeću čiji je osnivač i ujedno direktor. Na kartici pored naziva firme, navedeno je i lično ime tog fizičkog lica kao jedinog […]

Plaća se porez na drugi prihod na primanja (troškovi puta, smeštaja, kotizacije na seminaru) licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

Plaća se porez na drugi prihod na primanja (troškovi puta, smeštaja, kotizacije na seminaru) licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca   „Plaća se porez na drugi prihod na primanja (troškovi puta, smeštaja, kotizacije na seminaru) licima koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca „Odredbom člana 85. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu […]

Oporezivanje stipendije koje prima fizičko lice na redovnom školovanju od davaoca stipendije na osnovu njegovog opšteg akta a u cilju rešavanja i obezbeđivanje njegovih kadrovskih potreba

„Odredbom člana 9. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu stipendija i kredita učenika i studenata – […]

Oporezivanje primanja fizičkog lica koje nije u radnom odnosu kod poslodavca

Oporezivanje primanja fizičkog lica koje nije u radnom odnosu kod poslodavca   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010 – dalje: Zakon), odredbama čl. 1. i 2. propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica […]

Autorski honorar – plaćanje poreza i doprinosa u momentu isplate prihoda

Autorski honorar – plaćanje poreza i doprinosa u momentu isplate prihoda   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na […]

Korisnik starosne penzije plaća porez na dohodak na prihode po osnovu ugovora o delu

Korisnik starosne penzije plaća porez na dohodak na prihode po osnovu ugovora o delu   „Odredbom člana 12. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009 – dalje: Zakon), propisano je da kad osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), […]

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji

Plaćanje poreza na kapitalnu dobit u slučaju prodaje nepokretnosti uz naknadu između krvnih srodnika u pravoj liniji   „Prema odredbi člana 72. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) kapitalnim dobitkom […]

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

Poreske olakšice prilikom plaćanja doprinosa u dobrovoljni penzijski fond „Odredbom člana 14b stav 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), propisano je da se zaradom u poreskom smislu, ne smatra premija za […]

Oporezivanje prihoda od zakupa nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi

Oporezivanje prihoda od zakupa nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi   „Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na […]

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu

Plaća se porez na troškove službenog puta vlasniku privrednog društva koji nije zaposlen u tom društvu   „Odredbom čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da fizička lica plaćaju […]