Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Sl. list grada Beograda br. 29/2007, 34/2009, 16/2010, 44/2014

 

I – OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovom odlukom uređuju se uslovi i način postavljanja objekata i sredstava za oglašavanje i oglašavanje na otvorenom prostoru na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: grad).

Oglašavanje u smislu ove odluke je obaveštavanje preko posebno izrađenih objekata za oglašavanje i drugih objekata i sredstava, kojim se preporučuje proizvod, usluga i druga aktivnost ili daje drugo obaveštenje ili preporuka sa ciljem da je primalac prihvati ili koristi.

Otvoreni prostor

Član 2

Otvoreni prostor je javna površina i druga površina sa koje se mogu upućivati vizuelne oglasne poruke.

Oglašavanje na otvorenom prostoru vrši se na način kojim se obezbeđuje sigurnost pešaka, motornih vozila i drugih učesnika u saobraćaju, štite kulturno-istorijski spomenici i dobra od opšteg interesa i čuva i unapređuje izgled grada.

II – VRSTE OGLAŠAVANJA

Oglašavanje kao delatnost

Član 3

Oglašavanje kao delatnost obavljaju pravna lica i preduzetnici registrovani za vršenje ove delatnosti (u daljem tekstu: korisnik mesta), za potrebe drugih lica.

Oglašavanje iz stava 1. ovog člana ne može se obavljati na objektima od javnog značaja (objekti koje koriste državni organi i organi lokalne samouprave, kao i javne službe čiji je osnivač republika ili jedinica lokalne samouprave) i na njima pripadajućim površinama.

Oglašavanje za sopstvene potrebe

Član 4

Oglašavanje za sopstvene potrebe je isticanje poslovnog imena i oglašavanje koje, u skladu sa ovom odlukom, vrši pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, radi reklamiranja sopstvenih proizvoda, usluga i drugih aktivnosti ili prikupljanja ponuda, obaveštenja i sl.

III – OBJEKAT I SREDSTVO ZA OGLAŠAVANJE

Poseban objekat za oglašavanje

Član 5

Poseban objekat za oglašavanje je namenski izrađen objekat postavljen na otvorenom prostoru radi oglašavanja i to: osvetljen, prosvetljen ili neosvetljen samostojeći pano, stub i drugi sličan objekat.

Objekat za slobodno oglašavanje

Član 6

Objekat za slobodno oglašavanje je poseban objekat koji koriste građani i druga zainteresovana lica za oglašavanje za sopstvene potrebe, koji gradska opština postavlja u skladu sa potrebama građana sa područja te opštine.

O održavanju i čišćenju objekta za slobodno oglašavanje iz stava 1. ovog člana stara se gradska opština na čijem području je objekat postavljen.

Stub javne rasvete, niskonaponske i kontaktne mreže

Član 7

Stubovi javne rasvete, niskonaponske i kontaktne mreže mogu se koristiti za postavljanje sredstva za oglašavanje pod uslovima i na način predviđen odredbama ove odluke.

Stajalište javnog linijskog prevoza

Član 8

Elementi opreme stajališta javnog linijskog prevoza putnika mogu se koristiti za oglašavanje pod uslovima i na način utvrđen posebnom odlukom.

Ostali objekti za oglašavanje

Član 9

Zgrada, privremeni montažni objekat, ograda i podzid i drugo mogu se koristiti za postavljanje sredstva za oglašavanje

Sredstvo za oglašavanje može se postaviti na objektu koji predstavlja spomenik kulture ili se nalazi u zaštićenoj prostornoj celini samo izuzetno i to uz saglasnost ustanove za zaštitu spomenika kulture.

Površina ograde gradilišta i zaštitni prekrivač građevinske skele mogu se koristiti za oglašavanje.

Sredstva za oglašavanje

Član 10

Za oglašavanje se mogu koristiti sredstva za oglašavanje koja se postavljaju na objekte iz člana 7. i 9. ove odluke, i to:

– pano, plakat, nalepnica;

– elektronski displej, svetleća slova, laserski prikaz;

– transparent (platneni, pvc i sl.);

– oglasna vitrina;

– balon i

– druga sredstva koja sadrže oglasnu poruku.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, oglasna vitrina može se postaviti na drugoj površini i kao samostojeća.

