Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i obliku i sadržini poreske prijave PDV

Sl. glasnik RS br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se oblik i sadržina prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: evidenciona prijava), postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV, oblik i sadržina poreske prijave poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: poreska prijava), kao i sadržina popisne liste o izvršenom popisu dobara koju sačinjava obveznik koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV (u daljem tekstu: popisna lista).

Član 2

Evidenciona prijava podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (u daljem tekstu: nadležni poreski organ).

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je:

1) za obveznika – pravno lice ili preduzetnika – organizaciona jedinica na čijem području ima sedište;

2) za obveznika – poljoprivrednika i drugo fizičko lice – organizaciona jedinica na čijem području ima prebivalište;

3) za obveznika – pravno lice koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika – Centar za velike poreske obveznike;

4) za obveznika – stalnu poslovnu jedinicu stranog lica registrovanu u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava (ogranak i dr.) – organizaciona jedinica na čijem području ima mesto poslovanja ili sedište.

Izuzetno od stava 2. tač. 1)-3) ovog člana, za obveznika – strano lice, nadležni poreski organ je Poreska uprava – Centrala.

Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Obrazac EPPDV sadrži podatke o licu koje se evidentira za obavezu plaćanja PDV (u daljem tekstu: podnosilac evidencione prijave), i to:

1) za identifikaciju;

2) o obavljanju delatnosti;

3) o računu u banci;

4) o poreskom punomoćniku.

Član 5

U delu 1. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke za identifikaciju podnosioca evidencione prijave, unosi se:

1) pod rednim brojem 1.1. – poreski identifikacioni broj (PIB) iz potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG – Potvrda o izvršenoj registraciji – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

2) pod rednim brojem 1.2. – jedinstveni matični broj građana (JMBG) iz Obrasca – Lična karta, izdatog od nadležnog organa, odnosno evidencioni broj za strance (EBS) koji je dodelio nadležni organ Republike Srbije – popunjavaju poljoprivrednici i druga fizička lica;

3) pod rednim brojem 1.3. – matični broj lica (pravnog lica, radnje, odnosno stalne poslovne jedinice stranog lica) iz Registra jedinica razvrstavanja – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

4) pod rednim brojem 1.4. – firma (puna oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

5) pod rednim brojem 1.5. – firma (skraćena oznaka), u obliku u kome je navedena u statutu, odnosno registrovana kod organa nadležnog za registraciju – popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

6) pod rednim brojem 1.6. – ime i prezime podnosioca evidencione prijave – popunjavaju poljoprivrednici i druga fizička lica;

7) pod rednim brojem 1.7. – podaci o sedištu, odnosno prebivalištu – popunjava podnosilac evidencione prijave, i to:

(1) pod rednim brojem 1.7.1. – država u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(2) pod rednim brojem 1.7.2. – opština u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(3) pod rednim brojem 1.7.3. – mesto u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(4) pod rednim brojem 1.7.4. – naziv ulice u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(5) pod rednim brojem 1.7.5. – kućni broj (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) u ulici u kojoj je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(6) pod rednim brojem 1.7.6. – sprat, broj stana i slovo (ukoliko postoji slovna oznaka uz broj) stana u kojem je sedište, odnosno prebivalište podnosioca evidencione prijave,

(7) pod rednim brojem 1.7.7. – broj telefona u sedištu, odnosno prebivalištu podnosioca evidencione prijave,

(8) pod rednim brojem 1.7.8. – elektronska adresa podnosioca evidencione prijave.

Podaci pod red. br. 1.3, 1.4. i 1.5. nisu obavezni za podnosioca evidencione prijave koji tim podacima u skladu sa zakonom ne raspolaže.

U delu 2. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o obavljanju delatnosti, unosi se:

1) pod rednim brojem 2.1. – šifre i nazivi delatnosti za koje podnosilac evidencione prijave procenjuje da će u narednom periodu po osnovu obavljanja tih delatnosti ostvariti najveći promet i procenat učešća tih delatnosti u prometu dobara i usluga koji će biti izvršen u Republici Srbiji i inostranstvu, sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza;

2) pod rednim brojem 2.2. – datum početka obavljanja delatnosti koja podleže PDV (PDV aktivnosti);

3) pod rednim brojem 2.3. – iznos ukupnog prometa, bez PDV, u prethodnih 12 meseci – popunjavaju podnosioci evidencione prijave koji su obavljali delatnost u tom periodu;

4) pod rednim brojem 2.4. – iznos očekivanog ukupnog prometa, bez PDV, u narednih 12 meseci.

Ukupnim prometom, bez PDV, iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana smatra se ukupan promet utvrđen u skladu sa članom 33. stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 83/15 – u daljem tekstu: Zakon).

