Odluku o isplati naknade za ishranu u toku rada

Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 9. i 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001, 80/2002, … 50/2011, 91/2011 – odlukaUSi 7/2012) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi

 

Odluku o isplati naknade za ishranu u toku rada

 

Član 1.

Odobrava se isplata naknade za ishranu u toku rada koja će se isplaćivati zaposlenima.

Član 2.

Iznos naknade koji će se isplatiti zaposlenima iznosi __ dinara neto.

Član 3.

Obračun poreza i doprinosa na iznos regresa iz člana 2. ove Odluke izvršiće knjigovodstvo privrednog društva/preduzetnik.

 

                                                                                Direktor privrednog društva/preduzetnik

                                                                                               _________________________