zakupnina

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda

Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Beograda Sl.list Beograda br. 87/2014, 43/2015, 69/2015   Član 1 Ovom odlukom određuju se zone na teritoriji grada Beograda kao jedan od kriterijuma... »»»

UGOVOR O ZAKUPU – Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Sl. list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Sl.list SRJ br. 31/93, Sl.list SCG br. 1/2003 ZAKUP Odeljak 1 OPŠTE ODREDBE Pojam Član 567 (1) Ugovorom o... »»»

Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga Sl.list Beograda br. 31/2013, 75/2013, 27/2014     I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se kategorije korisnika... »»»

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja Sl. list Beograda br. 78/2014,... »»»

Kakav je poreski tretman usluga kada zakupac po ugovoru o zakupu vrši određena ulaganja u zakupljeni prostor a po tom osnovu neće plaćati zakupninu za određeno vreme

Kakav je poreski tretman usluga kada zakupac po ugovoru o zakupu vrši određena ulaganja u zakupljeni prostor a po tom osnovu neće plaćati zakupninu za određeno vreme   „Pre svega,... »»»

Ugovor o zakupu stana

Ugovor o zakupu stana

Napomene : Vidi Zakon o obligacionim odnosima, čl. 567-599 Ugovor o zakupu prestaje : sporazumno, ugovor zaključen na neodređeno vreme – otkazom jedne od ugovornih strana u ugovorenom otkaznom roku a... »»»

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Napomene : Ugovor o zakupu regulisan je odredbama članova 567-599 Zakona o obligacionim odnosima Ako su obe ugovorne strane pravna lica (privredna društva ili preduzetnici) u ugovor treba uneti sve... »»»

Odluka o plaćanju troškova za poslovne prostorije u zakupu

„__“ D.o.o. __, ul. __ br. __ PIB : __ Matični broj __   U __, __ 201_. god. ODLUKA o određivanju poslovnih prostorija u kojima će privredno društvo obavljati... »»»