Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

Sl.glasnik RS br. 87/2009, 40/2015

 

1.* Rezidenti utvrđeni Zakonom o deviznom poslovanju (obveznici izveštavanja) dužni su da Narodnoj banci Srbije dostavljaju izveštaje u poslovanju sa inostranstvom, i to po osnovu:

 • direktnih investicija nerezidenata u zemlji;
 • direktnih investicija rezidenata u inostranstvu;
 • investicionih (građevinskih) radova koje nerezidenti izvode u zemlji;
 • investicionih (građevinskih) radova koje rezidenti izvode u inostranstvu;
 • stanja i prometa na računima rezidenata u inostranstvu;
 • stanja i prometa na kontokorentnim računima koji se vode po poslovima sa inostranstvom;
 • drugih poslova potrebnih za izradu platnog bilansa.
 1. Obveznici izveštavanja odgovorni su za tačnost podataka u izveštajima iz tačke 1. ove odluke i dužni su da, ako to Narodna banka Srbije zahteva, tačnost tih podataka dokažu knjigovodstvenom i drugom dokumentacijom.

3.* (Prestala da važi)

 1. Primljene izveštaje iz tačke 1. ove odluke, Narodna banka Srbije koristi za praćenje ostvarenja platnog bilansa Republike Srbije i stanja direktnih investicija rezidenata u inostranstvu i nerezidenata u Republici Srbiji, a podatke iz tih izveštaja može učiniti dostupnim javnosti samo u agregiranom (zbirnom) obliku.
 2. Za sprovođenje ove odluke guverner donosi uputstvo.
 3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, broj 24/2007).
 4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.