stan

Porez na prenos prava raspolaganja na stanu

Porez na prenos prava raspolaganja na stanu „Promet objekata i ekonomski deljivih celina u okviru objekata oslobođen je PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako se radi o... »»»

Kada banka na osnovu hipoteke prodaje stan a taj prenos ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, vlasnik stana plaća porez na prenos apsolutnih prava

Kada banka na osnovu hipoteke prodaje stan, a taj prenos ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, vlasnik stana plaća porez na prenos apsolutnih prava „Prema odredbi člana 23. stav... »»»

Lice koje ne stanuje u stanu nema pravo na poreski kredit odnosno na umanjenje utvrđenog poreza na imovinu za taj stan

Lice koje ne stanuje u stanu nema pravo na poreski kredit odnosno na umanjenje utvrđenog poreza na imovinu za taj stan „Porez na imovinu za 2015. godinu utvrđuje se primenom... »»»

Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Kada zastareva pravo na refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji Sl. glasnik RS br. 80/2002, 84/2002 … 105/2014 Zastarelost prava na povraćaj i refakciju odnosno refundaciju, poreza i sporednih poreskih davanja Član 114a... »»»

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza

PDV tretman prometa stana koji se ne smatra prenosom prava raspolaganja i pravo na obitak prethodnog poreza „1. Promet objekata i ekonomski deljivih celina u okviru objekata oslobođen je PDV... »»»

Odluka o uslovima i tehničkim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova

Odluka o uslovima i tehničkim normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova Sl.list Beograda br. 32/IV/83, 5/88 Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i tehnički normativi za projektovanje stambenih... »»»

Problem refundacije PDV po osnovu kupovine stana u slučaju smrti člana porodičnog domaćinstva lica koje je ostvarilo pravo na refundaciju

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Problem refundacije PDV... »»»

Drugi prenos prava svojine na nepokretnosti i mogućnost za refundaciju PDV

Drugi prenos prava svojine na nepokretnosti i mogućnost za refundaciju PDV „Kako se pitanje postavljeno u zahtevu odnosi na prenos prava raspolaganja na ekonomski deljivoj celini – stanu u okviru... »»»

Kupac nema pravo pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine stana kada ima u susvojini stan na teritoriji Republike Srbije

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Kupac nema pravo... »»»

Ugovor o kupoprodaji stana

Ugovor o kupoprodaji stana

Vidi – Provera dokumentacije o vlasništvu UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane : Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __... »»»