zastarelost

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO

Kada nastupa apsolutna zastarelost prava na naplatu neplaćenih doprinosa za PIO „Prema sadržini predstavke se može videti, da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio dug na ime... »»»

Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002 … 105/2014 Zastarelost prava na povraćaj i refakciju odnosno refundaciju, poreza i sporednih poreskih davanja Član 114a... »»»

Rok zastarelosti za naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5 godina

Rok zastarelosti za naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 5 godina „Rok zastarelosti prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zastareva za pet godina... »»»

Rok zastarelosti svih novčanih potraživanja iz radnog odnosa iznosi tri godine od dana nastanka obaveze

Rok zastarelosti svih novčanih potraživanja iz radnog odnosa iznosi tri godine od dana nastanka obaveze Iz obrazloženja: „Odredbama člana 123. Zakona o radu (koji je važio u vreme kada su... »»»

ZASTARELOST – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 ZASTARELOST Odsek 1 Opšte odredbe Opšte pravilo Član 360 (1) Zastarelošću... »»»

ZASTARELOST – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003   Zastarelost Odsek 1 Opšte odredbe Opšte pravilo Član 360 (1)... »»»

Rok zastarelosti potraživanja prema preduzetniku koji obavlja privrednu delatnost za isporučene komunalne usluge (električnu i toplotnu energiju, plin, vodu i dr.) iznosi 10 godina

Rok zastarelosti potraživanja prema preduzetniku koji obavlja privrednu delatnost za isporučene komunalne usluge (električnu i toplotnu energiju, plin, vodu i dr.) iznosi 10 godina   Iz obrazloženja: „Predmet tužbenog zahteva... »»»

Konvencija o zastarelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe

Zakon o ratifikaciji Konvencije o zastarelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 5/78 ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija o zastarelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe,... »»»

Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini

Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i u srazmeri sa svojim udelom u toj imovini „Naslednik ispunjava poresku obavezu preminulog lica u okviru nasleđene imovine i... »»»

Izvod iz Zakona o radu – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH

Izvod iz Zakona o radu – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XVII OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH Član 192 O pravima,... »»»