Kao sredstvo za oglašavanje mogu se koristiti i prenosivi pano i letak.

Postupak i uslovi za postavljanje objekta i sredstva za oglašavanje

Član 11

Tip, veličina, uslovi i postupak za postavljanje objekata za oglašavanje iz čl. 5. i 6. i sredstava za oglašavanje na objektima iz čl. 7. i 9. ove odluke na teritoriji grada utvrđuju se pravilnikom koji donosi Gradonačelnik grada Beograda.

Predlog akta iz stava 1. ovog člana priprema organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove upravljanja, održavanja i zaštite ulica i drugih opštinskih puteva, u saradnji sa organizacionom jedinicom Gradske uprave grada Beograda nadležnom za poslove urbanizma.

IV – OGLAŠAVANJE NA JAVNOJ POVRŠINI

Javna površina

Član 12

Javna površina u smislu ove odluke je ulica i drugi opštinski put i druga saobraćajna površina (parking prostor, biciklistička staza i dr.), trg i javna zelena površina.

Način oglašavanja

Član 13

Oglašavanje na javnoj površini vrši se kao delatnost na objektima iz čl. 5. i 7. ove odluke i kao slobodno oglašavanje na objektima iz člana 6. ove odluke.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, oglašavanje na javnoj površini se može vršiti putem panoa koji nosi fizičko lice i deljenjem letka iz ruke.

Plan mesta za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje

Član 14

Mesto za postavljanje objekata za oglašavanje iz čl. 5. i 6. ove odluke (pojedinačno ili grupacija) određuje se planom mesta za postavljanje objekata za oglašavanje na javnoj površini (u daljem tekstu: plan).

Planom se određuju i objekti, odnosno grupacija objekata iz člana 7. ove odluke na koje se mogu postavljati sredstva za oglašavanje.

Planom se utvrđuje vrsta, tip objekta, odnosno sredstva za oglašavanje i bliži uslovi za njihovo postavljanje.

Plan donosi Gradonačelnik grada Beograda. Plan priprema organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove upravljanja, održavanja i zaštite ulica i drugih opštinskih puteva, u saradnji sa organizacionom jedinicom Gradske uprave grada Beograda za poslove urbanizma.

Mesta za postavljanje objekata za slobodno oglašavanje određuju se na predlog gradske opštine na čijem području se postavljaju.

U postupku pripreme plana iz ovog člana, nadležna organizaciona jedinica pribavlja saglasnost ustanove za zaštitu spomenika kulture i subjekta koji upravlja površinom, odnosno objektom obuhvaćenim planom.

Organizacione jedinice iz stava 4. ovog člana izradu plana mogu poveriti stručnoj organizaciji.

Plan se donosi na period od deset godina.

Izmena i dopuna plana za postavljanje objekata

Član 15

Izmena i dopuna plana vrše se po potrebi, po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Izmena i dopuna plana vrše se u slučaju kada realizacija namene definisane urbanističkim planom ili izmena režima saobraćaja utiče na broj i raspored mesta određenih za postavljanje objekata za oglašavanje.

Izmena i dopuna plana važi do isteka roka važenja plana koji se menja.

Javni konkurs

Član 16

Objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje iz čl. 5. i 7. ove odluke na mestu utvrđenom planom postavlja korisnik mesta, koji se određuje na osnovu javnog konkursa.

Pod javnim konkursom u smislu ove odluke podrazumeva se i sprovođenje javnog nadmetanja.

Slobodna mesta, po pravilu, oglašavaju se u „paketu“.

Pod „paketom“ iz stava 2. ovog člana se podrazumeva skup pojedinačnih mesta ili grupacija mesta predviđenih planom, koja se objedinjeno oglašavaju i za koje se određuje jedan korisnik.