U delu 3. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o računu u banci, unose se podaci o mestu u kome se nalazi banka, nazivu banke kod koje podnosilac evidencione prijave ima račun i broju računa u toj banci, na koji će nadležni poreski organ vršiti povraćaj PDV.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, ako se podnosilac evidencione prijave – strano lice opredeli da mu se povraćaj PDV vrši na račun u banci njegovog poreskog punomoćnika, u delu 3. Obrasca EPPDV unose se podaci o računu u banci poreskog punomoćnika.

Polje – račun obveznika PDV, odnosno polje – račun poreskog punomoćnika označava se oznakom „x“ u zavisnosti od opredeljenja podnosioca evidencione prijave na koji će se račun vršiti povraćaj PDV.

U delu 4. Obrasca EPPDV, koji se odnosi na podatke o poreskom punomoćniku stranog lica, unose se:

1) pod rednim brojem 4.1. – poreski identifikacioni broj (PIB), odnosno jedinstveni matični broj građana (JMBG) poreskog punomoćnika;

2) pod rednim brojem 4.2. – naziv poreskog punomoćnika;

3) pod rednim brojem 4.3. – ime i prezime poreskog punomoćnika;

4) pod rednim brojem 4.4. – broj fiksnog telefona poreskog punomoćnika;

5) pod rednim brojem 4.5. – elektronska adresa poreskog punomoćnika.

Član 6

Nadležni poreski organ izdaje potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV na Obrascu PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Ako se nakon podnošenja evidencione prijave promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi, a koji su od značaja za oporezivanje, obveznik obaveštava nadležni poreski organ o nastalim promenama.

Podacima od značaja za oporezivanje iz stava 1. ovog člana smatraju se podaci o identifikaciji podnosioca evidencione prijave, iznosu ukupnog prometa, bez PDV, kao i podaci o poreskom punomoćniku.

Obveznik obaveštava nadležni poreski organ o promeni iznosa ukupnog prometa, bez PDV, u slučaju kada zbog promene tog iznosa dolazi do promene poreskog perioda.

Član 8

Obveznik iz člana 38a st. 1. i 2. Zakona podnosi nadležnom poreskom organu zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV u kalendarskom mesecu u kojem je prestao da obavlja PDV aktivnost.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9

Uz zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV obveznik podnosi popisnu listu i poresku prijavu za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) opremi za vršenje delatnosti koju obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koju postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

2) objektima za vršenje delatnosti, koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza;

3) drugim dobrima koje obveznik poseduje na dan prestanka PDV aktivnosti, a po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza, odnosno po osnovu kojih ima obavezu obračunavanja PDV kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona;

4) ulaganjima u objekte za koje postoji obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza na dan prestanka PDV aktivnosti;

5) ulaganjima u objekte za koja bi postojala obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza da su završena do dana prestanka PDV aktivnosti;

6) datim avansnim sredstvima po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza.

Podaci o opremi i objektima iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana su podaci o:

1) nazivu i opisu opreme, odnosno vrsti, opisu i lokaciji objekata;

2) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja opreme, odnosno objekata, bez PDV;

3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje opreme, odnosno objekata;

4) momentu prve upotrebe opreme, odnosno objekata;

5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za opremu, odnosno objekte.

Podaci o drugim dobrima iz stava 2. tačka 3) ovog člana su podaci o:

1) nazivu i vrsti dobara;

2) količini dobara;

3) nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja dobara, bez PDV;

4) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu nabavke, odnosno proizvodnje dobara, odnosno po osnovu kojih ima obavezu obračunavanja PDV kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona.

Podaci o ulaganjima u objekte iz stava 2. tačka 4) ovog člana su podaci o:

1) vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje;

2) vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV;

3) datumu završetka ulaganja u objekte;

4) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije po osnovu ulaganja u objekte;

5) iznosu ispravljenog odbitka prethodnog poreza za ulaganja u objekte.

Podaci o ulaganjima u objekte iz stava 2. tačka 5) ovog člana su podaci o:

1) vrsti, opisu i lokaciji objekta u koji je izvršeno ulaganje;

2) vrednosti izvršenog ulaganja u objekte, bez PDV;

3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu ulaganja u objekte.

Podaci o datim avansima iz stava 2. tačka 6) ovog člana su podaci o:

1) iznosu avansne uplate, bez PDV;

2) iznosu PDV obračunatog po osnovu avansne uplate;

3) iznosu PDV koji je obveznik imao pravo da odbije kao prethodni porez po osnovu avansne uplate.

Član 10

Nadležni poreski organ sprovodi postupak po zahtevu za brisanje iz evidencije obveznika PDV u okviru kojeg vrši kontrolu podataka iz popisne liste.

Prilikom sprovođenja postupka iz stava 1. ovog člana, nadležni poreski organ vodi računa da ne dođe do dvostrukog oporezivanja prometa dobara i usluga PDV, odnosno do neoporezivanja prometa dobara i usluga na koji treba da se plati PDV.

Ako su ispunjeni uslovi za brisanje iz evidencije obveznika PDV, a po izmirenju obaveza po osnovu PDV, nadležni poreski organ izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije obveznika PDV.

