Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Sl. glasnik RS br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010, 8/2011, 74/2013, 24/2014, 27/2014

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje:

1) poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem;

2) poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća samooporezivanjem;

3) poreza na kapitalne dobitke;

4) poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku;

5) godišnjeg poreza na dohodak građana.

Član 2

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem, podnosi poresku prijavu na Obrascu PPDG-1P – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za period od ____ do ____ 201__. godine.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o poreskom obvezniku;

2) podatke o radnji;

3) podatke o delatnosti;

4) podatke o računu u banci;

5) podatke o posebnim prostorima – izdvojenim poslovnim jedinicama;

6) podatke za utvrđivanje poreza;

7) posebne podatke.

Član 2a

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, na koje se porez plaća samooporezivanjem, podnosi poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od ____ do ____ 201__. godine.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o poreskom obvezniku;

2) podatke o radnji;

3) podatke o delatnosti;

4) podatke o računu u banci;

5) podatke o posebnim prostorima – izdvojenim poslovnim jedinicama;

6) podatke o proceni poslovnog rezultata i podatke za utvrđivanje visine akontacije;

7) podatke o poslovnom rezultatu;

8) podatke od značaja za ostvarivanje poreskih podsticaja i poreskih kredita;

9) podatke o poreskoj osnovici i obračunatom porezu;

10) podatke o osnovici doprinosa i obračunatim doprinosima;

11) podatke od značaja za utvrđivanje visine akontacije poreza i doprinosa;

12) podatke od značaja za izmenu mesečne akontacije;

13) posebne podatke.

Član 3

(Brisan)

Član 4

Obveznik poreza na kapitalne dobitke podnosi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke na Obrascu PPDG-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke za _____ godinu.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži podatke:

1) o poreskom obvezniku;

2) o radnji (za paušalno oporezovanog preduzetnika);

3) za utvrđivanje poreza.

Član 5

Obveznik poreza na ostale prihode na koje se porez ne plaća po odbitku, podnosi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku na Obrascu PPDG-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku za ____ godinu.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži podatke:

1) o poreskom obvezniku;

2) o pokretnim stvarima od kojih se ostvaruje prihod i osnovu sticanja prihoda;

3) o zakupcu;

4) o ostvarenim drugim prihodima na koje se porez ne plaća po odbitku;

5) za utvrđivanje poreza.

Član 6

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana na Obrascu PPDG-5 – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za _____ godinu.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži podatke:

1) o poreskom obvezniku;

2) o izdržavanim članovima porodice;

3) o prihodima koji se oporezuju.

Član 7

Obrasci PPDG-1P, PPDG-1S, PPDG-3, PPDG-4 i PPDG-5 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na prihode građana („Službeni glasnik RS“, br. 39/2001 i 46/2001).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

(„Sl. glasnik RS“, br. 20/2010)

Član 2[s1]

Izuzetno, za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana kome je saglasno Zakonu o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 31/09), u 2009. godini vršeno smanjenje plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja, saglasno članu 20. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 18/10) podnosi poresku prijavu na Obrascu PPDG – 5/2009 – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana koji je, saglasno Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09 i 44/09), do dana stupanja na snagu ovog pravilnika podneo poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu, može podneti novu prijavu na obrascu iz stava 1. ovog člana.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana koji do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nije podneo poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009. godinu saglasno Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09 i 44/09), tu prijavu podnosi na obrascu iz stava 1. ovog člana, najkasnije do 15. aprila 2010. godine.

Član 3[s1]

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

(„Sl. glasnik RS“, br. 74/2013)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/2014)

Član 6

Obrasci PPDG-1P i PPDG-1S odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 7

Za utvrđivanje i obračunavanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na stvarni prihod, počev za 2013. godinu, obveznik poreza podatke iskazuje u poreskoj prijavi – Obrascu PPDG-1S.

Obveznik poreza iz stava 1. ovog člana koji se nije opredelio za isplatu lične zarade od 1. jula 2013. godine, saglasno članu 68. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 47/13), sastavlja i podnosi jednu poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine pri čemu popunjava delove poreske prijave označene pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. i 13.

Obveznik poreza iz stava 1. ovog člana koji se opredelio da počev od 1. jula 2013. godine vrši isplatu lične zarade kao svoje mesečno lično primanje, saglasno članu 68. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, broj 47/13), sastavlja i podnosi poresku prijavu posebno za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine, a posebno za period od 1. jula do 31. decembra 2013. godine.