Učesnik konkursa

Član 17

Pravo učešća u postupku prikupljanja pisanih ponuda i javnog nadmetanja ima pravno lice, odnosno preduzetnik, pod uslovom da je:

– registrovan za obavljanje ove vrste delatnosti;

– izmirio dospele obaveze prema gradu po osnovu vršenja delatnosti oglašavanja na teritoriji grada do dana objavljivanja oglasa;

– uplatio depozit za učešće u javnom konkursu u skladu sa aktom iz člana 21. ove odluke i uslovima javnog konkursa.

Komisija za sprovođenje javnog konkursa

Član 18

Javni konkurs raspisuje i sprovodi komisija koju obrazuje gradonačelnik.

Broj članova i sastav komisije, kao i način obavljanja stručnih i administrativnih poslova za potrebe komisije utvrđuju se aktom o obrazovanju komisije.

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste

Član 19

Komisija iz stava 1. člana 18. ove odluke utvrđuje rang-listu na osnovu kriterijuma, koji su definisani tekstom konkursa.

Kriterijumi koje mora sadržavati tekst konkursa su:

1. visina ponuđene naknade za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje,

2. dužina obavljanja delatnosti oglašavanja na teritoriji Beograda.

Po konačnosti rang-liste komisija donosi odluku o određivanju korisnika mesta.

Odluka sadrži podatke o korisniku, mestu, odnosno paketu mesta za postavljanje objekta, odnosno sredstva i ukupnom iznosu ponuđene naknade.

Odluku o izboru korisnika mesta komisija dostavlja organizacionoj jedinici nadležnoj za izdavanje dozvole i zaključenje ugovora.

Naknada za postavljanje objekta, odnosno sredstva

Član 20

Utvrđeni iznos naknade korisnik mesta iz stava 3. člana 19. ove odluke, dužan je da isplati u skladu sa Pravilnikom iz člana 21. stav 1. ove odluke.

Akt o uslovima i postupku sprovođenja javnog konkursa

Član 21

Postupak, sprovođenje i sadržina javnog konkursa, merila za vrednovanje kriterijuma i druga pitanja vezana za sprovođenje javnog konkursa, posebno pitanja vezana za naknadu koju plaća korisnik mesta za oglašavanje bliže se uređuju aktom koji donosi Gradonačelnik grada Beograda.

Akt iz stava 1. ovog člana priprema organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove upravljanja, održavanja i zaštite ulica i drugih opštinskih puteva.

Dozvola

Član 22

Korisnik mesta postavlja objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje iz čl. 5. i 7. ove odluke na osnovu dozvole koju izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove upravljanja, održavanja i zaštite ulica i drugih opštinskih puteva i ugovora koji se zaključuje sa korisnikom mesta za oglašavanje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja za period važenja plana i ugovora koji se zaključuje sa korisnikom mesta za oglašavanje i sadrži: podatke o korisniku mesta, broju mesta, mestu (pojedinačno ili grupacija) i uslovima postavljanja i korišćenja objekta, odnosno sredstva, vrsti i dimenzijama objekta, odnosno sredstva koje se postavlja, rok za postavljanje objekta i vreme na koje se izdaje. Sastavni deo rešenja je tehnička dokumentacija na koju su nadležna javna preduzeća, odnosno drugi nadležni privredni subjekti dali saglasnost.

Dozvola i ugovor koji se zaključuje sa korisnikom mesta za oglašavanje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o ukupnom iznosu naknade za postavljanje objekta, odnosno sredstva, a broj rata za plaćanje naknade za postavljanje objekta, odnosno sredstva, iznos i rok uplate prve rate, način utvrđivanja i rokovi uplate ostalih rata utvrđuju se rešenjem organizacione jedinice nadležne za poslove javnih prihoda.

Dozvolu za oglašavanje na način utvrđen u stavu 2. člana 13. ove odluke izdaje, odnosno zaključuje ugovor sa korisnikom mesta za oglašavanje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove.

Dozvola za oglašavanje iz stava 4. ovog člana sadrži uslove i vreme na koje se izdaje (trasu kretanja, dimenzije panoa, mesta zadržavanja, odnosno stajanja i vreme u kome se vrši oglašavanje).

Organizaciona jedinica nadležna za izdavanje dozvole iz st. 1. i 4. ovog člana primerak konačnog rešenja dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove javnih prihoda i nadležnoj komunalnoj inspekciji i komunalnoj policiji.