Potvrda iz stava 3. ovog člana izdaje se na Obrascu PBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Lica iz člana 50. Zakona podnose nadležnom poreskom organu poresku prijavu na Obrascu PPPDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poresku prijavu iz stava 1. ovog člana obveznik – strano lice podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave određenoj u spisku iz člana 2. stav 4. ovog pravilnika, prema mestu sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika stranog lica.

Član 11a

Poreska prijava, kao i izmenjena poreska prijava podnose se u elektronskom obliku, i to:

1) kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave; ili

2) popunjavanjem poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

Član 11b

Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana ne smatra se podnetom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu poresku prijavu.

Ispravljena poreska prijava iz stava 4. ovog člana ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu prijave.

Član 12

Obrazac PPPDV sadrži podatke o:

1) poreskoj prijavi;

2) podnosiocu prijave;

3) prometu dobara i usluga;

4) prethodnom porezu;

5) poreskoj obavezi.

Član 13

U delu I Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o poreskoj prijavi, i to:

1) u polje 1.1. – Poreski period, upisuje se datum početka i završetka poreskog perioda;

2) u polje 1.2. – Izmena prijave, upisuje se broj 1 ako se podnosi izmenjena poreska prijava u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u kom slučaju se u polje 1.2.a upisuje identifikacioni broj poreske prijave koja se menja.

Identifikacioni broj poreske prijave iz stava 1. tačka 2) ovog člana je:

1) identifikacioni broj poreske prijave, ako se menja poreska prijava podneta u elektronskom obliku;

2) broj bar koda, ako se menja poreska prijava koja nije podneta u elektronskom obliku.

U delu II Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o podnosiocu poreske prijave, i to:

1) u polje 2.1. – Tip podnosioca, upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV, odnosno oznaka 2 ako se poreska prijava podnosi za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV;

2) u polje 2.2. – Oznaka poreskog perioda, upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarski mesec ili poreskog dužnika koji nije obveznik PDV, odnosno oznaka 3 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje;

3) polja 2.3. – Poreski identifikacioni broj i 2.4. – Naziv, odnosno ime i prezime i adresa, popunjavaju se automatski na osnovu izbora ovlašćenog podnosioca poreske prijave;

4) u polje 2.5. – Elektronska pošta, upisuje se podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave.

U delu III Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o iznosima naknada za promet dobara i usluga, iznosima PDV i drugi podaci, i to:

1) pod rednim brojem 1. – Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u polje 001 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet;

2) pod rednim brojem 2. – Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, u polje 002 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet;

3) pod rednim brojem 3. – Promet dobara i usluga po opštoj stopi, u polje 003 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 103 podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu;

4) pod rednim brojem 4. – Promet dobara i usluga po posebnoj stopi, u polje 004 unosi se podatak o iznosu naknade za izvršeni promet, bez PDV, a u polje 104 podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet, uvećanom za iznos PDV koji se duguje po drugom osnovu;

5) pod rednim brojem 5. – Zbir, u polje 005 unosi se zbir iznosa naknada iz polja 001, 002, 003 i 004, a u polje 105 zbir iznosa PDV iz polja 103 i 104.

Pod rednim brojem 3. – u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. – u polju 104 iskazuju se podaci o iznosu obračunatog PDV po osnovu naknade koja je naplaćena, odnosno plaćena pre izvršenog oporezivog prometa.

Ako je za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona poreska obaveza nastala u skladu sa članom 16. tačka 2a) Zakona, pod rednim brojem 3. – u polje 003 unosi se podatak o iznosu naknade za te usluge, bez PDV, a u polje 103 podatak o iznosu obračunatog PDV po tom osnovu.

Za promet dobara i usluga bez naknade, podaci o iznosu poreske osnovice iskazuju se pod rednim brojem 3. – u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. – u polju 004, a podaci o iznosu obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. – u polju 104.

Obveznik PDV koji utvrđuje osnovicu za obračun PDV u skladu sa čl. 35. i 36. Zakona, pod rednim brojem 3. – u polje 003 unosi podatke o naknadi za izvršeni promet, a u polje 103 iznos obračunatog PDV za taj promet.

Ako je u jednom poreskom periodu izvršen promet, a u drugom nastala obaveza po osnovu PDV za taj promet u skladu sa članom 36a Zakona, podatak o iznosu naknade za izvršeni promet iskazuje se u delu III Obrasca PP PDV koji se podnosi za poreski period u kojem je izvršen promet, i to: pod rednim brojem 3. – u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. – u polju 004, dok se podatak o iznosu obračunatog PDV za taj promet iskazuje u delu III Obrasca PP PDV koji se podnosi za poreski period u kojem je nastala obaveza po osnovu PDV, i to: pod rednim brojem 3. – u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. – u polju 104.