Obveznik poreza iz stava 3. ovog člana poreske prijave sastavlja i podnosi na Obrascu PPDG-1S i to za period:

– od 1. januara do 30. juna 2013. godine, pri čemu popunjava delove poreske prijave pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. i 13;

– od 1. jula do 31. decembra 2013. godine, pri čemu popunjava delove poreske prijave pod red. br. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, polje pod rednim brojem 11. u delu koji sadrži podatke o porezu i polje pod rednim brojem 13.

Obveznik poreza iz stava 1. ovog člana koji se nije opredelio za isplatu lične zarade počev od 1. januara 2014. godine u Obrascu PPDG-1S iskazuje podatke koji se odnose na akontaciju poreza i doprinosa, a obveznik koji se opredelio za isplatu lične zarade počev od 1. januara 2014. godine u Obrascu PPDG-1S iskazuje podatke koji se odnose na akontaciju poreza, za 2014. godinu.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac PPDG-1

(Brisan)

 

 

Obrazac PPDG-1P

 

PORESKA PRIJAVA
ZA AKONTACIONO – KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
ZA PERIOD OD ___________ DO ___________ 201__. GODINE

 

Obrazac PPDG-1S

 

PORESKA PRIJAVA
ZA AKONTACIONO – KONAČNO UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
ZA PERIOD OD _____________ DO ___________ 201__. GODINE

Obrazac PPDG-2

(Brisan)

 

Obrazac PPDG-3

 

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE
PORESKA UPRAVA
Organizaciona jedinica ______________

 

PORESKA PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE ZA ____________ GODINU

 

PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU:
1.1. Poreski identifikacioni broj (lični broj) – JMBG ___________________________
1.2. Ime, ime oca i prezime _______________________________________________________
1.3. Podaci o prebivalištu/boravištu: _______________________________________________________
1.3.1. Opština _______________________________________________________
1.3.2. Mesto _______________________________________________________
1.3.3. Naziv ulice _______________________________________________________
1.3.4. Kućni broj (broj i slovo) _________  ____
1.3.5. Sprat, broj stana i slovo ____  _________  ____
1.3.6. Telefon _________  _____________________

 

PODACI O RADNJI:*)
2.1. PIB radnje ___________________________
2.2. Firma (pun naziv) _______________________________________________________

*) Obavezno popunjava poreski obveznik koji ima status paušalno oporezovanog preduzetnika

PODACI ZA UTVRĐIVANJE POREZA:
3.1. Podaci o prihodima od prodaje, odnosno drugog prenosa uz naknadu stvarnih prava na nepokretnosti:
3.1.1. Prodajna cena nepokretnosti _____________________
3.1.2. Datum prodaje nepokretnosti ___  _____  __
3.1.3. Nabavna cena nepokretnosti _____________________
3.1.4. Datum sticanja nepokretnosti ___  _____  __
3.1.5. Amortizacija _____________________
3.1.6. Iznos sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti uloženih za rešavanje stambenog pitanja obveznika _____________________
3.1.7. Datum ulaganja sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti za rešavanje stambenog pitanja obveznika ___  _____  __
3.1.8. Iznos sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti uloženih za rešavanje stambenog pitanja članova porodice, odnosno domaćinstva obveznika _____________________
3.1.9. Datum ulaganja sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti za rešavanje stambenog pitanja članova porodice, odnosno domaćinstva obveznika ___  _____  __
3.2. Podaci o prihodima od prodaje, odnosno drugog prenosa uz naknadu trajnog prava korišćenja i prava gradnje na gradskom građevinskom zemljištu:
3.2.1. Prodajna cena trajnog prava korišćenja i prava gradnje na gradskom građevinskom zemljištu _____________________
3.2.2. Datum prenosa uz naknadu trajnog prava korišćenja i prava gradnje na gradskom građevinskom zemljištu ___  _____  __
3.2.3. Nabavna cena trajnog prava korišćenja i prava gradnje na gradskom građevinskom zemljištu _____________________
3.2.4. Datum sticanja trajnog prava korišćenja i prava gradnje na gradskom građevinskom zemljištu ___  _____  __
3.3. Podaci o prihodima od prodaje, odnosno drugog prenosa uz naknadu prava intelektualne svojine:
3.3.1. Prodajna cena prava intelektualne svojine _____________________
3.3.2. Datum prenosa uz naknadu prava intelektualne svojine ___  _____  __
3.3.3. Nabavna cena prava intelektualne svojine _____________________
3.3.4. Datum sticanja prava intelektualne svojine ___  _____  __
3.4. Podaci o prihodima od prodaje, odnosno drugog prenosa uz naknadu udela u imovini pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti:
3.4.1. Prodajna cena udela u imovini pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti _____________________
3.4.2. Datum prenosa uz naknadu udela u imovini pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti ___  _____  __
3.4.3. Nabavna cena udela u imovini pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti _____________________
3.4.4. Datum sticanja udela u imovini pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti ___  _____  __
3.5. Kapitalni gubici ranijih godina _____________________