Rok za postavljanje objekta za oglašavanje

Član 23

Korisnik mesta dužan je da objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje postavi, po uplati prve rate naknade za postavljanje objekta, odnosno sredstva, u roku određenom dozvolom i ugovorom koji se zaključuje sa korisnikom mesta za oglašavanje.

Ukoliko korisnik mesta ne postavi objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje u roku iz stava 1. ovog člana, organizaciona jedinica koja je izdala dozvolu, donosi rešenje o prestanku važenja dozvole, za sva mesta, odnosno grupaciju u celini.

Prestanak važenja dozvole po zahtevu korisnika

Član 24

Korisnik mesta koji namerava da prestane sa oglašavanjem pre isteka vremena za koje je dozvola izdata, dužan je da o tome obavesti organizacionu jedinicu koja je izdala dozvolu.

Nadležna organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja donosi rešenje o prestanku važenja dozvole iz člana 22. ove odluke, za sva mesta, odnosno grupaciju u celini i primerak konačnog rešenja dostavlja organizacionoj jedinici nadležnoj za poslove javnih prihoda i opštinskoj komunalnoj inspekciji i komunalnoj policiji.

Prestanak važenja dozvole zbog izmene plana

Član 25

U slučaju izmene plana iz člana 15. stav 2. ove odluke, usled koje se ukida mesto (pojedinačno ili grupacija), organizaciona jedinica koja je izdala dozvolu dužna je da korisniku tog mesta ponudi odgovarajuće mesto u skladu sa planom, ukoliko takvo mesto postoji.

Odgovarajuće mesto u smislu stava 1. ovog člana je mesto namenjeno za postavljanje istog tipa i veličine objekta, odnosno sredstva i nalazi se u istoj zoni u smislu odluke kojom se uređuje plaćanje lokalne komunalne takse.

Ako korisnik mesta prihvati ponuđeno mesto, nadležna organizaciona jedinica donosi rešenje o tome i određuje rok u kome je korisnik dužan da objekat, odnosno sredstvo premesti.

Ako korisnik mesta ne prihvati ponuđeno mesto ili odgovarajuće mesto ne postoji, organizaciona jedinica koja je izdala dozvolu donosi rešenje o prestanku važenja dozvole za to mesto. Primerak rešenja se dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove javnih prihoda i komunalnoj inspekciji i komunalnoj policiji.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, preostali iznos naknade za postavljanje objekta, odnosno sredstva za oglašavanje, umanjuje se srazmerno broju ukinutih mesta.

Troškove uklanjanja, odnosno postavljanja objekta, odnosno sredstva za oglašavanje u slučaju iz stava 3. ovog člana snosi organizaciona jedinica koja je izdala dozvolu, prema priloženom računu, a najviše do iznosa naknade koju za tu vrstu usluga naplaćuje subjekt koji upravlja površinom, odnosno objektom.

Prestanak važenja dozvole zbog neplaćanja takse

Član 26

Dozvola prestaje da važi pre isteka roka na koji je izdata u slučaju kada lice koje vrši oglašavanje ne plaća utvrđenu ratu naknade za postavljanje objekta, odnosno sredstva za oglašavanje, u ostavljenom roku.

Dozvola prestaje da važi pre isteka roka i u slučaju kada lice koje vrši oglašavanje ne plaća lokalnu komunalnu taksu u iznosu utvrđenom rešenjem duže od dva meseca.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, organizaciona jedinica koja je izdala dozvolu, na osnovu podataka koje dostavlja organizaciona jedinica nadležna za poslove javnih prihoda utvrđuje da je dozvola za sva mesta, odnosno grupaciju u celini prestala da važi i primerak rešenja dostavlja nadležnoj komunalnoj inspekciji i komunalnoj policiji i organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove javnih prihoda.

V – OGLAŠAVANJE NA DRUGIM POVRŠINAMA

Druga površina

Član 27

Druga površina u smislu ove odluke je površina koja nije javna, a vidljiva je sa javne površine i koristi se za oglašavanje postavljanjem objekata, odnosno sredstava za oglašavanje u skladu sa odredbama zakona i ove odluke.