U delu III Obrasca PP PDV ne iskazuju se podaci o aktivnostima kod kojih se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen u skladu sa članom 6. Zakona, o prometu dobara i usluga za koji se u skladu sa Zakonom smatra da je izvršen u inostranstvu i o drugim aktivnostima koje nisu predmet oporezivanja PDV u skladu sa Zakonom.

U delu IV Obrasca PP PDV iskazuju se podaci o prethodnom porezu, i to:

1) pod rednim brojem 6. – Prethodni porez plaćen prilikom uvoza, u polje 006 unosi se vrednost uvezenih dobara iskazana u carinskom dokumentu, bez PDV, a u polje 106 unosi se iznos PDV koji je obračunat od strane nadležnog carinskog organa i plaćen prilikom uvoza, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu;

2) pod rednim brojem 7. – PDV naknada plaćena poljoprivredniku, u polje 007 unosi se iznos naknade za dobra nabavljena od poljoprivrednika, odnosno usluge izvršene od strane poljoprivrednika, bez PDV nadoknade, a u polje 107 unosi se iznos PDV nadoknade koja je plaćena poljoprivredniku, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu;

3) pod rednim brojem 8. – Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7, u polje 008 unosi se ukupan iznos naknada za nabavljena dobra i primljene usluge, nezavisno od toga da li su dobra i usluge nabavljeni sa ili bez obračunatog PDV, bez PDV, osim naknada pod red. br. 6. i 7, a u polje 108 unosi se iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu, osim prethodnog poreza pod red. br. 6. i 7;

4) pod rednim brojem 9. – Zbir, u polje 009 unosi se zbir iznosa naknada iz polja 006, 007 i 008, a u polje 109 zbir iznosa PDV iz polja 106, 107 i 108.

Pod rednim brojem 6 – u polje 006 unosi se vrednost dobara koja se unose sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, iskazana u odgovarajućem dokumentu, bez PDV, a u polje 106 unosi se iznos PDV koji je obračunat od strane nadležnog organa i koji je plaćen prilikom unosa, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu.

Pod rednim brojem 8. – u polju 108 iskazuju se podaci o iznosu obračunatog PDV po osnovu naknade koja je plaćena pre izvršenog oporezivog prometa o kojem se iskazuju podaci pod ovim rednim brojem, a koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu.

Ako je za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, poreska obaveza nastala u skladu sa članom 16. tačka 2a) Zakona, pod rednim brojem 8. – u polje 008 unosi se iznos naknade za te usluge, bez PDV, a u polje 108 iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez u poreskom periodu u kojem je nastala poreska obaveza po tom osnovu.

Obveznici koji utvrđuju prethodni porez u skladu sa članom 30. Zakona, u polja 106, 107 i 108 upisuju iznos, odnosno deo iznosa PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.

Ako je u jednom poreskom periodu izvršena nabavka dobara, odnosno usluga, a u drugom stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke tih dobara, odnosno usluga, podatak o iznosu naknade za nabavljena dobra, odnosno usluge iskazuje se u delu IV Obrasca PP PDV koji se podnosi za poreski period u kojem je izvršena nabavka dobara, odnosno usluga, i to: pod rednim brojem 6. – u polju 006, pod rednim brojem 7. – u polju 007, odnosno pod rednim brojem 8. – u polju 008, dok se podatak o iznosu PDV koji se može odbiti kao prethodni porez po osnovu nabavke tih dobara, odnosno usluga iskazuje u delu IV Obrasca PP PDV koji se podnosi za poreski period u kojem je stečeno pravo na odbitak prethodnog poreza, i to: pod rednim brojem 6. – u polju 106, pod rednim brojem 7. – u polju 107, odnosno pod rednim brojem 8. – u polju 108.

U delu V Obrasca PP PDV, iskazuju se podaci o poreskoj obavezi, i to:

1) pod rednim brojem 10. – Iznos PDV u poreskom periodu (5-9), u polje 110 unosi se iznos PDV za uplatu ili za povraćaj. Ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, iznos PDV iskazan u polju 110, upisuje se sa predznakom „minus“;

2) pod rednim brojem 11. – Povraćaj, podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj upisuje oznaku 1 ako se opredelio za povraćaj iskazanog iznosa, odnosno upisuje oznaku 0 ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period.

Član 14

Ako je poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona i obveznik PDV, podatke o prometu stranog lica i o obračunatom PDV po tom osnovu, iskazuje za poreski period u kojem je nastala poreska obaveza u skladu sa članom 16. Zakona, na osnovu internog računa sačinjenog u skladu sa pravilnikom kojim se određuju slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, i to:

1) pod rednim brojem 3. – u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. – u polju 104 – iznos PDV obračunatog na naknadu za promet stranog lica;

2) pod rednim brojem 8. – u polju 008 iznos naknade za promet stranog lica, a u polju 108 iznos PDV obračunatog na tu naknadu ako obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Ako je za promet iz stava 1. ovog člana poreski dužnik obveznik PDV koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza, podatke o prometu stranog lica i o obračunatom PDV po tom osnovu iskazuje:

1) pod rednim brojem 3. – u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. – u polju 104 – iznos PDV obračunatog na naknadu za promet stranog lica;

2) pod rednim brojem 8. – u polju 008 iznos naknade za promet stranog lica.