 

POPIS PRILOŽENIH DOKAZA:
 

 

 

NAPOMENA PORESKOG OBVEZNIKA/PUNOMOĆNIKA/ZASTUPNIKA:
 

 

 

popunjava podnosilac poreske prijave:
_________________ _________________ _____________________________________________________
(Mesto) (Datum) (Potpis poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrda o prijemu poreske prijave: 

 

 

Obrazac PPDG-4

 

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE
PORESKA UPRAVA
Organizaciona jedinica ______________

 

PORESKA PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH STVARI I NA DRUGE PRIHODE NA KOJE SE POREZ NE PLAĆA PO ODBITKU ZA ____________ GODINU

 

PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU:
1.1. Poreski identifikacioni broj (lični broj) – JMBG ___________________________
1.2. Ime, ime oca i prezime _______________________________________________________
1.3. Podaci o prebivalištu/boravištu: _______________________________________________________
1.3.1. Opština _______________________________________________________
1.3.2. Mesto _______________________________________________________
1.3.3. Naziv ulice _______________________________________________________
1.3.4. Kućni broj (broj i slovo) _________  ____
1.3.5. Sprat, broj stana i slovo ____  _________  ____
1.3.6. Telefon _________  _____________________

 

2.. PODACI O POKRETNIM STVARIMA OD KOJIH SE OSTVARUJE PRIHOD I OSNOV STICANJA PRIHODA:
2.1. Vrsta pokretnih stvari (oprema, transportna sredstva i druge pokretne stvari) ________________________
2.2. Pravni osnov sticanja prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari (ugovor o zakupu ili podzakupu i broj ugovora): ________________________
2.3. Period izdavanja u zakup ________________________

 

PODACI O ZAKUPCU:
3.1. Podaci o zakupcu – fizičkom licu:
3.1.1. Poreski identifikacioni broj (lični broj) – JMBG ___________________________
3.1.2. Ime, ime oca i prezime _______________________________________________________
3.2. Podaci o zakupcu – pravnom licu ili preduzetniku:
3.2.1 PIB ___________________________
3.2.2. Firma (pun naziv) _______________________________________________________

 

PODACI O OSTVARENIM DRUGIM PRIHODIMA NA KOJE SE POREZ NE PLAĆA PO ODBITKU:
Vrsta prihoda Iznos
4.1. ____________________________________________________________ _____________________
4.2. ____________________________________________________________ _____________________
4.3. ____________________________________________________________ _____________________
4.4. ____________________________________________________________ _____________________
4.5. ____________________________________________________________ _____________________

 

PODACI ZA UTVRĐIVANJE POREZA:
5.1. Podaci o prihodu od davanja u zakup pokretnih stvari:
5.1.1. Bruto iznos zakupnine u novcu od davanja u zakup pokretnih stvari _____________________
5.1.2. Vrednost svih realizovanih obaveza usluga na koje se obavezao zakupac _____________________
5.2. Ukupan bruto prihod od davanja u zakup pokretnih stvari (5.1.1. + 5.1.2.) _____________________
5.3. Ukupan iznos ostvarenih drugih prihoda (4.1. do 4.5.) _____________________
5.4. Stvarni troškovi:*) Iznos
5.4.1. ____________________________________________________________ _____________________
5.4.2. ____________________________________________________________ _____________________
5.4.3. ____________________________________________________________ _____________________
5.4.4. ____________________________________________________________ _____________________
5.4.5. Amortizacija _____________________
5.5. Ukupni stvarni troškovi (5.4.1. do 5.4.5.) _____________________

*) Obveznik popunjava stvarne troškove samo ako se za njih opredelio i ako ih dokumentuje

POPIS PRILOŽENIH DOKAZA:
 

 

 

NAPOMENA PORESKOG OBVEZNIKA/PUNOMOĆNIKA/ZASTUPNIKA:
 

 

 

popunjava podnosilac poreske prijave:
_________________ _________________ _____________________________________________________
(Mesto) (Datum) (Potpis poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrda o prijemu poreske prijave: 

 

 

Obrazac PPDG-5

 

PORESKA PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA
ZA __________ GODINU

Obrazac PPDG-5/2009

 

PORESKA PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA
ZA 2009. GODINU

 

 

 

Servis računara online zakazivanje