Način oglašavanja

Član 28

Oglašavanje na drugim površinama vrši se za sopstvene potrebe i kao delatnost.

Oglašavanje na površinama iz stava 1. ovog člana vrši se samo uz saglasnost vlasnika, odnosno korisnika te površine.

Dozvola

Član 29

Oglašavanje na drugim površinama vrši se na osnovu dozvole koju na zahtev zainteresovanog lica izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove upravljanja, održavanja i zaštite ulica i opštinskih puteva.

U slučaju kada se zahtev za oglašavanje odnosi na objekte, odnosno sredstva za oglašavanje čija je površina manja od 2 m2 i koja se ne nalaze nad javnom površinom, dozvolu izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove.

Dozvola se izdaje u formi rešenja i sadrži naročito: podatke o licu koje vrši oglašavanje, mestu i uslovima postavljanja, vrsti i dimenzijama objekta, odnosno sredstva koje se postavlja i vreme na koje se izdaje.

Uz zahtev za izdavanje dozvole prilaže se tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa aktom iz člana 11. ove odluke.

Tehnička dokumentacija iz stava 4. ovog člana čini sastavni deo rešenja.

Organizaciona jedinica koja je izdala dozvolu, primerak konačnog rešenja dostavlja organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove javnih prihoda i nadležnoj komunalnoj inspekciji i komunalnoj policiji.

VI – OBAVEZE LICA KOJE VRŠI OGLAŠAVANJE

Član 30

Korisnik mesta, odnosno lice koje oglašava za sopstvene potrebe dužno je da:

1. objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje postavi i oglašavanje vrši u skladu sa dozvolom;

2. objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje označi poslovnim, odnosno ličnim imenom;

3. redovno održava i stara se o urednom izgledu objekta i sredstva za oglašavanje;

4. objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje po prestanku važenja dozvole o svom trošku ukloni, a korišćenu površinu lokacije vrati u prvobitno stanje u roku od sedam dana;

5. objekat, odnosno sredstvo privremeno ukloni kada je neophodno zbog izvođenja neodložnih radova na zaštiti i održavanju komunalnih objekata ili privremene izmene režima saobraćaja, dok te okolnosti traju, o trošku grada, odnosno gradske opštine.

Pored obaveza iz stava 1. ovog člana, korisnik mesta dužan je da:

1. u periodu postavljanja dekorativne rasvete u gradu, od 1. decembra do 15. februara, dozvoli pomeranje sredstva za oglašavanje postavljenog na objektu iz člana 7. ove odluke;

2. omogući gradu, odnosno gradskoj opštini da, uz naknadu, vrši oglašavanje manifestacija i aktivnosti koje organizuje ili su od značaja za grad, odnosno gradsku opštinu, a na osnovu zahteva koji se podnosi najmanje 30 dana pre početka oglašavanja.

Lice kome je izdata dozvola, prava utvrđena dozvolom na osnovu odredaba ove odluke ne može preneti drugom licu.

VII – LOKALNA KOMUNALNA TAKSA

Član 31

Za korišćenje objekata i sredstava za oglašavanje plaća se lokalna komunalna taksa u skladu sa posebnom odlukom.

VIII – ZABRANE

Član 32

Zabranjeno je:

– lepiti ili na drugi način pričvršćivati plakat i drugu štampanu poruku, odnosno ispisivati oglasnu poruku na spoljašnim površinama fasade, izloga, ograde, drveća i sl.;

– prljati i oštećivati objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje,

– vršiti zvučno oglašavanje na otvorenom prostoru.

VIII/1 – NADZOR

Član 33

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja.

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši komunalna inspekcija gradske opštine.

Kontrolu primene ove odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i komunalno-policijske poslove na održavanju reda u oblasti postavljanja sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama, vrši komunalna policija.

Član 34

U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

1. naredi izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka;

2. naredi otklanjanje posledica koje su učinjene radnjama ili propuštanjem protivno odredbama ove odluke;

3. naredi uklanjanje objekta, odnosno sredstva za oglašavanje,

4. preduzme druge mere u skladu sa zakonom i propisima grada.

Objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje uklanja se:

1. kada se objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje za čije postavljanje se mesto utvrđuje planom, postavi na mesto koje nije određeno planom;

2. kada se objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje postavi ili koristi bez dozvole;

3. kada je objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje postavljeno ili se koristi suprotno uslovima utvrđenim dozvolom;

4. kada se promeni neki od uslova utvrđen dozvolom, a lice koje vrši oglašavanje se ne prilagodi u ostavljenom roku;

5. kada objekat, odnosno sredstvo koristi neovlašćeno lice,

6. kada korisnik mesta ili lice koje oglašava za sopstvene potrebe objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje ne dovede u ispravno i uredno stanje u roku koji rešenjem odredi komunalni inspektor.

Uklanjanje objekta i sredstva za oglašavanje vrši se o trošku korisnika mesta, odnosno lica koje vrši oglašavanje za sopstvene potrebe.

Ako lice iz stava 3. ovog člana ne postupi po rešenju komunalnog inspektora i ne ukloni objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje, rešenje će se izvršiti preko drugog lica, u skladu sa zakonom.

Ako je rešenjem inspektora naloženo uklanjanje plakata, a lice kome je mera naložena ne postupi po rešenju ili je lice koje je lepilo plakat nepoznato, rešenje se može izvršiti preko subjekta kome je grad, odnosno gradska opština poverila održavanje čistoće.

O uklanjanju objekta za oglašavanje komunalni inspektor i komunalni policajac obaveštava organizacionu jedinicu koja je izdala dozvolu.

Po prijemu obaveštenja iz stava 6. ovog člana organizaciona jedinica koja je izdala dozvolu donosi rešenje o prestanku važenja dozvole.

IX – KAZNENE ODREDBE

Član 35

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

– ako objekat za oglašavanje postavi na mestu koje nije utvrđeno planom (član 14. st. 1. i 2);

– ako postupa suprotno odredbama člana 30. stav 1. tač. 4. i 5. stava 2. i stava 3. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 25.000 do 250.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 10.000 do 75.000 dinara.

Član 36

Novčanom kaznom od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

– ako objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje postavi ili koristi bez dozvole ili suprotno dozvoli (čl. 22, 29. i 30. stav 1. tačka 1.);

– ako postupi suprotno zabranama iz člana 32. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 30.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 10.000 dinara.

Član 36a

Novčanom kaznom od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

– ako postupa suprotno odredbama člana 30., stav 1. tač. 2. i 3.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 15.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 dinara.

Član 36b

Novčanom kaznom od 15.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

– ako oglašavanje iz člana 13. stav 2. ove odluke vrši bez dozvole ili suprotno dozvoli (član 22. st. 4. i 5).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 dinara.

Član 36v

Za prekršaje propisane čl. 36., 36a. i 36b komunalni inspektor odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

X – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Skupština grada Beograda, odnosno skupštine gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin doneće plan iz člana 14. ove odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 38

Gradonačelnik grada Beograda doneće akt iz člana 11. ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Gradonačelnik grada Beograda, odnosno predsednik gradske opštine: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin doneće akt iz člana 21. ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 39

Vlasnik objekta za oglašavanje iz člana 5. ove odluke, postavljenog na javnoj površini do dana stupanja na snagu ove odluke na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke ili po drugom pravnom osnovu, na mestu koje planom ne bude predviđeno za postavljanje objekta za oglašavanje, dužan je da objekat ukloni sa javne površine u roku od sedam dana od dana objavljivanja plana i da korišćenu površinu vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 40

Vlasnik objekta za oglašavanje iz člana 5. ove odluke, postavljenog na javnoj površini do dana stupanja na snagu ove odluke, na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke ili po drugom pravnom osnovu, na mestu koje planom bude predviđeno za postavljanje objekta za oglašavanje, dužan je da objekat ukloni u roku od tri dana od dana konačnosti odluke o izboru drugog korisnika mesta i da korišćenu površinu vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 41

Vlasnik objekta, odnosno sredstva za oglašavanje postavljenog na drugoj površini do dana stupanja na snagu ove odluke na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke ili po drugom pravnom osnovu, dužan je da zahtev za izdavanje dozvole u skladu sa odredbama ove odluke podnese u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu akta iz člana 11. ove odluke.