Ako je za promet iz stava 1. ovog člana poreski dužnik lice koje nije obveznik PDV, podatke o PDV obračunatog na naknadu za promet stranog lica iskazuje pod rednim brojem 3. – u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. – u polju 104.

Ako je strano lice u računu za svoj promet iskazalo iznos na ime obračunatog PDV, taj iznos uračunava se u iznos naknade iz st. 1-3. ovog člana.

Za promet stranog lica, koji se vrši bez naknade, umesto podatka o naknadi iz st. 1-3. ovog člana unosi se podatak o procenjenoj nabavnoj ceni, odnosno ceni koštanja u smislu člana 18. st. 1. i 2. Zakona.

Član 15

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa članom 10. stav 2. Zakona, primalac dobara i usluga poreski dužnik, podatak o tom prometu iskazuje pod rednim brojem 3. – u polju 003, odnosno pod rednim brojem 4. – u polju 004.

Član 16

Obveznik PDV koji je poreski dužnik iz člana 10. stav 2. Zakona iskazuje podatke o prometu koji mu je izvršen, i to:

1) pod rednim brojem 3. – u polju 103, odnosno pod rednim brojem 4. – u polju 104 – iznos obračunatog PDV po osnovu prometa dobara i usluga prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV;

2) pod rednim brojem 8. – u polju 008 iznos naknade iskazan u računu prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV, a u polju 108 iznos obračunatog PDV za promet prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV ako ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Ako je poreski dužnik obveznik PDV koji nema pravo na odbitak prethodnog poreza, ne iskazuje podatak o iznosu obračunatog PDV iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Ako je za promet dobara ili usluga iz člana 10. stav 2. tačka 3) poreski dužnik lice iz člana 9. stav 1. Zakona koje nije obveznik PDV, podatke o obračunatom PDV po osnovu tog prometa iskazuje pod rednim brojem 3. – u polju 103.

Član 17

Obveznik PDV koji primi avansnu uplatu za promet dobara i usluga iz člana 24. Zakona i promet dobara iz člana 3. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Službeni glasnik RS“, broj 111/13), a koji ne poseduje propisane dokaze za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, unosi podatke o iznosu obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polje 103, odnosno pod rednim brojem 4. – u polje 104.

U poreskoj prijavi za poreski period u kojem je obveznik PDV obezbedio propisane dokaze za poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, pod rednim brojem 1. – u polju 001 iskazuje podatke o iznosu naknade za izvršeni promet dobara sa pravom na odbitak prethodnog poreza, a iznos obračunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 smanjuje za iznos obračunatog PDV iz stava 1. ovog člana.

Ako iznos obračunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje obračunatog PDV iz stava 2. ovog člana, obveznik PDV u tom slučaju, za iznos PDV za koji nije mogao da izvrši smanjenje, povećava iznos prethodnog poreza pod rednim brojem 8. – u polju 108.

Član 18

Obveznik PDV koji vrši smanjenje naknade za promet za koji je propisano poresko oslobođenje u skladu sa Zakonom, odnosno smanjenje poreske osnovice i iznosa obračunatog PDV u skladu sa članom 21. Zakona, pod red. br. 1, 2, 3. i 4. – u poljima 001, 002, 003 i 004 smanjuje iznos naknade, odnosno poreske osnovice za iznos za koji je smanjena naknada, odnosno poreska osnovica, a u polju 103, odnosno 104 smanjuje iznos obračunatog PDV za iznos za koji je smanjen obračunati PDV.

Ako iznos obračunatog PDV iz polja 103, odnosno 104 nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje iznosa obračunatog PDV, obveznik PDV pod rednim brojem 8. – u polju 108 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez.

Obveznik PDV koji vrši povećanje naknade za promet za koji je propisano poresko oslobođenje u skladu sa Zakonom, odnosno povećanje poreske osnovice i iznosa obračunatog PDV u skladu sa članom 21. Zakona, pod red. br. 1, 2, 3. i 4. – u poljima 001, 002, 003 i 004 povećava iznos naknade za iznos za koji je povećana naknada, odnosno poreska osnovica, a u polju 103, odnosno 104 povećava iznos obračunatog PDV za iznos za koji je povećan PDV.

Ako se smanji, odnosno poveća poreska osnovica i iznos obračunatog PDV za promet za koji je primalac dobara ili usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara ili usluga pod red. br. 3. i 4. – u poljima 003 i 004 smanjuje, odnosno povećava iznos poreske osnovice za iznos za koji je smanjena poreska osnovica, a obveznik PDV koji je poreski dužnik za taj promet pod red. br. 3. i 4. – u poljima 103 i 104 smanjuje, odnosno povećava iznos obračunatog PDV.

