OVERA DOKUMENATA I UGOVORA (šta se overava, ko overava, koji dokumenti i ugovori se overavaju, takse za overu, naknade javnim beležnicima, adresari i linkovi)

Primedbe na rad javnih beležnika i njihova odgovornost

Primedbe na rad javnih beležnika (i predlozi u vezi njihove disciplinske i druge vrste odgovornosti) mogu se podneti Javnobeležničkoj komori koja se nalazi u Beogradu ul. Cara Lazara br. 12, telefon 011/262-0104, e-mail jks@jks.rs. Propise o isciplinskoj odgovornost javnih beležnika možete pročitati u članovima 149-164 Zakona o javnim beležnicima a o  diciplinskoj odgovornosti javnih beležnika […]

Ugovori koji se overavaju isključivo pred sudijom

Pred sudijom se obavezno overavaju sledeća vrsta ugovora : Ugovor o doživotnom izdržavanju – regulisan članovima 194-205 Zakona o nasleđivanju ; Ugovor o raspodeli imovine za života – regulisan članovima 182-193 Zakona o nasleđivanju ; Ustupanje naslednog dela pre deobe nasledstva – regulisan članom 231 Zakona o nasleđivanju (svaki naslednik može pre deobe svoj nasledni […]

Informacija MIP Republike Srbije o međunarodnoj overi dokumenata i legalizaciji

Informacija o legalizaciji dokumenata – sajt Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije : http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/overa-dokumenata/overa-i-legalizacija?lang=lat  Sadržaj informacije ; Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu Izvodi iz matičnih knjiga na višejezičnim obrascima Diplomatsko-konzularna legalizacija Apostille potvrda Kada legalizacija nije potrebna Kada se vrši legalizacija prevoda *********************************************************** Davanje ovlašćenja, overa potpisa i […]

SVI sudovi u Republici Srbiji

  PORTAL SVIH SUDOVA http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=523    SUDOVI OPŠTE NADLEŽNOSTI Ustavni sud http://www.ustavni.sud.rs Vrhovni kasacioni sud http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=665 Apelacioni sudovi http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=532 Viši sudovi http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=537 Osnovni sudovi http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=552   SUDOVI POSEBNE NADLEŽNOSTI Upravni sud http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=668 Prekršajni apelacioni sud http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=818 Prekršajni sudovi http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=661 Privredni apelacioni sud http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=820 Privredni sudovi http://www.portal.sud.rs/code/navigate.aspx?Id=566   NAPOMENA : Klikom na vrstu suda dobićete spisak […]

Uvid u sudske predmete sudova opšte nadležnosti i sudova posebne nadležnosti

Građani i pravni subjekti mogu da se informišu o stanju sudskih predmeta kod privrednih sudova uvidom na sajtu : http://tpson.portal.sud.rs/libra_portal_full/default.cfm    

Okruzi, gradovi i opštine u Republici Srbiji (linkovi)

Grad Beograd Barajevo http://www.barajevo.org.rs Čukarica http://www.cukarica.rs/ Grocka http://www.grocka.rs/ Lazarevac http://www.lazarevac.rs/ Mladenovac http://www.mladenovac.rs/ Novi Beograd http://www.novibeograd.rs/ Obrenovac http://www.obrenovac.rs/index.php Palilula http://www.palilula.org.rs/ Rakovica http://rakovica.rs/ Savski venac http://www.savskivenac.rs/start.php Sopot http://www.sopot.org.rs/ Stari grad http://www.starigrad.org.rs/ Surčin http://www.surcin.net/ Voždovac http://www.vozdovac.rs/ Vračar http://www.vracar.org.rs/ Zemun http://www.zemun.rs/cms/ Zvezdara http://www.zvezdara.org.rs/ Severno bački okrug Bačka Topola http://www.btopola.org.rs/ Mali Idjoš http://www.maliidos.com Subotica http://www.subotica.rs/ Srednje banatski okrug Nova Crnja […]

Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi

Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi Sl.glasnik RS br. 102/2010, 89/2013 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se posebne usluge koje strankama pružaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije (u daljem tekstu: DKP), visina troškova po tom osnovu i način njihove naplate, kao […]

Kraća informacija o postupku legalizacije dokumenata

U ovom članku je obrađena način legalizacije dokumenata (overavanje nejavnih isprava) : Za potrebe u domaćem pravnom saobraćaju – kod javnih beležnika Za potrebe u međunarodnom pravnom saobraćaju **************************************************** Javnobeležničke overe–overavanje nejavne isprave (legalizacija) član 92. Zakona o javnim beležnicima Sl. glasnik RS br. 31/2011…6/2015) Overavanje potpisa na nejavnoj ispravi (legalizacija) Član 92. Overa nejavne isprave koju […]

Zakon o potvrđivanju Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima

Zakon o potvrđivanju Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 1/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima, koja je sačinjena u Hagu 18. marta 1970. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku. ČLAN 2 […]

Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize

Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize Sl.glasnik RS br. 47/2013 1. Vrste deviza, odnosno efektivnog stranog novca (u daljem tekstu: devize) u kojima se za zahteve nadležnom organu u Republici Srbiji kod diplomatsko-konzularnih […]