Ako vlasnik objekta iz stava 1. ovog člana ne podnese zahtev u propisanom roku, odnosno zahtev bude odbijen, dužan je da objekat ukloni i korišćenu površinu vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 42

Vlasnik sredstva za oglašavanje postavljenog na javnoj površini do dana stupanja na snagu ove odluke, izuzev na objektu iz člana 7. ove odluke, dužan je da sredstvo za oglašavanje ukloni u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke i korišćenu površinu vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 43

Vlasnik sredstva za oglašavanje postavljenog na objektu iz člana 7. ove odluke do dana stupanja na snagu ove odluke, na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke ili po drugom pravnom osnovu, na mestu koje planom ne bude predviđeno za postavljanje sredstva za oglašavanje, dužan je da sredstvo ukloni u roku od sedam dana od dana objavljivanja plana i da korišćenu površinu vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 44

Vlasnik sredstva za oglašavanje postavljenog na objektu iz člana 7. ove odluke do dana stupanja na snagu ove odluke, na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ove odluke ili po drugom pravnom osnovu, na mestu koje planom bude predviđeno za postavljanje sredstva za oglašavanje, dužan je da sredstvo ukloni u roku od tri dana od konačnosti odluke o izboru drugog korisnika mesta i da korišćenu površinu vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 45

Lice koje vrši oglašavanje za sopstvene potrebe na objektu, odnosno sredstvu za oglašavanje postavljenom na javnoj površini do dana stupanja na snagu ove odluke, dužno je da objekat, odnosno sredstvo ukloni u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke i da korišćenu površinu vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 46

Ako vlasnik objekta, odnosno sredstva za oglašavanje iz čl. 39-44. ili lice iz člana 45. ove odluke, ne ukloni objekat, odnosno sredstvo u skladu sa odredbama ove odluke, komunalni inspektor naložiće uklanjanje objekta, odnosno sredstava na način i po postupku predviđenom u članu 34. ove odluke.

Član 47

Zahtevi za postavljanje objekta, odnosno sredstva za oglašavanje koji su podneti do stupanja na snagu ove odluke rešavaće se po odredbama ove odluke.

Član 48

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju da važe odredbe čl. 22-30, član 55, član 59. stav 1. tač. 9-12. i tačka 25. i član 60. stav 1. tač. 3. i 4. i tačka 5. u delu koji se odnosi na vitrine i član 61. u delu koji se odnosi na oglašavanje u smislu odredaba ove odluke, Odluke o opštem uređenju grada („Službeni list grada Beograda“, br. 32/87, 3/88, 25/I/88, 11/89, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 29/93, 31/93, 4/94, 5/94, 2/95, 6/99 i 11/05), člana 27. i člana 33. stav 1. tačka 4. u delu koji se odnosi na oglašavanje u smislu ove odluke, Odluke o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima („Službeni list grada Beograda“, br. 3/01 i 15/05), član 21. stav 1. tačka 7, član 27. stav 1. tačka 7, član 28. i član 29. st. 2. i 3. Odluke o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina („Službeni list grada Beograda“, br. 12/01, 15/01 i 23/05) u delu koji se odnosi na postavljanje reklamnih panoa i Pravilnik o postavljanju natpisa i reklama pored ulica i nekategorisanih puteva („Službeni list grada Beograda“, broj 12/85).

Član 49

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni članovi Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 34/2009)

Član 14

Gradsko veće grada Beograda doneće plan iz člana 2. ove odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Planovi sa područja gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin ostaju na snazi do donošenja plana iz stava 1. ovog člana.

Član 15

Gradsko veće grada Beograda doneće akt iz člana 5. ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 16

Izdate dozvole za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje za područja gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin važe do isteka roka na koji su izdate.

Član 17

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni član Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 16/2010)

Član 15

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni član Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 44/2014)

Član 9

Ova odluku stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

 

Servis računara online zakazivanje