Član 19

Ako je iznos ispravljenog srazmernog poreskog odbitka veći od zbira iznosa srazmernih poreskih odbitaka utvrđenih u toku kalendarske godine, odnosno do prestanka obavljanja PDV aktivnosti, pod rednim brojem 8. – u polju 108 iznos prethodnog poreza u poslednjem poreskom periodu uvećava se za iznos te razlike.

Ako je iznos ispravljenog poreskog odbitka manji od zbira iznosa srazmernih poreskih odbitaka utvrđenih u toku kalendarske godine, odnosno do prestanka obavljanja PDV aktivnosti, pod rednim brojem 8. – u polju 108 iznos prethodnog poreza u poslednjem poreskom periodu umanjuje se za iznos te razlike.

Ako iznos prethodnog poreza iz stava 2. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

Član 20

Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. st. 1-3. Zakona, pod rednim brojem 8. – u polju 008 smanjuje iznos naknade za iznos za koji je smanjena poreska osnovica, a u polju 108 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza.

Ako iznos PDV iz stava 1. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31. st. 1-3. Zakona, pod rednim brojem 8. – u polju 008 povećava iznos naknade za iznos za koji je povećana poreska osnovica, a u polju 108 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećava iznos prethodnog poreza.

Član 21

Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a st. 1. i 4. Zakona, pod rednim brojem 8. – u polju 108 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećao iznos prethodnog poreza.

Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a st. 3. i 5. Zakona, pod rednim brojem 8. – u polju 108 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza.

Ako iznos PDV iz stava 2. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

Član 22

Obveznik PDV koji vrši povećanje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a stav 6. Zakona, pod rednim brojem 6. – u polju 106 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se povećava iznos prethodnog poreza.

Obveznik PDV koji vrši smanjenje prethodnog poreza u skladu sa članom 31a stav 6. Zakona, u polju 106 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV za koji se smanjuje iznos prethodnog poreza.

Ako iznos PDV iz stava 2. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

Član 23

Obveznik PDV koji vrši ispravku odbitka prethodnog poreza u skladu sa članom 32. Zakona, pod rednim brojem 8. – u polju 108 smanjuje iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza.

Ako iznos PDV iz stava 1. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje prethodnog poreza, obveznik PDV povećava iznos obračunatog PDV pod rednim brojem 3. – u polju 103 za iznos za koji nije mogao da izvrši smanjenje prethodnog poreza.

Član 24

Obveznik PDV koji je naknadno stekao pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa članom 32a Zakona, pod rednim brojem 8. – u polju 108 povećava iznos PDV koji se može odbiti kao prethodni porez za iznos PDV koji je naknadno stekao pravo da odbije kao prethodni porez.

Član 25

Obveznik PDV koji izvrši refakciju PDV stranom državljaninu, u polju 003, odnosno 004 smanjuje iznos naknade za izvršeni promet za iznos naknade po osnovu prometa izvršenog stranom državljaninu, a u polju 103, odnosno 104 smanjuje iznos obračunatog PDV za iznos izvršene refakcije PDV.

Ako iznos obračunatog PDV iz stava 1. ovog člana nije dovoljan da bi se izvršilo smanjenje PDV za iznos izvršene refakcije PDV, obveznik PDV u polju 108 povećava iznos PDV za iznos PDV za koji nije mogao da izvrši smanjenje obračunatog PDV.

Iznos naknade bez PDV, za dobra isporučena stranom državljaninu, a za koja je izvršena refakcija PDV, obveznik PDV iskazuje kao poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u polju 001.

Član 26

U obrasce EPPDV i PPPDV iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Član 27

Obrasci EPPDV i ZBPDV moraju biti popunjeni čitko, štampanim slovima i u poljima predviđenim za popunjavanje.

Obrasci iz stava 1. ovog člana moraju biti potpisani lično od strane odgovornog lica podnosioca prijave.

Ako je Obrazac EPPDV, odnosno njegov deo, pripremio poreski savetnik, obavezan je da ga potpiše, uz unošenje svog poreskog identifikacionog broja.

Član 28

Obveznik PDV kod kojeg na dan 1. januara 2013. godine dolazi do promene poreskog perioda zbog promene iznosa ukupnog prometa na osnovu kojeg se određuje poreski period u skladu sa Zakonom, nije dužan da nadležnom poreskom organu dostavi obaveštenje o toj promeni.

Član 29

U poreskoj prijavi PDV koja se podnosi za poslednji poreski period u 2012. godini, iskazuju se podaci u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 94/04, 108/05 i 120/08).

Član 30

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 94/04, 108/05 i 120/08).

Član 31

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Sl. glasnik RS br. 115/2013

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Sl. glasnik RS br. 66/2014

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2014. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Sl. glasnik RS br. 86/2015

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu 15. oktobra 2015. godine.

SPISAK ORGANIZACIONIH JEDINICA PORESKE UPRAVE

Red. br.
Naziv organizacione jedinice
Adresa organizacione jedinice
Opštine koje obuhvata
1 2 3 4
1. Filijala A Novi Sad 1*) Novi Sad, Modena 7 Novi Sad, Titel, Žabalj, Bački Petrovac, Petrovaradin, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Vrbas i Srbobran
2. Filijala A Novi Sad 2**) Novi Sad, Mihaila Pupina 14 Novi Sad, Titel, Žabalj, Bački Petrovac, Petrovaradin, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Vrbas i Srbobran
3. Filijala A Subotica Subotica, Korzo 5 Subotica, Bačka Topola, Mali Iđoš, Kanjiža i Novi Kneževac
4. Filijala A Zrenjanin Zrenjanin, Trg Slobode 10 Zrenjanin, Žitište i Sečanj
5. Filijala A Pančevo Pančevo, Trg Kralja Petra 4 Pančevo, Kovin, Kovačica i Opovo
6. Filijala B Bačka Palanka Bačka Palanka, Kralja Petra I 14 Bačka Palanka, Odžaci i Bač
7. Filijala B Vršac Vršac, Trg Pobede 1 Vršac, Alibunar, Bela Crkva i Plandište
8. Filijala B Sombor Sombor, Staparski put 2 Sombor, Kula i Apatin
9. Filijala B Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 8 Sremska Mitrovica i Šid
10. Filijala B Stara Pazova Stara Pazova, Svetosavska 11 Stara Pazova i Inđija
11. Filijala B Ruma Ruma, Železnička 5-7 Ruma, Pećinci i Irig
12. Filijala B Kikinda Kikinda, Srpskih Dobrovoljaca 34 Kikinda, Senta, Ada, Čoka i Nova Crnja
13. Filijala C Bečej Bečej, Danila Kiša 6 Bečej i Novi Bečej
14. Filijala A Novi Beograd 1*) Beograd, Tošin Bunar 159 Novi Beograd
15. Filijala A Novi Beograd 2**) Beograd, Mihaila Pupina 167 Novi Beograd
16. Filijala A Čukarica Beograd, Lješka 11 Čukarica, Obrenovac i Barajevo
17. Filijala A Voždovac Beograd, Ustanička 130 Voždovac i Sopot
18. Filijala A Zemun Zemun, Glavna 30 Zemun
19. Filijala A Palilula Beograd, Ilije Garašanina 5 Palilula
20. Filijala A Zvezdara Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 77 Zvezdara i Grocka
21. Filijala A Savski venac Beograd, Kneza Miloša 47 Savski venac
22. Filijala A Vračar Beograd, Njegoševa 77 Vračar
23. Filijala A Stari grad Beograd, Makedonska 42 Stari grad
24. Filijala A Šabac Šabac, Laze Lazarevića Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva
25. Filijala A Valjevo Valjevo, Karađorđeva 64 Valjevo, Lajkovac, Mionica, Ljig, Osečina i Ub
26. Filijala B Rakovica Beograd, Miška Kranjca 12 Rakovica
27. Filijala B Smederevo Smederevo, Omladinska 1 Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana
28. Filijala B Loznica Loznica, Jovana Cvijića 20 Loznica, Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija
29. Filijala B Požarevac Požarevac, Prečka 4 Požarevac, Veliko Gradište, Malo Crniće i Žabari
30. Filijala C Lazarevac Lazarevac, Karađorđeva 42 Lazarevac
31. Filijala C Mladenovac Mladenovac, Kosmajska 3 Mladenovac
32. Filijala C Petrovac Petrovac, Srpskih Vladara 165 Petrovac, Golubac, Žagubica i Kučevo
33. Filijala A Kragujevac Kragujevac, 27. marta 14 Kragujevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Knić i Stragari
34. Filijala A Kruševac Kruševac, Stevana Visokog 2 Kruševac, Trstenik, Aleksandrovac, Brus, Varvarin i Ćićevac
35. Filijala A Kraljevo Kraljevo, Trg Jovana Sarića 1 Kraljevo, Vrnjačka Banja i Raška
36. Filijala A Užice Užice, Trg partizana 8 Užice, Požega, Lučani, Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić i Čajetina
37. Filijala A Čačak Čačak, Župana Stracimira 2 Čačak
38. Filijala B Novi Pazar Novi Pazar, 28. novembra 80 Novi Pazar i Tutin
39. Filijala B Jagodina Jagodina, Kralja Petra prvog br. 1 Jagodina, Svilajnac, Lapovo, Despotovac i Rekovac
40. Filijala B Paraćin Paraćin, T. Živanovića 10 Paraćin i Ćuprija
41. Filijala C Nova Varoš Nova Varoš, Karađorđeva 32 Nova Varoš, Priboj i Sjenica
42. Filijala C Prijepolje Prijepolje, Valterova 11 Prijepolje
43. Filijala C Gornji Milanovac Gornji Milanovac, Takovska 2 Gornji Milanovac
44. Filijala C Ivanjica Ivanjica, V. Marinkovića 2 Ivanjica
45. Filijala A Niš Niš, Nikole Pašića 24 Niš, Niška Banja, Doljevac, Merošina i Gadžin Han
46. Filijala A Leskovac Leskovac, Dom privrede bb Leskovac, Vlasotince, Crna Trava, Bojnik, Lebane i Medveđa
47. Filijala B Pirot Pirot, Srpskih Vladara 106 Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad i Babušnica
48. Filijala B Zaječar Zaječar, Krfska bb Zaječar i Boljevac
49. Filijala B Vranje Vranje, Peti kongres 1 Vranje, Bujanovac, Trgovište, Preševo, Vladičin Han, Surdulica i Bosilegrad
50. Filijala C Aleksinac Aleksinac, Kneza Miloša 169 Aleksinac, Ražanj i Sokobanja
51. Filijala C Knjaževac Knjaževac, Njegoševa 2 Knjaževac i Svrljig
52. Filijala C Prokuplje Prokuplje, Tatkova 2 Prokuplje, Blace, Kuršumlija i Žitorađa
53. Filijala C Bor Bor, Trg oslobođenja 1 Bor i Majdanpek
54. Filijala C Negotin Negotin, Đorđa Stanojevića bb Negotin i Kladovo
55. Centar za velike poreske obveznike Beograd, Kralja Milana 5

*) Organizaciona jedinica nadležna za pravna lica sa sedištem na teritoriji opština koje pokriva.

**) Organizaciona jedinica nadležna za preduzetnike i fizička lica sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji opština koje pokriva.

Obrazac EPPDV

Prijava
za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Obrazac PEPDV

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA
Broj: ___________
 

 

Na osnovu člana 38. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04 i 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), izdaje se

Potvrda
o izvršenom evidentiranju za PDV

Obveznik
(ime i prezime, odnosno naziv)

,
(adresa) (poreski identifikacioni broj)
otpočeo PDV aktivnost dana _______________________ godine.

U ___________________________
        (mesto izdavanja potvrde)
_____________________________ ______________________
        (datum izdavanja potvrde) (potpis ovlašćenog lica)

Obrazac ZBPDV

_______________________________
(ime i prezime, odnosno naziv obveznika)
_______________________________
(adresa obveznika)
_______________________________
(poreski identifikacioni broj)
_______________________________
(datum)

______________________________________________________________________________________________
(Nadležni poreski organ)

___________________
(mesto)

Zahtev
za brisanje iz evidencije obveznika PDV

Molim da mi se izda potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV zbog:

  1. prestanka obaveze plaćanja PDV (član 38a stav 1. Zakona)
    2. prestanka obavljanja delatnosti (član 38a stav 1. Zakona)
    (zaokružiti odgovarajuću opciju)

Datum prestanka PDV aktivnosti ____________________ godine

_______________________________
(potpis odgovornog lica)

Obrazac PBPDV

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE
PORESKA UPRAVA
Broj: ________________

Na osnovu člana 38a stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12), izdaje se

Potvrda
o brisanju iz evidencije obveznika PDV

Obveznik
(ime i prezime, odnosno naziv)

,
(adresa) (poreski identifikacioni broj)
Datum prestanka PDV aktivnosti ________________ godine

Datum brisanja iz evidencije za PDV ______________ godine

U ___________________________
        (mesto izdavanja potvrde)
_____________________________
      (datum izdavanja potvrde) _____________________
(potpis ovlašćenog lica)

Obrazac PP PDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

PORESKA PRIJAVA
POREZA NA DODATU VREDNOST
Obrazac PP PDV

I Podaci o prijavi:

1.1. Poreski period
I_I_I I_I_I I_I_I_I_I
dd mm ggg
I_I_I I_I_I I_I_I_I _I
dd mm ggg
1.2. Izmena prijave

vrsta

1.2.a Identifikacioni broj prijave koja se menja

II Podaci o podnosiocu:

2.1. Tip podnosioca  

       2.2. Oznaka poreskog perioda  

       2.3. Poreski identifikacioni broj  

2.4. Naziv, odnosno ime i prezime i adresa
2.5. Elektronska pošta

Iznos naknade bez PDV PDV
(u dinarima, bez decimala)
  III PROMET DOBARA I USLUGA
1. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza 001  

2. Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza 002
3. Promet dobara i usluga po opštoj stopi 003
103
4. Promet dobara i usluga po posebnoj stopi 004
104
5. ZBIR (1+2+3+4) 005
105
IV PRETHODNI POREZ
6. Prethodni porez plaćen prilikom uvoza 006
106
7. PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku 007
107
8. Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7. 008
108
9. ZBIR (6+7+8) 009
109
V PORESKA OBAVEZA
10. Iznos PDV u poreskom periodu (5 – 9) 110  

11. Povraćaj

 

Servis računara online zakazivanje